Partneriaeth Cymunedau Diogel

RCT Community Safety PartnershipCafodd Partneriaethau Cymunedau Diogel eu sefydlu yn sgil Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998, a roddodd ddyletswydd statudol ar bob ardal Awdurdod Lleol i gael Partneriaeth Cymunedau Diogel.

Yn 2017, cafodd Bwrdd Partneriaeth Cymunedau Diogel Cwm Taf ei sefydlu, gan uno'r ddau Fwrdd blaenorol (sef Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful) yn Fwrdd unigol sy'n atebol yn uniongyrchol i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf.


General-incidents
Cafodd Partneriaethau Cymunedau Diogel eu sefydlu yn sgil Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998, a roddodd ddyletswydd statudol ar bob ardal Awdurdod Lleol i gael Partneriaeth Cymunedau Diogel.
Domestic-Abuse

Rhoi gwybod am ddigwyddiad o gamdriniaeth ddomestig a chael mynediad at y cymorth sydd ar gael.

CCTV
TCC
Gall lluniau teledu cylch
cyfyng helpu i adnabod troseddwyr yn yr ardal.
Firework-safety

Gweld cyfarwyddiadau ar ddefnyddio tân gwyllt yn ddiogel.

Hazardous-materials
Gweld sut rydyn ni'n mynd
i'r afael â throseddau casineb ac adrodd am drosedd.
Anti-social-behaviour

Help i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich ardal.

Domestic-Abuse

Help a chymorth i unrhyw un yn ne Cymru sydd wedi'i effeithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan drosedd.  

Hazardous-materials
Gweld gorchymyn diogelu mannau cyhoeddus sy'n gysylltiedig ag alcohol RhCT