Skip to main content

Prydau Ysgol Ysgolion Cynradd

Mae Gwasanaethau Arlwyo RhCT yn darparu bwyd;en flasus a maethlon i holl ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Rydyn ni'n cynnig bwydlen dros ddwy wythnos o brydau poeth, ynghyd â bar salad dyddiol, bwydlen brechdanau/bageti ac opsiwn tatws drwy'u crwyn. Mae ein prydau yn cynnwys pwdin a diod. Mae pob ysgol yn cynnig bara gwenith cyflawn diderfyn ac yn ogystal â phwdin y dydd. Rydyn ni hefyd yn cynnig dewis cyfyngedig o iogwrt rhew, caws & cracers neu ffrwythau ffres bob dydd         

Bwydlenni

Ysgolion Cynradd Bwydlen22/23

Ymwybyddiaeth o Alergeddau

*Oherwydd argaeledd cyflenwyr, mae'n bosibl bydd cynhyrchion yn newid.

Gallwn ni hefyd ddarparu ar gyfer deietau llysieuol, fegan a meddygol.

Nodwch: Rydyn ni'n prynu bwyd sydd heb ddatgan cnau fel cynhwysyn. Serch hynny, hyd yn oed gyda mesurau rheoli croeshalogi rhagweithiol, mae nifer o brosesau trin yn y gadwyn gyflenwi yn cyflwyno'r posibilrwydd y bydd olion yn parhau. Does dim modd i ni reoli'r bwydydd y mae cwsmeriaid eraill yn dod â nhw i mewn i'r safle bwyta. 
Mae risg weddilliol yn parhau o ran bwyd wedi'i ddarparu gan Wasanaethau Arlwyo RhCT felly 'gall gynnwys olion cnau neu elfennau sy'n deillio o gnau'. Dylai cwsmeriaid sydd ag alergedd cnau ystyried y risg cyn prynu/bwyta unrhyw fwydydd.

Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd

Ym mis Medi 2022, dechreuodd y broses o gyflwyno Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd ar draws Cymru, gan gychwyn gyda disgyblion y dosbarth Derbyn. Mae'r polisi'n rhan o Gytundeb Cydweithio Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, fydd yn gweld prydau ysgol am ddim yn cael eu hymestyn i bob disgybl ysgol gynradd dros y ddwy flynedd nesaf.

O fewn Rhondda Cynon Taf, bydd y Cyngor yn cyflwyno'r cynnig fel a ganlyn:-

  • O 5 Medi 2022 ymlaen, bydd pob disgybl oedran y Derbyn wedi cael cynnig Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd.
  • O fis Ionawr 2023, bydd y cynnig yn cael ei ymestyn i gynnwys disgyblion Blwyddyn 1.
  • O fis Ionawr 2023, bydd y cynnig yn cael ei ymestyn i gynnwys disgyblion y Meithrin, sydd yn gymwys.
  • O fis Ebrill 2023, bydd y cynnig yn cael ei ymestyn i gynnwys disgyblion Blwyddyn 2.
  • O fis Medi 2023, bydd y cynnig yn cael ei ymestyn i gynnwys disgyblion Blynyddoedd 3 a 4.
  • O fis Ebrill 2024, bydd y cynnig yn cael ei ymestyn i gynnwys disgyblion Blynyddoedd 5 a 6.

Cwestiynau Cyffredin - Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd

Cwestiynau Cyffredinol – Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd ar gyfer Disgyblion Meithrin

Talu am eich cinio ysgol

Pryd Ysgol Gynradd – £2.55 y pryd

Gallwch bellach dalu ar-lein am brydau ysgol eich plentyn.

Mae ein prydau'n cydymffurfio â gofynion rheoliadau Safonau a Gofynion Maeth Llywodraeth Cymru.

Gwybodaeth ar gyfer rhieni a gofalwyr

Pam ddylech chi ddewis prydau ysgol?

  • Mae ein bwydlenni yn faethlon cytbwys ac o dan reolaeth
  • Mae'n arbed amser i rieni/gwarcheidwaid
  • Mae gan bob aelod o staff gymhwyster 'Hylendid Bwyd Sylfaenol', fan lleiaf
  • Mae ein pecynnau cinio wedi'u gwneud yn ffres bob dydd ac yn cael eu cadw'n oer tan iddyn nhw gael eu gweini.

Newyddion

Gweld manylion o'n Clybiau Brecwast am ddim ar gyfer Ysgolion Cynradd.