Skip to main content

Prydau ysgol am ddim

Byddwch chi'n parhau i fod yn gymwys i dderbyn darpariaeth prydau ysgol am ddim yn ystod argyfwng y coronafeirws pan fydd;

 • canllawiau'n cynghori y dylech chi hunanynysu o ganlyniad i COVID-19.
 • angen i ysgolion anfon dysgwyr cymwys adref oherwydd prinder staff yn sgil COVID-19.

Bwriwch olwg ar sut i gyflwyno cais am brydau ysgol am ddim yn ystod y cyfnodau yma.

Edrychwch ar y cireteria cymhwysedd cyn gwneud eich cais isod:

Mae prydau ysgol am ddim ar gael i’r plant hynny mae’u rhieni neu warcheidwaid yn gallu profi eu bod nhw’n hawlio un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd:

 • Credyd Treth i Blant – lle bod cyfanswm yr incwm blynyddol heb fod dros £16,190
 • Cymhorthdal Incwm (gyda chyfrifoldeb dros blant)
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (gyda chyfrifoldeb dros blant)
 • Cymorth o dan ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Credyd Pensiwn y Wladwriaeth (Elfen Gwarant)
 • Mae disgyblion sy'n derbyn Cymhorthdal Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm hefyd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm)
 • Credyd Cynhwysol (os dylai'r enillion net blynyddol fod yn £7,400 neu lai)
 • Taliadau Credyd Treth Gwaith ychwanegol – y taliadau ychwanegol y gall unigolyn eu derbyn am bedair wythnos yn ychwanegol ar ôl i’w hawl i dderbyn Credyd Treth Gwaith ddod i ben

Mae disgyblion sy'n derbyn Cymhorthdal Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm hefyd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Ydw i’n gymwys os ydw i’n hawlio Credydau Treth Gwaith (gydag incwm heb fod dros £16,190)?

Nac ydych. Unwaith na fyddwch chi’n gymwys i hawlio Credydau Treth Gwaith dim rhagor, mae gofyn eich bod chi’n rhoi gwybod i Adran Cyllid y Wlad, a chan ddibynnu ar eich amgylchiadau, efallai bydd modd dechrau prydau ysgol am ddim.

Bydd gofyn ichi gyflwyno un o’r dogfennau canlynol yn gefn i’ch cais.

 • Copi o’r dudalen "Sut mae cyfrifo’ch Cymhorthdal Incwm/Lwfans Ceisio Gwaith" sy'n rhan o lythyr diweddar. Os does dim copi gyda chi, cysylltwch â’ch Asiantaeth Budd-daliadau leol
 • Copi o’ch Hysbysiad Treth Cyfredol. Os does dim copi gyda chi, cysylltwch â Gwifren Gymorth Cyllid y Wlad ar 0845 300 3900
 • Copi o’ch Hysbysiad Credyd Pensiwn Cyfredol (M1000) neu Hysbysiad Credyd Treth i Blant  (TC602)
 • Mae gofyn bod y sawl sy’n ceisio noddfa’n cyflwyno Rhif Cyfeirnod NASS i gadarnhau’ch hawl

Serch hynny, os ydych chi ar hyn o bryd yn derbyn Budd-dalidau Tai/Treth y Cyngor, mae cofnod eisoes gyda ni o'ch incwm. Felly, fydd dim rhaid i chi gyflwyno'r wybodaeth yma oni bai ein bod ni'n gofyn amdani.

Cyflwyno cais am brydau ysgol am ddim

Mae gofyn eich bod chi’n llenwi ffurflen gais i hawlio prydau ysgol am ddim, cliciwch ar y ddolen gyswllt isod:

Wneud cais ar-lein gael prydau ysgol am ddim

Unwaith eich bod chi'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, byddwch chi'n gymwys i dderbyn grant gwisg ysgol a / neu lwfans a gaiff ei weinyddu gan ysgolion uwchradd.  

Gallwch wneud eich cais ar-lein neu fel arall mae ffurflenni cais ar gael yn yr ysgol hefyd. Mae manylion cyswllt ein hysgolion i gyd ar gael trwy ddefnyddio dolen Chwilio am Ysgol.

Newid yn eich amgylchiadau

Os ydych chi’n hawlio prydau ysgol am ddim a bod newid yn eich amgylchiadau a all effeithio ar eich hawl i hawlio, mae hi’n hollbwysig eich bod chi’n rhoi gwybod inni ar unwaith: prydauysgolamdimm@rctcbc.gov.uk