Skip to main content

Cyngor ar Effeithlonrwydd Ynni

Ar gyfartaledd bydd cartref cyffredin yn y Deyrnas Unedig yn gwastraffu tua £250 bob blwyddyn drwy aneffeithlonrwydd ynni. Mae inswleiddio gwael mewn waliau a llofftydd ymhlith y problemau mwyaf. Bydd inswleiddio da yn cadw gwres i mewn yn y gaeaf, yn lleihau biliau, ac yn cadw'r tŷ rhag twymo yn yr haf.

Does dim rhaid ichi ysgwyddo costau mor uchel ar gyfer gwresogi, goleuo, a rhedeg yr offer yn eich cartref. Trwy gymryd ychydig o gamau syml, gallwch chi dorri cannoedd o bunnoedd o'ch biliau, yn ogystal â helpu i leihau effeithiau newid yn yr hinsawdd. Bydd y camau nesaf yn mynd â chi yn nes at filiau rhatach. Byddwch chi’n arbed arian ar unwaith.  

 • Ydych chi'n gweld hi'n anodd talu biliau ynni?
 • Ydych chi angen cyngor diduedd, am ddim ar arbed arian oherwydd mesurau ynnig?
 • Ddim yn gwybod ble i droi?
Cysylltwch â'n Swyddog Ynni Tai:-
Ffôn: 01443 281136

 

    

FFYRDD RHAD AC AM DDIM I CHI LEIHAU'CH DEFNYDD O YNNI 

Deg Awgrym Arbed Ynni y mae modd i chi'u defnyddio ar unwaith er mwyn dechrau arbed arian ar eich biliau ynni a helpu'r amgylchedd.

 1. Gostwng tymheredd eich dŵr poeth i 60ºC
 2. O ostwng eich thermostat o 1ºC mae’n bosibl ichi ostwng eich biliau tanwydd 10% ac/neu os oes gyda chi raglennydd neu amserydd, defnyddiwch y rhain i ddiffodd y gwres pan dydych chi ddim yn y tŷ

 3. Peidio â gadael offer trydan ar fotwm ‘standby’ ac osgowch adael offer i wefrio’n ddiangen

 4. Golchi’ch dillad ar dymheredd o 30°C (golyga hyn eich bod chi'n defnyddio 40% yn llai o drydan na golchi'ch dillad ar dymheredd o 40°C), ac mae'r rhan fwyaf o bowdrau golchi yn gweithio llawn cystal ar dymereddau is. Arhoswch nes bod llwyth llawn o ddillad i’w golchi gyda chi!

 5. Dim ond berwi digon o ddŵr ag sydd ei angen arnoch chi (ond cofiwch roi digon o ddŵr i orchuddio elfennau tegell trydan)

 6. Defnyddiwch fylbiau sy’n llosgi tanwydd yn effeithlon yn lle’r bylbiau cyffredin yna sy yn eich goleuadau chi. Mae bylbiau llosgi tanwydd yn effeithlon yn llosgi 80% yn llai o ynni ac maen nhw'n para 10 gwaith yn hwy na'r rhai cyffredin.

 7. Gall selio rhag drafftiau trwy lenwi bylchau gyda phapur newydd, rhimyn neu seliwr ostwng eich biliau tanwydd oddeutu £20 y flwyddyn

 8. Prynwch y teclynnau mwyaf ynni-effeithlon y tro nesaf i chi brynu (gradd A neu A+)

 9. Gall ffitio siaced tanc dŵr poeth sydd o leiaf 75mm (3") o drwch arbed hyd at £20 y flwyddyn

 10. Sychwch eich dillad ar y lein yn hytrach na defnyddio peiriant sychu dillad. Mae'r peiriant sychu dillad yn defnyddio swm mawr o drydan yn eich cartref

Mathau eraill o gymorth

 • Ydy'r cwmni trydan a nwy rydych chi'n ei ddefnyddio y rhataf?
 • Mae yna nifer o wefannau cymharu prisiau ynni lle mae modd i chi ddod o hyd i'r darparwyr rhataf ar eich cyfer chi, gan gynnwys Money Saving Expert.
 • Gofynnwch i'ch Darparwr Cyfleustodau am 'Tariffau Trydan Gwyrdd', sef trydan sy'n cael ei      gynhyrchu gan ddefnyddio ffynonellau sy'n lleihau'r effaith ar yr amgylchedd ac sy'n defnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy neu 'Tariffau Cymdeithasol'.  Mae'r tariffau yma'n sicrhau bod y cwsmeriaid mwyaf agored i niwed yn elwa o'r cyfraddau ynni rhataf a mynediad i gymorth pwysig.
 • Mae taliad tanwydd misoedd y gaeaf ar gael i bobl dros 60 oed - 0191 21 87777 ydy rhif y wifren gymorth ar gyfer taliad tanwydd y gaeaf.