Skip to main content

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

 
Bydd y buddsoddiad sy werth miliynau o bunnoedd, yn gweld adeilad ysgol newydd sbon yn cael ei godi yng Nglynrhedynog. Bydd y cyfleuster 21ain Ganrif, a fydd yn cynnwys Cylch Meithrin, yn cael ei adeiladu ar safle'r hen 'Ffatri Chubb' ar Ystâd Ddiwydiannol Highfield. Bydd yr ysgol yn sicrhau gwell cyfleusterau ar gyfer staff, disgyblion a'r gymuned yn 2024.

Bydd y Cylch Meithrin yn cynyddu nifer y llefydd sydd ar gael mewn sesiynau cyn-ysgol i blant rhwng 2 a 3 oed.

Bydd y datblygiad newydd yn golygu bod darpariaeth addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn cael ei hymestyn yn lleol. Bydd yr adeilad yn cynnwys cyfleusterau modern, hyblyg a hygyrch y mae modd i'r gymuned eu defnyddio hefyd. Bydd y Cylch Meithrin newydd hefyd yn golygu bod cynnydd yn nifer y llefydd cyn-ysgol sydd ar gael i blant rhwng 2 a 3 oed. Bydd gwell ardaloedd awyr agored i gyd-fynd â holl weithgareddau'r cwricwlwm, a bydd maes parcio i'r athrawon a man gollwng ar gyfer bysiau a rhieni  ar y safle hefyd. Bydd yr adeilad newydd hefyd yn gweithredu'n adeilad Carbon Sero Net.

Disgyblion ysgol Glynrhedynog yn cwrdd â'r garfan sy'n adeiladu eu hysgol newydd (Tachwedd 2023)

Adeilad Oes Fictoria sy'n gartref i'r ysgol ar hyn o bryd ac mae rhestr hirfaith o waith adnewyddu i wneud arno. Does dim llawer o gyfle i wella'r ddarpariaeth awyr agored yno chwaith oherwydd tirwedd y safle presennol.

Mewn Ymgynghoriad Cyn Gwneud Cais Cynllunio a gynhaliwyd gan KEW Planning (Mehefin/Gorffennaf 2022), cafodd drigolion lleol gyfle i wybod mwy am y cynlluniau ac i ddweud eu dweud.

Mae'r llun yma o fis Tachwedd 2023 yn dangos y cynnydd yn ystod y cam adeiladu

Ysgol-Gynradd-Gymraeg-Llyn-y-Forwyn-construction-phase