Treth y Cyngor a Budd-daliadau Tai

Os ydych chi'n 18 oed neu'n hŷn ac yn byw ar eich pen eich hun, cewch chi wneud cais am ostyngiad o 25%.
Mae'n bosib y caiff eich bil ei leihau os ydych chi neu rywun sy'n byw yn eich eiddo ag anabledd parhaol.
Gallwch fod yn eithriedig neu'n gymwys i gael gostyngiad os ydych chi neu rywun yn eich cartref yn Fyfyriwr.
Os oes unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau (neu'r rheini sy'n byw gyda chi) dylech chi roi gwybod i ni cyn gynted ag y bydd y newid yn digwydd, hyd yn oed os ydych chi newydd hawlio.
Os ydy'ch incwm yn fach, efallai bydd modd i chi gael Budd-dal Tai.
Edrychwch ar sut mae'r Cyngor yn adennill gordaliadau mewn perthynas â Budd-daliadau Tai.
Sut i gael cymorth os ydych chi'n cael trafferth talu'ch rhent.