Skip to main content

Newyddion

Gwaith uwchraddio gwerth £1.4miliwn ar orsaf bwmpio Glenbói yn mynd rhagddo'n dda

Bydd y cynllun yn lleihau effaith llifogydd ar bwynt isel hysbys yn y ffordd, fel bod modd i'r system ymdopi â glaw trwm yn ystod stormydd yn well, ac i leihau llifoedd i gwlfer i lawr yr afon

19 Gorffennaf 2023

Gwaith yn ystod y nos ar gyfer cynllun atgyweirio pont ar yr A4059 yn Nhrecynon

Bydd gwaith atgyweirio yn cael ei gynnal ar y bont ger cylchfan Stryd Harriet, Trecynon - bydd angen cau'r ffordd dros nos er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar y gymuned

19 Gorffennaf 2023

Y Cabinet yn cytuno i roi cynlluniau pellach ar waith ar gyfer teithio â chymhorthdal ar fysiau

Mae Cabinet y Cyngor wedi cytuno ar gynigion i gyflwyno cynlluniau teithio â chymhorthdal ar fysiau ledled Rhondda Cynon Taf yn ystod cyfnodau allweddol o flwyddyn ariannol 2023/24

18 Gorffennaf 2023

Gwella'r ddarpariaeth feicio yn Llanilltud Faerdref ac Efail Isaf

Bydd gwaith yn dechrau i wella cysylltiadau i feicwyr mewn tri lleoliad yn Llanilltud Faerdref ac Efail Isaf. Mae'r cynllun yn cael ei gyflawni gan ddefnyddio Cyllid teithio llesol Llywodraeth Cymru. Fydd y gwaith ddim yn achosi llawer o...

17 Gorffennaf 2023

Tocyn Haf Hamdden am Oes

Mae'n amser am haf o Hamdden am Oes, gyda Thocyn Haf i Fyfyrwyr ar gyfer pobl mewn addysg llawn amser!

17 Gorffennaf 2023

Ymgynghoriad Lleol ar y gweill ar gyfer Fferm Ynni Solar Arfaethedig yng Nghoed-elái

Mae'r Cyngor yn gwahodd trigolion i fynegi eu barn ar ddatblygiad fferm ynni solar GYNTAF Cyngor Rhondda Cynon Taf a fydd ar safle hen lofa uwch ben Coed-elái ym mhentref Tonyrefail

14 Gorffennaf 2023

Plac Glas ar gyfer Caradog

A Blue Plaque dedicated to the legendary Welsh conductor, Griffith Rhys "Caradog" Jones has been unveiled on Courthouse Street, Pontypridd where he spent his final years.

13 Gorffennaf 2023

Diolch am ailgylchu, Rhondda Cynon Taf!

Diolch yn fawr i holl drigolion Rhondda Cynon Taf a'r carfanau ailgylchu a gwastraff ymroddgar am eu holl ymdrechion yr wythnos hon.

13 Gorffennaf 2023

Gwaith hanfodol i osod goleuadau traffig newydd ar yr A4119 ym Meisgyn

Bydd gwaith gosod cyfres o oleuadau traffig newydd ar yr A4119 ym Meisgyn yn cael ei gynnal dros dair wythnos o 20 Gorffennaf ymlaen - gan ganolbwyntio ar gyffordd Heol yr Ysgol yn gyntaf cyn symud ymlaen i gyffordd Heol Groes-faen

13 Gorffennaf 2023

Disgyblion yn croesawu'r Gweinidog Addysg wrth i'w hysgol newydd gael ei hadeiladu

Bu Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref yn croesawu Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru ac Aelod o Gabinet y Cyngor yn ystod ymweliad diweddar – wrth i ddisgyblion a staff ddathlu'r cynnydd tuag at adeiladu eu hysgol newydd

12 Gorffennaf 2023

Chwilio Newyddion