Skip to main content

Rhaglen Dysgu Proffesiynol 2024/2025

Mae'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant yn falch o rannu ei raglen dysgu proffesiynol gyda chi ar gyfer y flwyddyn yma.

Rydyn ni'n gwybod bod ysgolion yn gwerthfawrogi'r cyfleoedd rydyn ni'n eu cynnig i barhau i ddatblygu arfer wrth gynorthwyo plant sy'n wynebu rhwystrau i ddysgu gan sicrhau fod pob aelod o staff yn meddu ar yr wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen er mwyn darparu cyfleodd addysgu a dysgu cyffredinol o ansawdd uchel sy'n gynhwysol, yn unol â'r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (ALNET). Mae ein arlwy dysgu proffesiynol hefyd yn darparu cyfleoedd o ansawdd uchel i staff er mwyn cynorthwyo â'r ddarpariaeth addysg ychwanegol.

Byddwn ni'n parhau â'n cymorth i Gydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol trwy waith fforwm a gwaith clwstwr rheolaidd. Mae ein llwybrau gwasanaeth ar gyfer y Gwasanaeth Cynnal Dysgu a'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn sicrhau fod modd i'r gweithlu gael mynediad at ganllawiau mewn da bryd. Rydyn ni'n gobeithio y bydd y rhaglen ddysgu sydd wedi'i hamlinellu isod yn darparu cyfleoedd ychwanegol i weithlu ehangach yr ysgol. Trwy wrando ar adborth gan ysgolion a chyfranogwyr rydyn ni'n gwybod faint rydych chi'n gwerthfawrogi'r hyblygrwydd sy'n cael ei gynnig trwy ein hamrywiaeth o ddulliau dysgu. Byddwn ni'n parhau i adolygu ein cynnig i addasu a datblygu ein dulliau darparu. Wrth barhau i sicrhau fod ein dysgu proffesiynol yn cynorthwyo ysgolion yn effeithiol, mae rhai o'n cyrsiau ni'n cynnwys cymorth ychwanegol a gwerthusiad am gyfnod er mwyn sicrhau ei fod yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'ch disgyblion.

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o sesiynau hyfforddi, gan gynnwys cyrsiau sydd wedi'u trefnu'n ganolog a chyrsiau ar ffurf dewislen. Mae modd gwneud cais i'r rhain gael eu cyflwyno'n rhan o sesiwn hwyrnos, neu ddiwrnod HMS yn yr ysgol. Rydyn ni'n hapus i ddarparu hyfforddiant i holl staff yr ysgol, i lywodraethwyr neu i rieni.

Os daw cyllid grant gan sefydliadau allanol i law er mwyn sicrhau dysgu proffesiynol ychwanegol, byddwn ni'n rhannu'r manylion unwaith y byddan nhw ar gael. Os nad oes unrhyw un o'r sesiynau hyfforddi yn bodloni'ch anghenion, cysylltwch â Ryan Phillips. Bydd modd iddo roi cyngor i chi ynglŷn ag opsiynau dysgu proffesiynol eraill sydd ar gael drwy'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant.

Sylwch, er mwyn sicrhau lle ar unrhyw un o'r cyrsiau sydd ar gael, mae rhaid defnyddio'r ffurflen cadw lle, ar wefan Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Mae modd cysylltu â'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant drwy ffonio 01443 744333.