Housing-grants
Bydd y cynllun yma'n gwneud taliad o £125 i bob aelwyd gymwys sydd â phlentyn neu blant o oedran ysgol gorfodol.
Housing-Benefits
Ar 18 Medi 2023, cytunodd Cabinet y Cyngor ar Gynllun Cymorth Costau Byw newydd ar gyfer 2023 sy'n ceisio cynorthwyo teuluoedd
Education
Gweld cymorth a chyngor sydd ar gael ar gyfer costau sy'n gysylltiedig ag addysg.
Homeless-or-at-risk
Os ydych chi mewn perygl o fod yn ddigartref, mae’n BWYSIG IAWN eich bod chi'n cysylltu â ni cyn gynted ag y bo modd.
Housing-Benefits
Gwybodaeth am gymorth a chyngor ar gostau byw gan Lywodraeth y DU
Money-Matters
Gwybodaeth a chyngor i'ch helpu i wneud y dewisiadau cywir wrth ddelio â phroblemau dyled a chyllidebu.
Education-Employment-
Cymorth i bawb dros 16 oed yn Rhondda Cynon Taf sy'n chwilio am waith, hyfforddiant neu'r cyfle i wirfoddoli. Mae modd i chi hefyd gael cymorth i wella’ch sgiliau pan fyddwch chi mewn swydd.
Benefits
Cronfa pan fetho popeth arall gyda'r bwriad i roi cymorth i bobl sy'n profi caledi eithafol. Mae'r gronfa'n cynnig rhagor o hyblygrwydd i bobl y mae'r argyfwng Costau Byw yn effeithio arnyn nhw.
Housing-benefits
Mae'r Cyngor yn cynnig grant i helpu â'r broses o brynu paneli solar a'u gosod.
Are-you-a-carer
Manteisio ar gymorth sydd ar gael i drigolion, gan gynnwys talebau bwyd brys, cymorth o ran lles, gwybodaeth a chyngor yn ymwneud â chyllid a ble i ddod o hyd i gymorth yn eich cymuned.
Childcare
Gweld dolenni defnyddiol i gynlluniau ariannol a allai helpu gyda'ch costau gofal plant:
info
Gweld sut i gael eich atgyfeirio i ddefnyddio banc bwyd lleol i gael cymorth ychwanegol.
Housing-grants
Gweld y cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd os ydych chi'n ei chael hi'n anodd talu eich biliau ynni.