Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Info
Bwriwch olwg ar yr adroddiad blynyddol ar sut y cafodd Dyletswyddau Cydraddoldeb eu bodloni fel y nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. 
Freedom-of-information-act
Bwriwch olwg ar ymrwymiad y Cyngor i gyfleoedd cyfartal
Info
Bwriwch olwg ar sut mae'r Cyngor yn cynnal Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb a pham maen nhw’n helpu i lywio penderfyniadau allweddol.
Freedom-of-information-act
Bwriwch olwg ar ragor o wybodaeth am Fonitro Cydraddoldeb a deall sut rydyn ni'n defnyddio data cydraddoldeb yn y Cyngor.
Community-Town-Councils-and-Councillors
Mae 'Cynghorau Balch' yn bartneriaeth wirfoddol sy'n cynnwys rhai o awdurdodau lleol Cymru (Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Casnewydd, Powys, Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Thorfaen) sy'n rhagweithiol wrth gynnwys pobl LHDTCRhA+
Publication-scheme
Bwriwch olwg ar sut y bydd y Cyngor yn cyflawni ei rwymedigaethau cyfreithiol sydd wedi'u cynnwys yn Neddf Cydraddoldeb 2010.