Skip to main content

Gwersi nofio i blant

Mae ein rhaglen Gwersi nofio i blant yn rhedeg dros 50 wythnos o'r flwyddyn gydag egwyl o 2 wythnos dros y Nadolig.  Mae gwersi yn magu sgiliau nofio a hyder plant 4 oed a hŷn. Maen nhw hefyd yn cynnig cyfleoedd i'ch plentyn weithio tuag at gystadlaethau nofio trwy glybiau a gweithgareddau dŵr eraill, er enghraifft plymio, polo dŵr, achub bywyd, canŵio, chwaraeon dan y dŵr a thriathlon.

 I ategu ein rhaglen gwersi nofio i blant rydyn ni'n cynnig gwersi nofio un-i-un a chwrs nofio carlam yn ystod gwyliau'r ysgol. Am ragor o wybodaeth am y rhain cysylltwch â'ch canolfan hamdden leol yn uniongyrchol.

Mae modd gweld Telerau ac Amodau Gwersi Nofio i Blant, yma:

Cofrestru

I gofrestru ar gyfer ein gwersi nofio i blant cliciwch ar y ddolen ganlynol HomePortal2 (courseprogress.co.uk) neu cysylltwch â'ch canolfan hamdden leol. Am ragor o wybodaeth, anfon e-bost: gwersinofio@rctcbc.gov.uk. Sylwch, does dim rhestrau aros gyda ni mwyach ar gyfer gwersi nofio; caiff lleoedd eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

Olrhain eich cynnydd

Mae modd i chi olrhain cynnydd wythnosol eich plentyn gan ddefnyddio ein gwasanaeth porth. Bydd gwybodaeth gofrestru yn cael ei hanfon yn rhan o'r broses gofrestru.

Tystysgrifau a bathodynnau

Mae tystysgrifau a bathodynnau ar gael i'w prynu o'r ganolfan hamdden ar gyfer pob lefel sydd wedi'i chwblhau.

Gwersi Nofio trwy gyfrwng y Gymraeg

Rydyn ni hefyd yn cynnig gwersi nofio trwy gyfrwng y Gymraeg mewn partneriaeth â’r Urdd. Mae’r rhain ar gael yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant (Dydd Llun) a Chanolfan Chwaraeon Cwm Rhondda (Dydd Mawrth).

Mae lleoedd yn brin, felly os oes gyda chi ddiddordeb mewn archebu lle, ewch i'r ganolfan cyn gynted â bo modd. Yn y ganolfan, bydd gofyn i chi lenwi ffurflen gofrestru, cytuno â'n telerau ac amodau a dewis eich opsiwn talu (debyd uniongyrchol neu arian parod).

Rydyn ni'n gobeithio bydd modd i ni ddarparu Gwersi Nofio drwy'r Gymraeg yng Nghwm Cynon yn y dyfodol hefyd. Bydd rhagor o wybodaeth am hyn yn dilyn maes o law.

Mae'r rhaglen 'Tonnau' yn dilyn y rhaglen Sblash. Dyma gam nesaf y llwybr dysgu nofio.


Os nad oes lleoedd ar gael, byddwn ni'n rhoi eich enw ar restr aros a byddwn ni'n cysylltu â chi pan fydd lle ar gael. Mae modd prynu tystysgrifau a bathodynnau ar gyfer pob ton wedi'i chwblhau yn y ganolfan hamdden

 • Datblygu hyder yn y dŵr
 • Bod yn ddiogel yn y dŵr ac wrth fynd i mewn i'r pwll a dod allan ohono
 • Dysgu technegau arnofio, sgwlio ac anadlu
 • Dysgu nofio ar eich blaen, nofio ar eich cefn a nofio broga neu bili-pala, gyda chymhorthion os oes angen
Ton
1
 • Gallu neidio i mewn i'r pwll
 • Gwella technegau sgwlio, arnofio ac anadlu
 • Gleidio gyda'ch corff yn syth
 • Gallu nofio pellteroedd byr gan nofio ar eich blaen, nofio ar eich cefn a nofio broga neu bili-pala, heb gymhorthion
Ton
2
 • Casglu eitem o waelod y pwll
 • Gwella sgwlio ac arnofio
 • Dysgu troedio'r dŵr
 • Dysgu'r Cod Diogelwch Dŵr
 • Nofio pellteroedd byr gan ddefnyddio'r technegau canlynol: nofio ar eich blaen, nofio ar eich cefn, nofio broga a phili-pala, heb gymhorthion
Ton
3
 • Dysgu ciciau dolffin dan y dŵr
 • Dysgu safle HELP
 • Gwella technegau arnofio a throedio'r dŵr
 • Gwella pob un o'r pedwar techneg nofio
Ton
4
 • Dysgu neidiau o bob siâp
 • Dysgu gwneud symudiad ‘trosben’ a sefyll ar eich dwylo o dan y dŵr
 • Gwella sgwlio a thechnegau goroesi personol
 • Nofio pellteroedd hwy gan ddefnyddio'r pedair techneg, gan gynnwys hyd (25 metr) o'ch hoff nofiad
Ton
5
 • Dysgu paratoi ar gyfer ymarfer corff a pham
 • Dysgu gwneud symudiad ‘trosben’ yn ôl, plymiad arwyneb wysg eich pen a phlymiad ar eich eistedd
 • Gwella technegau goroesi personol, gan gynnwys nofio wrth wisgo dillad
 • Nofio pellteroedd hwy gan ddefnyddio pob un o'r pedair techneg, gan ganolbwyntio ar dechneg
Ton
6
 • Dysgu sut i blymio
 • Gwella sgiliau arnofio, sgwlio, troedio dŵr a chylchdroi
 • Nofio pellteroedd hwy gan ddefnyddio'r pedair techneg a nofio cymysgedd unigol
 • Nofio'n rhan o dîm mewn ras gyfnewid
Ton
7
 • 25 metr o nofio broga a nofio pili-pala
 • 50 metr o nofio ar eich cefn a nofio ar eich blaen
 • Gwella sgiliau arnofio, sgwlio, troedio dŵr a phlymio arwyneb
Ton
8
Ar ôl cwblhau ton 7, bydd gan blant y cyfle i symud ymlaen at ddisgyblaeth nofio benodol trwy ymuno ag un o'n clybiau nofio neu ein rhaglen o wersi achub bywyd neu barhau â thon 8 lle byddan nhw'n cael blas ar ddisgyblaethau nofio gwahanol megis 'rookies', polo dŵr, plymio a nofio artistig.

Am ragor o wybodaeth am Sblash a Thonnau, ewch i wefan Nofio Cymru (Dysgu Nofio).