Skip to main content

Newyddion

Diweddariad y Cyngor ar Faes Parcio Stryd y Santes Catrin ym Mhontypridd

Bydd rhai sy'n defnyddio Maes Parcio Catherine Street ym Mhontypridd yn sylwi ar arwyddion newydd yn cael eu gosod yn y cyfleuster yr wythnos yma – ond cofiwch, fydd taliadau parcio ddim yn ailddechrau nes bydd rhybudd pellach

14 Gorffennaf 2022

Ysgol newydd i blant 3–16 oed ar gyfer y Ddraenen Wen yn derbyn caniatâd cynllunio

Mae caniatâd cynllunio bellach wedi'i roi i ddatblygu safle Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen ac Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen erbyn 2024 – dyma garreg filltir bwysig o ran darparu cyfleusterau addysg newydd o'r radd flaenaf, gwerth miliynau...

13 Gorffennaf 2022

Cynigion ar gyfer datblygu llety gofal arbenigol yn y Gelli

Bydd y Cabinet yn trafod cynlluniau i ddarparu llety gofal arbenigol newydd i bobl ag anableddau dysgu ar hen safle Cartref Gofal Preswyl Bronllwyn yn y Gelli, a hynny yn rhan o waith moderneiddio ehangach darpariaeth gofal preswyl y Cyngor

13 Gorffennaf 2022

Newidiadau dros dro i'r cynnig cartrefi gofal preswyl i gael eu hystyried

Bydd y Cabinet yn ystyried newidiadau tymor byr i ateb y galw presennol – gan gynnwys cau cartref gofal Ystrad Fechan dros dro ac agor darpariaeth newydd ym Mharc Newydd i gefnogi'r sawl sy'n cael eu rhyddhau o'r ysbyty

13 Gorffennaf 2022

Cydweithio i amddiffyn ein cefn gwlad a'n Bwrdeistref Sirol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf unwaith eto'n cefnogi Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn rhan o Ymgyrch Dawns Glaw, tasglu a sefydlwyd i leihau nifer y tanau glaswellt.

12 Gorffennaf 2022

Cegaid o Fwyd Cymru, yn ôl yn 2022.

Rydych chi'n gwybod bod yr haf wedi cyrraedd pan mae'n gwesteion ni ar gyfer Cegaid o Fwyd Cymru ym Mharc Coffa Ynysangharad wedi'u cadarnhau.

12 Gorffennaf 2022

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2022

Er gwaethaf y tywydd glawog, daeth cymunedau Rhondda Cynon Taf at ei gilydd ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog 2022, gyda gorymdaith a dathliad i'r teulu.

11 Gorffennaf 2022

Traciau a Llwybrau newydd ar agor ym Mharc Gwledig Cwm Dâr

Mae Parc Gwledig Cwm Dâr wedi bod yn destun gwaith cynaliadwy i ddatblygu a gosod llwybrau amlddefnydd, gyda dehongliadau ac adeiladwaith i ymwelwyr.

11 Gorffennaf 2022

Docyn Haf Newydd Hamdden am Oes

Mae astudiaethau wedi dod i ben, myfyrwyr yn dychwelyd adref ac ysgolion yn cau am y gwyliau – felly beth am fanteisio ar docyn haf newydd Hamdden am Oes?

08 Gorffennaf 2022

Cytuno ar gynyddu cyfraddau cyflog staff y Cyngor sy'n ennill llai

Mewn ymateb i'r argyfwng costau byw sy'n mynd rhagddo ac yn dilyn adolygiad o'i strwythur graddfeydd cyflog, mae'r Cyngor wedi cymeradwyo cynigion pwysig i gynyddu cyfraddau cyflog fesul awr ei staff sy'n ennill llai

08 Gorffennaf 2022

Chwilio Newyddion