Skip to main content
 

Cronfa Ysgolion

Dim grantiau am gyfnod amhenodol.

 

Mae'r Gronfa Ysgolion yn helpu ysgolion i ddatblygu prosiectau a rhaglenni a fydd yn sicrhau bod mwy o bobl yn cadw'n heini yn fwy aml. Bwriwch olwg ar y tabl isod sy’n dangos faint mae modd i'ch ysgol chi ymgeisio amdano:

Ysgol Gynradd - £250
Ysgol Uwchradd - £500
Ysgol Arbennig - £750
Ysgol Cymuned (ysgol 3-16 mlwydd oed) - £750 (£250 Cynradd / £500 Uwchradd)

Mae angen i ysgolion gwblhau Adroddiad Cwblhau Cynllun (PCR). Rhaid i ysgolion gwblhau a dychwelyd yr adroddiad yma i Garfan Chwaraeon RhCT. Ni fydd ysgolion sydd ddim yn dychwelyd yr adroddiad yma yn gymwys ar gyfer unrhyw geisiadau yn y dyfodol hyd nes eu bod nhw wedi cwblhau’r ffurflen yma. Cadwch gynaliadwyedd y prosiect a gwaddol y prosiect mewn cof wedi i'r cyllid gael ei wario.

Sut i wneud cais

Mae Cronfa Ysgolion 2023/24 AR AGOR NAWR, bydd y broses ymgeisio ar agor drwy'r flwyddyn. Bydd hyn yn caniatáu ichi ymateb i anghenion eich ysgol chi.

Themâu Cronfa Ysgolion 2023/24

Mae gan Gronfa Ysgolion 5 o themâu allweddol eleni. Rhaid i'ch prosiect ymdrin ag 1 neu fwy o'r themâu allweddol, a rhaid dangos tystiolaeth o'r thema/themâu trwy gydol eich ffurflen gais. Nod gyffredinol y Gronfa Ysgolion yw annog rhagor o bobl i fod yn fwy heini, a hynny'n fwy aml.

 • Canolbwyntio ar Hwyl: dod â'r elfen hwyl yn ôl i chwaraeon ac ymarfer corff
 • Ymgysylltu â Theuluoedd: ymgysylltu â theuluoedd mewn ysgolion i ddod yn fwy heini yn fwy aml
  • Esiampl dda - siop fenthyca Bodringallt / hyfforddiant rhieni Tylorstown
 • Llysgenhadon Ifainc, Arweinyddiaeth a Hyfforddiant: datblygu a gwella sgiliau'r gweithlu er mwyn darparu gweithgareddau chwaraeon ac ymarfer corff
 • Dileu Rhywystrau: dileu rhwystrau i chwaraeon ac ymarfer corff ar gyfer grwpiau penodol e.e. ADY, cynhwysiant ac amddifadedd
 • Sylfaen: chwaraeon ac ymarfer corff ar gyfer plant dan 7 oed.


Er mwyn ymgeisio, lawrlwythwch y ffurflen gais a'i dychwelyd i Chwaraeon RhCT drwy e-bost Chwaraeonrhct@rhondda-cynon-taf.gov.uk. I lawrlwytho telerau ac amodau, cliciwch yma

Os oes angen cymorth arnoch chi, cysylltwch â'ch Swyddog Chwaraeon RhCT (Sam Friend drwy e-bostio sam.d.friend@rctcbc.gov.uk.

 

Cyflenwyr wedi'u cymeradwyo

 • Newitts
 • Davies Sport
 • Bishop Sport
 • Amazon
 • Decathlon
 • Net World Sports
 • TTS
 • Mira Fit
 • Wolverson Fitness
 • YPO


Peidiwch â defnyddio cyflenwyr y caiff darparwyr addysg yn unig eu defnyddio.
 

Astudiaethau Achos Eraill

Dyma rai esiamplau o brosiectau rydyn ni wedi’u cefnogi.

 

Grantiau eraill

Cawson ni wybod yn ddiweddar fod cyfleoedd am gyllid y mae’n bosibl bod modd i'ch ysgol chi fanteisio arnyn nhw. Cliciwch yma am fanylion.

 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas