Skip to main content

Newyddion

Cytuno i gynnal ymgynghoriad ar gyfer Strategaeth Ddrafft Canol Tref Aberdâr

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno i ymgynghori â thrigolion ar Strategaeth Ddrafft Canol Tref Aberdâr. Bydd y Strategaeth Ddrafft yn amlinellu gweledigaeth glir y Cyngor ar gyfer y dref, yn ogystal â'i amcanion a'i flaenoriaethau...

06 Gorffennaf 2023

Ail gam gwaith atgyweirio waliau rhwng Ynys-y-bwl a Glyn-coch

Bydd gwaith yn dechrau yr wythnos nesaf er mwyn atgyweirio waliau cynnal yr afon rhwng Ynys-y-bwl a Glyn-coch – sy'n gofyn am osod goleuadau traffig dros dro a therfyn cyflymder llai ar ran o'r B4273, Heol Ynysybwl

06 Gorffennaf 2023

Casgliadau Unwaith Bob Tair Wythnos yn Dechrau 03/07/2023

Bydd y newidiadau o ran casgliadau unwaith bob tair wythnos yn dod i rym ledled Rhondda Cynon Taf ddydd Llun, 3 Gorffennaf.

29 Mehefin 2023

Cynnig ar gyfer ysgol arbennig newydd i symud ymlaen i'r cam ymgynghori

Mae'r Cabinet wedi derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am y broses o sefydlu ysgol arbennig newydd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, i ymateb i'r pwysau presennol a'r pwysau a ragwelir o ran capasiti. Cytunwyd ar ymgynghoriad statudol i ddechrau...

29 Mehefin 2023

Y diweddaraf am bont droed Parc Gelligaled

Bydd pont droed Parc Gelligaled yn Ystrad yn cau yn ystod y dydd am bythefnos, a hynny ar ôl darganfod difrod annisgwyl yn rhan o'n gwaith parhaus. Bydd yn parhau i fod ar agor yn gynnar yn y bore, yn hwyr yn y prynhawn a gyda'r nos

28 Mehefin 2023

Sicrhau cyllid pwysig ar gyfer Teithio Llesol ac isadeiledd Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Mae'r Cyngor wedi sicrhau cyllid gwerth £3.43 miliwn ar gyfer Teithio Llesol gan Lywodraeth Cymru yn 2023/24 – sy'n cynnwys buddsoddi yn llwybr Teithio Llesol Rhondda Fach, gan greu llwybr ffurfiol yng Nghwm-bach a'r Trallwn, ac amnewid...

27 Mehefin 2023

Caniatâd cynllunio wedi ei roi ar gyfer cynllun atgyweirio'r Bont Tramiau Haearn

Mae'r Cyngor wedi derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer ei gynllun atgyweirio diwygiedig i'r Bont Tramiau Haearn ger Tresalem – gan alluogi'r gwaith o adfer yr Heneb Gofrestredig i ddechrau'r haf yma

26 Mehefin 2023

Diweddariad ar waith tirlithriad Tylorstown wrth i Brif Weinidog Cymru ymweld â'r safle

Mae Prif Weinidog Cymru wedi ymweld â safle tirlithriad Tylorstown er mwyn gweld y cynnydd ardderchog sydd wedi mynd rhagddo ers cychwyn ar gam pedwar y cynllun ym mis Ebrill. Mae'r Cyngor hefyd wedi darparu diweddariad llawn ar y...

26 Mehefin 2023

Gwaith yn parhau i fynd rhagddo yn rhan o gynllun atgyweirio'r Bont Wen

Mae'r Cyngor wedi rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd y cynllun atgyweirio parhaus mawr i Bont Heol Berw (Pont Wen) ym Mhontypridd

23 Mehefin 2023

Canmlwyddiant y Senotaff yn Aberdâr

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf, ar y cyd â Chymdeithas Cydfilwyr Aberdâr, yn ariannu ac yn trefnu gorymdaith a gwasanaeth ar gyfer Canmlwyddiant y Senotaff yn Aberdâr, i'w gynnal ddydd Sul 25 Mehefin.

21 Mehefin 2023

Chwilio Newyddion