Skip to main content

Lleoliadau ac oriau agor y llyfrgelloedd

 

 Diweddariad Pwysig am y Gwasanaeth.

Ymateb i Bandemig Covid-19 ac Amrywiolyn Omicron

O ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022 ymlaen bydd y cyfyngiadau canlynol yn dychwelyd i bob Llyfrgell RhCT: 

 • Pellter cymdeithasol o 2 fetr rhwng holl ddefnyddwyr y llyfrgell.
 • Systemau un ffordd mewn adeiladau llyfrgell.
 • Cwarantin deunyddiau llyfrgell sydd wedi'u dychwelyd (Eitemau i'w rhoi mewn biniau ailgylchu gwyrdd wrth fynedfa'r llyfrgell am 72 awr).

Rydyn ni'n atgoffa defnyddwyr y llyfrgell bod yn rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell oni bai eich bod wedi'ch eithrio yn feddygol, a bydd yn rhaid defnyddio hylif diheintio dwylo wrth y fynedfa.

Bydd niferoedd cyfyngedig yn cael bod mewn adeilad ar yr un pryd, ac mae'n bosib y bydd aelod o staff y llyfrgell yn gofyn i chi aros cyn mynd mewn i'r adeilad.

Sylwch fod y system Archebu a Chasglu yn dal i fod ar waith.

Bydd unrhyw newidiadau i'r rheolau yma'n cael eu hysbysebu mewn llyfrgelloedd, ar gyfryngau cymdeithasol y cyngor neu ar ein gwefan yn www.rctcbc.gov.uk/llyfrgelloedd  


 • Byddwn ni'n ailgydio yn y sesiynau 2 awr ar gyfer cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus, does dim angen trefnu apwyntiad. Bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol yn dal i fod yn berthnasol.
 • Rydyn ni'n annog pob person sy’n benthyg llyfrau i ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth lle mae hynny'n bosibl.
 • Mae gweithdrefnau ar waith er mwyn i staff gadw golwg ar fesurau cadw pellter cymdeithasol a niferoedd sydd yn yr adeilad, a bydd camau'n cael eu cymryd os bydd y llyfrgell yn orlawn.
 • Mae sgriniau perspex wedi'u gosod mewn mannau lle gall cyswllt wyneb yn wyneb ddigwydd.
 • Mae silffoedd y llyfrgell wedi'u haildrefnu lle bo hynny'n bosibl i annog pobl i gadw pellter cymdeithasol ac i greu systemau unffordd. Os yn bosibl, dylid defnyddio gwahanol ddrysau ar gyfer mynd i mewn ac allan o'r llyfrgell.
 • Bydd defnydd cyfyngedig o ystafelloedd cyfarfod ar gyfer y gymuned yn cael ei ganiatáu hefyd.
 • Bydd modd galw heibio neu drefnu apwyntiad er mwyn defnyddio ardaloedd Cyfeirio. Bydd unrhyw ddeunyddiau hanes lleol sy'n cael eu defnyddio yn cael eu rhoi mewn cwarantîn am 72 awr.
 • Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch llyfrgell leol neu ewch i'n gwefan www.rctcbc.gov.uk/IlyfrgeIloedd.

 Gwybodaeth Bwysig 

 Diolch am eich cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod anodd yma.

 Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

 

Libraries

 Llyfrgell Abercynon

 Llyfrgell Pont-y-clun

 Llyfrgell Aberdâr

 Llyfrgell Pontypridd

 Llyfrgell Pentre’r Eglwys

 Llyfrgell Y Porth

 Llyfrgell Glynrhedynog 

 Llyfrgell Rhydfelen

 Llyfrgell Hirwaun

 Llyfrgell Tonypandy

 Llyfrgell Llantrisant

 Llyfrgell Treorci

 Llyfrgell Aberpennar