Paying-for-childcare
Taliad i Deuluoedd

Bydd y cynllun yma'n gwneud taliad o £75 i bob aelwyd cymwys sydd â theuluoedd ag un plentyn neu ragor o oedran ysgol gorfodol.

Mae'r cynllun cymorth wedi cau erbyn hyn.

Energy-efficiency-advice
Cynllun Cymorth Tanwydd

Mae modd i aelwydydd cymwys hawlio un taliad gwerth £200 gan y Cyngor. Pwrpas yr arian yw helpu i dalu am filiau tanwydd y gaeaf, a chaiff ei dalu'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc.

Mae'r cynllun cymorth wedi cau erbyn hyn.

Benefits
Cronfa pan fetho popeth arall gyda'r bwriad i roi cymorth i bobl sy'n profi caledi eithafol. Mae'r gronfa'n cynnig rhagor o hyblygrwydd i bobl y mae'r argyfwng Costau Byw yn effeithio arnyn nhw.
Housing-benefits
Mae'r Cyngor yn cynnig grant i helpu â'r broses o brynu paneli solar a'u gosod.
Housing-Benefit-overpayments
Cronfa Caledi Costau Byw

Cyhoeddir rhagor o wybodaeth am y cynllun yn fuan.

Childcare
Gweld rhagor o wybodaeth am y cynnig gofal plant a manylion y meini prawf cymhwysedd.
info
Gweld sut i gael eich atgyfeirio i ddefnyddio banc bwyd lleol i gael cymorth ychwanegol.
Housing-grants
Gweld y cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd os ydych chi'n ei chael hi'n anodd talu eich biliau ynni.
Money-Matters
Gwybodaeth a chyngor i'ch helpu i wneud y dewisiadau cywir wrth ddelio â phroblemau dyled a chyllidebu.
Education-Employment-
Cymorth i bawb dros 16 oed yn Rhondda Cynon Taf sy'n chwilio am waith, hyfforddiant neu'r cyfle i wirfoddoli. Mae modd i chi hefyd gael cymorth i wella’ch sgiliau pan fyddwch chi mewn swydd.
Are-you-a-carer
Mynediad at gymorth i breswylwyr cymwys a allai gynnwys darparu parseli bwyd brys, cymorth lles, casglu presgripsiynau, cyngor ar arian a llawer yn rhagor.
Housing-Benefits
Cynllun Cymorth Costau Byw Llywodraeth Cymru
Mae'r cynllun cymorth wedi cau erbyn hyn.
Housing-Benefits
Gwybodaeth am gymorth a chyngor ar gostau byw gan Lywodraeth y DU
Affordable-Housing

Gweld rhestr y Canolfannau Croesawu Gaeaf cofrestredig ar draws RhCT