Skip to main content
 

Cyfleoedd am Gyllid Allanol

Cawson ni wybod yn ddiweddar fod cyfleoedd am gyllid y mae’n bosibl bod modd i'ch ysgol chi fanteisio arnyn nhw.

GOLEUADAU AR..

Arian i Bawb Cymru - y Loteri Genedlaethol

Manylion cyffredinol: Mae modd i gyllid y Loteri Genedlaethol eich help chi i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Rydyn ni'n cynnig cyllid rhwng £300 a £10,000 er mwyn cefnogi’r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

Pwy sy’n gymwys i gyflwyno cais: Sefydliadau Cymunedol neu Wirfoddol, Elusennau Cofrestredig, Ysgolion

Mathau o brosiectau sy’n gymwys i dderbyn cyllid: Dod a phobl ynghyd i feithrin perthnasoedd cryf mewn/ledled cymunedau. Gwella lleoedd a mannau sy’n bwysig i’n cymunedau. Helpu rhagor o bobl i gyrraedd eu potensial, drwy ddarparu cymorth iddyn nhw mor gynnar â phosib. Cynorthwyo pobl, cymunedau a sefydliadau sy'n wynebu galw uwch a heriau o ganlyniad i’r argyfwng costau byw.

Faint o gyllid sydd ar gael ar gyfer pob prosiect: £300 - £10,000

Dyddiad cau: Dim dyddiad cau

Bwriwch olwg ar y prosiect yma gan ysgol yn Abertawe! Clybiau Ar ôl Ysgol Cyfeillion Plasmarl

A llawer o esiamplau gwych eraill YMA!

Dolen i'r Ffurflen Gais

Grantiau presennol

 

The Clothworkers Foundation

Manylion cyffredinol: The Clothworkers Foundation yw cangen elusennol y Clothworkers Company, sydd wedi rhoi grantiau i brosiectau cyfalaf ers 1977.

Pwy sy'n gallu cyflwyno cais: Elusennau cofrestredig, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol, Sefydliadau Corfforedig Elusennol ac Ysgolion Arbennig.

Themâu/nodau'r cyllid: Bydd y sefydliad yn darparu cyllid cyfalaf ar gyfer adeiladau; gosodiadau, ffitiadau ac offer; a cherbydau (ac eithrio rhentu ar brydles).

Faint o gyllid ar gyfer pob prosiect: Mae grantiau bach a mawr ar gael. Ymddiriedolwyr sy’n gwneud y penderfyniad terfynol o ran faint o arian i’w ddyfarnu.

Dyddiad cau: Does dim dyddiad cau ar gyfer y cyllid yma. 

Dolen i’r ffurflen gais

 

Cronfa Gymunedol Dŵr Cymru

Manylion cyffredinol: Lansiodd Dŵr Cymru Gronfa Gymunedol Dŵr Cymru yn 2017. Ers lansio'r gronfa, mae wedi rhoi dros £500,000 i gefnogi cannoedd o fentrau cymunedol lleol.

Pwy sy'n gallu cyflwyno cais: Ysgolion, ymddiriedolaethau elusennol, cymdeithasau tai a chymdeithasau cyfeillgar.

Mathau o brosiectau allai dderbyn cyllid: Gwelliannau i'r amgylchedd neu fentrau cymunedol lleol sy’n hybu amcanion iechyd, lles ac amgylcheddol. Gweithgareddau sy'n cael eu cynnal gan grwpiau cymunedol cofrestredig – ag amcanion iechyd, lles, cymorth costau byw ac amgylcheddol yn benodol. Gwella a chefnogi gweithgareddau addysg lleol, er enghraifft buddion effeithlonrwydd dŵr, materion amgylcheddol ac arloesi.

Faint o gyllid ar gyfer pob prosiect: £5,000

Dyddiad cau: Ar agor am ddau gyfnod arall o 8 wythnos.

 • 1 Medi 2023 – 31 Hydref 2023
 • 1 Ionawr 2024 – 29 Chwefror 2024

Dolen i'r ffurflen gais

 

Arian i Bawb Cymru - y Loteri Genedlaethol

Manylion cyffredinol: Mae modd i gyllid y Loteri Genedlaethol eich help chi i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Rydyn ni'n cynnig cyllid rhwng £300 a £10,000 er mwyn cefnogi’r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

Pwy sy’n gymwys i gyflwyno cais: Sefydliadau Cymunedol neu Wirfoddol, Elusennau Cofrestredig, Ysgolion

Mathau o brosiectau sy’n gymwys i dderbyn cyllid: Dod a phobl ynghyd i feithrin perthnasoedd cryf mewn/ledled cymunedau. Gwella lleoedd a mannau sy’n bwysig i’n cymunedau. Helpu rhagor o bobl i gyrraedd eu potensial, drwy ddarparu cymorth iddyn nhw mor gynnar â phosib. Cynorthwyo pobl, cymunedau a sefydliadau sy'n wynebu galw uwch a heriau o ganlyniad i’r argyfwng costau byw.

Faint o gyllid sydd ar gael ar gyfer pob prosiect: £300 - £10,000

Dyddiad cau: Dim dyddiad cau

Bwriwch olwg ar y prosiect yma gan ysgol yn Abertawe! Clybiau Ar ôl Ysgol Cyfeillion Plasmarl

A llawer o esiamplau gwych eraill YMA!

Dolen i'r Ffurflen Gais

 

Tesco - Stronger Starts

Manylion cyffredinol: Bydd y grantiau'n helpu ysgolion a grwpiau i blant i ddarparu bwyd maethlon a gweithgareddau cadw’n iach sy'n cefnogi iechyd corfforol a lles meddyliol pobl ifainc, megis clybiau brecwast neu fyrbrydau, ac offer ar gyfer gweithgareddau cadw’n iach.

Pwy sy'n gymwys i gyflwyno cais: Ysgolion a Grwpiau i Blant

Mathau o brosiectau sy’n gymwys i dderbyn cyllid: Clybiau brecwast, clybiau yn ystod y gwyliau, mannau chwarae, banciau bwyd, offer neu wasanaethau an-statudol ar gyfer plant.

Faint o gyllid sydd ar gael ar gyfer pob prosiect: £1500

Dyddiad cau: Dim dyddiad cau

Dolen i'r Ffurflen Gais

 

Greggs Foundation - Clybiau Brecwast

Manylion cyffredinol: Cafodd Rhaglen Clybiau Brecwast Greggs ei sefydlu yn 1999 er mwyn helpu plant ysgol gynradd i gael pryd maethlon i ddechrau eu diwrnod ysgol. Mae pob ysgol yn derbyn bara ffres gan y siop Greggs agosaf, a grant i helpu â chostau sefydlu’r clwb a chostau parhaus. Ar gyfartaledd, mae clwb brecwast sydd â 65 o blant yn costio £3000 i'w sefydlu a'i gynnal am flwyddyn.

Pwy sy'n gymwys i gyflwyno cais: Ysgolion Cynradd sydd ag o leiaf 40% o ddisgyblion sy’n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim.

Mathau o brosiectau sy’n gymwys i dderbyn cyllid: Clwb Brecwast

Faint o gyllid sydd ar gael ar gyfer pob prosiect: Dd/B

Dyddiad cau: Dd/B

Dolen i'r Ffurflen Gais

 

Grantiau cyllid caeedig - i fod i ailagor yn 2024

Local Giving - Magic Little Grants

Nodwch fod ysgolion yn gymwys i gyflwyno cais os ydyn nhw'n elusen gofrestredig.

Manylion cyffredinol: Mae Local Giving wedi agor eu cylch cyllid "Magic Little Grants" unwaith yn rhagor ar gyfer 2023. Cafodd mwy na 2,600 o grantiau eu dyrannu y llynedd, a dyma un o'r ffurflenni cais ysgrifenedig hawsaf y byddwch chi’n dod ar ei thraws!

Pwy sy'n gallu cyflwyno cais: Sefydliadau yn eu blwyddyn gyntaf, neu gydag incwm sy’n llai na £250,000.

Themâu/nodau'r cyllid: Bydd ceisiadau'n cael eu derbyn o dan un o saith thema, gan gynnwys annog pobl i gymryd rhan mewn ymarfer corff; atal neu leihau effaith tlodi; helpu grwpiau ar y cyrion a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb.

Dyddiad cau: 31 Hydref 2023.

Dolen i’r ffurflen gais

 

Grantiau Natur ar gyfer Ysgolion Lleol

Manylion cyffredinol: Mae modd  i ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar yng Nghymru, Lloegr a'r Alban gyflwyno cais ar gyfer grant dysgu yn yr awyr agored. Mae'n cynnwys dwy elfen – offer awyr agored gwerth £500 wedi'i ddewis o gatalog o dros 100 o eitemau, a chwrs hyfforddi dysgu yn yr awyr agored ar gyfer eich staff.

Pwy sy'n gymwys i gyflwyno cais: Ysgolion a Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar

Mathau o brosiectau sy’n gymwys i dderbyn cyllid: Dysgu yn yr Awyr Agored

Faint o gyllid sydd ar gael ar gyfer pob prosiect: £500

Dyddiad cau: 10 Tachwedd 2023

Dolen i'r Ffurflen Gais

 

Awgrymiadau

Ymchwiliwch i'r grant:

 • Darllenwch y meini prawf cymhwysedd yn fanwl er mwyn gwirio bod y grant yn addas i chi.
 • Rhowch gynnig ar y cwis cymhwysedd / gwiriwch a oes un ar gael.
 • Os oes modd, darllenwch enghreifftiau o brosiectau sydd wedi cael cyllid yn y gorffennol.
 • Gwiriwch yr eithriadau (yr hyn does dim modd hawlio cyllid ar ei gyfer).
 • Nodwch y dyddiad cau er mwyn sicrhau eich bod chi'n cyflwyno cais mewn da bryd.

 

Llenwi'r ffurflen gais:

 • Defnyddiwch lais eich disgyblion – gallai mewnbwn gan eich llysgenhadon a/neu arweinwyr ifainc gryfhau’ch cais.
 • Ysgrifennwch mewn ffordd ddealladwy - peidiwch â defnyddio acronymau nac iaith gymhleth. Cofiwch nad yw llawer o'r grantiau’n benodol i ysgolion felly mae’n bosibl na fydd y rhai sy'n dyfarnu arian yn gyfarwydd ag iaith yn ymwneud ag addysg.
 • Nodwch yr hyn rydych chi'n bwriadu ei wneud yn benodol - byddwch yn gryno.
 • Canolbwyntiwch ar flaenoriaethau'r rheiny sy'n dyfarnu arian y grant - bydd gan y rhan fwyaf o grantiau ddeilliannau neu feysydd allweddol, felly mae angen i chi sicrhau bod eich prosiect yn mynd i'r afael ag o leiaf un o'r rhain.
 • Ceisiwch roi tystiolaeth sy’n nodi bod angen eich prosiect chi - defnyddiwch lais eich disgyblion neu ymchwil/ystadegau lleol er mwyn perswadio'r rhai sy'n dyfarnu arian y grant fod angen eich prosiect chi.
 • Peidiwch â chyflwyno cais am fwy na'r hyn sydd ei angen er mwyn cael mwy o arian – dim ond costau’ch prosiect! Sicrhewch fod holl gostau'r prosiect yn benodol a pheidiwch â nodi 'amrywiol'.

 

 

 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas