Llyfrgelloedd

Cau Llyfrgell Treorci Bydd Llyfrgell Treorci yn cynnal gwasanaeth cyfyngedig o gefn yr adeilad tra bydd gwaith adnewyddu yn cael ei wneud i brif ardal y llyfrgell. Bydd y gwaith yn cael ei wneud o 27 Medi – 13 Rhagfyr.

O ddydd Llun 23 Awst bydd pob llyfrgell ar agor i'r cyhoedd a bydd y rhagofalon canlynol yn parhau i fod ar waith.

  • Bydd y Gwasanaeth Archebu a Chasglu yn parhau a bydd llyfrau wedi’u harchebu ar gael i'w casglu wrth ddesg y dderbynfa.
  • Rhaid i bob person sy’n benthyg o’r llyfrgell wisgo gorchudd wyneb (oni bai bod rhesymau meddygol yn atal hyn) a diheintio'u dwylo wrth fynd i mewn i'r adeilad.
  • Byddwn ni'n ailgydio yn y sesiynau 2 awr ar gyfer cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus, does dim angen trefnu apwyntiad. Bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol yn dal i fod yn berthnasol.
  • Rydyn ni'n annog pob person sy’n benthyg llyfrau i ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth lle mae hynny'n bosibl.
  • Mae gweithdrefnau ar waith er mwyn i staff gadw golwg ar fesurau cadw pellter cymdeithasol a niferoedd sydd yn yr adeilad, a bydd camau'n cael eu cymryd os bydd y llyfrgell yn orlawn.
  • Mae sgriniau perspex wedi'u gosod mewn mannau lle gall cyswllt wyneb yn wyneb ddigwydd.
  • Mae silffoedd y llyfrgell wedi'u haildrefnu lle bo hynny'n bosibl i annog pobl i gadw pellter cymdeithasol ac i greu systemau unffordd. Os yn bosibl, dylid defnyddio gwahanol ddrysau ar gyfer mynd i mewn ac allan o'r llyfrgell.
  • Bydd defnydd cyfyngedig o ystafelloedd cyfarfod ar gyfer y gymuned yn cael ei ganiatáu hefyd.
  • Bydd modd galw heibio neu drefnu apwyntiad er mwyn defnyddio ardaloedd Cyfeirio. Bydd unrhyw ddeunyddiau hanes lleol sy'n cael eu defnyddio yn cael eu rhoi mewn cwarantîn am 72 awr.

Sylwch y bydd yr holl gyfyngiadau Covid cyfredol ar ddarparu gwasanaethau yn parhau i fod yn berthnasol hyd nes y nodir yn wahanol.

Bydd y newyddion diweddaraf am wasanaethau yn cael eu cyhoeddi pan fyddan nhw ar gael.

Libraries-Locations
Dod o hyd i lyfrgelloedd, oriau agor a gwasanaethau.
Join

Sut i ymaelodi â’ch llyfrgell leol.

Search

Chwilio, archebu  neu  adnewyddu llyfr, DVD, CD neu Lyfr Llafar ar-lein 

Renew-a-Book

Archebu neu adnewyddu llyfr, DVD, CD, neu Lyfr Llafar ar-lein 

Computers

Defnydd o gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd yn eich llyfrgell leol yn rhad ac am ddim. 

Childrens-Library

Adnoddau ac achlysuron i blant a phobl ifainc. 

Online-Resources

Defnydd rhad ac am ddim o adnoddau ar-lein gyda’ch aelodaeth llyfrgell

Archive

Chwiliwch am wybodaeth hanesyddol leol a theuluol