Mae rhentu cartrefi yng Nghymru yn newid

Bydd Llywodraeth Cymru'n cyflwyno Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 ar 1 Rhagfyr 2022 a bydd yn effeithio ar bob tenant a landlord yn y sector rhentu preifat a chyhoeddus.

Bydd y Ddeddf newydd yn safoni contractau, yn ei gwneud hi'n haws i rentu cartref yng Nghymru ac yn gwneud cyfrifoldebau landlordiaid a thenantiaid yn gliriach.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth yn Gov.wales

Tai

Housing-Options

Gweld cymdeithasau tai a landlordiaid lleol. 

Housing-benefits

Os ydy'ch incwm yn isel, efallai bydd modd i chi gael Budd-dal Tai. 

Planning-and-building-control

Cyngor ynglŷn â chaniatâd cynllunio ar gyfer addasiadau neu estyniadau i'ch cartref. 

Private-rented-housing

Cyngor yn ymwneud â rhentu tŷ gan landlord preifat. 

Housing-grants

Gweld y grantiau sy'n ymwneud â thai sydd ar gael i chi. 

Student-tenants-advice

Oes diddordeb gyda chi mewn gwella effeithlonrwydd ynni eich cartref

Care-Homes-and-Supported-Housing

Gwybodaeth ynglŷn â chartrefi gofal a thai lloches lleol, a chyngor ar sut i dalu. 

Homeless-or-at-risk

Help a chyngor os ydych chi'n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Housing-Options

Mae'r Cynllun Asiantaeth Gosod Tai Cymdeithasol yn gynllun peilot sy'n ceisio gwella mynediad tymor hir at dai fforddiadwy o ansawdd da, gan ddarparu cymorth tenantiaeth yn y sector rhentu preifat.

Housing-Options
Roedd y rhaglen yn ariannu Gwasanaethau Cymorth sy'n Gysylltiedig â Thai ar gyfer y rhai sydd angen tai.
Housing-association-information

Gweld blaenoriaethau strategol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a'i asiantaethau partner ar gyfer atal digartrefedd.