Skip to main content

Newyddion

Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol i'n Gweithwyr Allweddol

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn rhoi Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol i'r holl weithwyr allweddol i gydnabod eu gwaith caled anhunanol a'u hymroddiad drwy gydol pandemig byd-eang COVID-19.

14 Gorffennaf 2022

Rasys Ffordd Parc Aberdâr

Mae Rasys Ffordd Cenedlaethol Parc Aberdâr yn dychwelyd y penwythnos yma (16-17 Gorffennaf), a bydd beicwyr modur gorau'r wlad a miloedd o wylwyr yn ymgynnull yno dros y ddau ddiwrnod.

14 Gorffennaf 2022

Galw am Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig

Mae'r Cyngor wrthi'n diwygio'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) presennol i gynnwys y cyfnod 2022 i 2037 – ac mae bellach yn gwahodd y cyhoedd i gynnig tir neu adeiladau i'w cynnwys yn y cynllun diwygiedig

14 Gorffennaf 2022

Llwyddiant Grantiau Cartrefi Gwag yn RhCT

The Council is providing an update on the continued success of the programme of bringing empty homes in RCT back into use.

14 Gorffennaf 2022

Penodiad Prif Weithredwr newydd wedi'i gytuno gan y Cyngor

Yn dilyn argymhelliad unfrydol gan y Pwyllgor Penodiadau, mae'r Cyngor wedi cytuno i benodi Paul Mee yn Brif Weithredwr parhaol yr Awdurdod Lleol, o 1 Rhagfyr, 2022

14 Gorffennaf 2022

Diweddariad y Cyngor ar Faes Parcio Stryd y Santes Catrin ym Mhontypridd

Bydd rhai sy'n defnyddio Maes Parcio Catherine Street ym Mhontypridd yn sylwi ar arwyddion newydd yn cael eu gosod yn y cyfleuster yr wythnos yma – ond cofiwch, fydd taliadau parcio ddim yn ailddechrau nes bydd rhybudd pellach

14 Gorffennaf 2022

Ysgol newydd i blant 3–16 oed ar gyfer y Ddraenen Wen yn derbyn caniatâd cynllunio

Mae caniatâd cynllunio bellach wedi'i roi i ddatblygu safle Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen ac Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen erbyn 2024 – dyma garreg filltir bwysig o ran darparu cyfleusterau addysg newydd o'r radd flaenaf, gwerth miliynau...

13 Gorffennaf 2022

Cynigion ar gyfer datblygu llety gofal arbenigol yn y Gelli

Bydd y Cabinet yn trafod cynlluniau i ddarparu llety gofal arbenigol newydd i bobl ag anableddau dysgu ar hen safle Cartref Gofal Preswyl Bronllwyn yn y Gelli, a hynny yn rhan o waith moderneiddio ehangach darpariaeth gofal preswyl y Cyngor

13 Gorffennaf 2022

Newidiadau dros dro i'r cynnig cartrefi gofal preswyl i gael eu hystyried

Bydd y Cabinet yn ystyried newidiadau tymor byr i ateb y galw presennol – gan gynnwys cau cartref gofal Ystrad Fechan dros dro ac agor darpariaeth newydd ym Mharc Newydd i gefnogi'r sawl sy'n cael eu rhyddhau o'r ysbyty

13 Gorffennaf 2022

Cydweithio i amddiffyn ein cefn gwlad a'n Bwrdeistref Sirol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf unwaith eto'n cefnogi Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn rhan o Ymgyrch Dawns Glaw, tasglu a sefydlwyd i leihau nifer y tanau glaswellt.

12 Gorffennaf 2022

Chwilio Newyddion