Skip to main content

Newyddion

Mae ymddygiad bygythiol tuag at staff y Cyngor yn annerbyniol

Mae'r Cyngor wedi pwysleisio unwaith eto na fydd ymddygiad bygythiol a chamdriniol tuag at ei staff yn cael ei oddef, a hynny ar ôl i breswylydd gael ei ddirwyo yn y llys yn ddiweddar am drosedd o dan y Ddeddf Trefn Gyhoeddus

18 Tachwedd 2022

'Llofnodi'r dur' i nodi carreg filltir gwaith adeiladu ar safleoedd ysgolion

Mae Aelod Cabinet y Cyngor ar faterion Addysg wedi ymweld â staff a disgyblion yn Rhydfelen a Beddau, ac wedi gweld y cynnydd rhagorol sy'n cael ei wneud tuag at adeiladu cyfleusterau newydd i ysgolion mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru

18 Tachwedd 2022

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer Rhondda Cynon Taf

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd MELYN ar gyfer Rhondda Cynon Taf rhwng canol nos heno ac 1pm yfory (dydd Mawrth 15 Tachwedd) oherwydd glaw trwm. Gallai hyn achosi peth aflonyddwch

14 Tachwedd 2022

Contract wedi'i ddyfarnu ar gyfer cam nesaf gwaith tirlithriad Tylorstown

Mae'r Cyngor wedi penodi contractwr ar ôl cael caniatad cynllunio llawn ar gyfer cam mawr nesaf y gwaith ar safle tirlithriad Tylorstown. Bydd y cam yma'n cynnwys adfer y domen sy'n weddill ar ochr y bryn ac ail-broffilio'r domen uchaf

14 Tachwedd 2022

Ngorymdaith a Gwasanaeth Sul y Cofio Pontypridd

Dyma wahoddiad i bawb o bob cwr o Rondda Cynon Taf ddod at ei gilydd yng Ngorymdaith a Gwasanaeth Sul y Cofio Pontypridd i dalu teyrnged i'r rheiny a wnaeth yr aberth eithaf dros eu gwlad.

11 Tachwedd 2022

Elusen leol wedi helpu pobl ag anableddau dysgu ers 25 mlynedd

Mae Pobl yn Gyntaf Cwm Taf yn dathlu 25 mlynedd o waith yn rhoi cymorth i bobl ag anableddau dysgu! Yn rhan o'u dathliadau pen-blwydd, maen nhw'n gofyn yn garedig am roddion ariannol i barhau â'u gwaith amhrisiadwy yn ein cymunedau

11 Tachwedd 2022

Yn Angof Ni Chânt Fod

Ar Ddiwrnod y Cadoediad 2022, rydyn ni'n cofio am y rheiny a fu farw yn ystod y ddau ryfel byd a'r holl wrthdaro sydd wedi bod ers hynny. Byddwn ni'n ymunod â gweddill Cymru a'r DU mewn dwy funud o dawelwch am 11am, 11 Tachwedd

11 Tachwedd 2022

Achlysuron yn y gymuned ac ysgolion lleol i nodi Wythnos Diogelwch y Ffyrdd 2022

Bydd y Cyngor yn cymryd rhan yn ymgyrch flynyddol Wythnos Diogelwch y Ffyrdd sy'n cael ei chynnal gan elusen Brake. Bydd cyfres o weithgareddau'n cael eu cynnal mewn cymunedau ac ysgolion ledled Rhondda Cynon Taf o 14 Tachwedd

10 Tachwedd 2022

Gorchymyn Cau Siop o ganlyniad i Weithgarwch Anghyfreithlon

Mae gorchymyn i gau am dri-mis wedi'i gyflwyno i siop yn y Cymoedd yn dilyn gwrandawiad yn Llys Ynadon Merthyr Tudful

10 Tachwedd 2022

Ymgynghoriad ar Wasanaethau Llyfrgell o Bell

Hoffen ni gael barn ein trigolion ar ein Gwasanaethau Llyfrgell o Bell yn rhan o ymgynghoriad cyhoeddus. Fe gewch chi ddweud eich dweud tan ddydd Iau, 1 Rhagfyr

10 Tachwedd 2022

Chwilio Newyddion