Skip to main content

Ydych chi'n gynhaliwr?

Mae cynhaliwr yn berson sy’n rhoi gofal a chymorth yn ddi-dâl (ac  eithrio Lwfans Cynhalwyr) i berson arall - boed aelod o’r teulu, cyfaill neu gymydog - sydd angen cymorth yn ei fywyd bob dydd oherwydd:
  • Henaint
  • Salwch tymor hir
  • Anabledd
  • Salwch iechyd meddwl
  • Camddefnyddio sylweddau

Dydy'r term ‘cynhaliwr’ ddim yn cynnwys unrhyw un sy'n:

  • Derbyn tâl, naill ai mewn arian parod neu fodd arall, am y gofal maen nhw'n ei ddarparu;
  • Gwneud gwaith gwirfoddol ar ran mudiad gwirfoddol 

Rydyn ni'n gwerthfawrogi gwaith y cynhalwyr ac yn cydnabod y gallan nhw hefyd fod ag angen cymorth i barhau i wneud eu gwaith gofal. Rydyn ni felly yn darparu gwybodaeth, cyngor, gwasanaeth bwrw bol/estyn cyngor, yn ogystal â chymorth mwy ymarferol ar gyfer y cynhaliwr a’r person mae’n gofalu amdano.

Mae ein Canllaw i Gynhalwyr yn ganllaw cyfeirio cyflym i'r gwasanaethau a'r cymorth sydd ar gael i gynhalwyr yn lleol ac yn genedlaethol. I gael gwybod yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'r cymorth sydd ar gael i chi, darllenwch ein canllaw a'n cylchlythyron rheolaidd.

Cyn i ni fynd ati i ddarparu unrhyw wasanaethau, byddwn ni'n asesu anghenion yr unigolion sy'n derbyn gofal ac anghenion y cynhalwyr.

Cysylltu â ni

E-bost: cynnalycynhalwyr@rctcbc.gov.uk
Llinell Gymorth Radffon: 01443 281463

Cynllun Cynnal y Cynhalwyr – Pwy ydyn ni a’r hyn rydyn ni’n ei wneud

Cynhalwyr – Pwy ydyn ni a’r hyn rydyn ni’n ei wneud

Animeiddiad Cynhalwyr