Skip to main content

Cerbyd Hacni (Tacsi)

Yr enw cyffredin ar gerbyd hacni yw ‘tacsi’. 

Mae angen y drwydded yma ar gyfer unrhyw gerbyd llogi â gyrrwr, sydd ag wyth neu lai o seddi ar gyfer teithwyr, a fydd yn cael ei fflagio ar y stryd neu'i logi wrth safle tacsis. Pan fydd trwydded wedi'i roi, bydd y cerbyd dan sylw yn dacsi drwy'r amser nes bydd y drwydded yn dod i ben. Mae gan y cerbydau hyn arwydd ar eu to ac mae rhaid iddyn nhw arddangos plât melyn ar y tu cefn, plât llai ar y tu mewn, a sticeri drws melyn crwn ar y ddau ddrws blaen. Bydd decalau ar ddrŵs a phlatiau'r car yn nodi rhif trwydded Cerbyd Hacni.

Manylion y drwydded

Mae rhaid i yrwyr cerbydau hacni gael eu trwyddedu gan Awdurdod Trwyddedu Rhondda Cynon Taf. Mae rhaid iddyn nhw hefyd wisgo bathodyn adnabod, wedi'i roi gan yr Awdurdod Trwyddedu, sy'n cynnwys llun y gyrrwr.

Manylion y Cerbyd

Math o gerbydMath o drwyddedOedran isaf y cerbydOedran uchaf y cerbyd

Cerbydau sy'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn (gan   gynnwys cerbydau wedi'u hadeiladu'n bwrpasol neu gerbydau wedi'u haddasu ag   ôl-lifft neu heb ôl-lifft)

Cerbyd hacni / Cerbyd hurio preifat

Llai na 7 oed (o'r dyddiad cofrestru cyntaf)

(oedran gweinyddol)

12 oed (ar yr amod bod pob trwydded ddilynol yn dod i   rym ar unwaith pan ddaw'r drwydded flaenorol i ben)

Cerbydau sydd ddim yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn

Cerbyd hacni / Cerbyd hurio preifat

Llai na 3 oed (o'r dyddiad cofrestru cyntaf)

(oedran gweinyddol)

10 oed (ar yr amod bod pob trwydded ddilynol yn dod i   rym ar unwaith pan ddaw'r drwydded flaenorol i ben)

Cyn prynu cerbyd neu gyflwyno cerbyd i'r Awdurdod Trwyddedu, dylai deiliaid trwydded, neu ddarpar ddeiliaid trwydded, ystyried y Safonau Technegol ar gyfer Cerbydau a ddaeth i rym ar 1 Medi 2014. Mae'r ddogfen berthnasol i'w gweld isod.

Mae rhaid i gerbydau hacni (tacsis) fod yn ddu eu lliw. Mae rhaid i gerbydau hurio preifat fod yn wyn eu lliw.

Cyn trwyddedu cerbyd, mae rhaid iddo basio prawf/archwiliad yng nghanolfan brofi'r Awdurdod a chael Tystysgrif Brawf MOT (lle bo'n briodol) i sicrhau ei ddiogelwch. Mae rhaid bod y cerbyd hefyd wedi'i yswirio'n addas ac yn ddigonol ar gyfer cludo teithwyr a nwyddau am dâl neu wobr, er mwyn sicrhau safonau uchel o ran diogelwch. 

Sut mae gwneudcais: 

Cyn i chi brynu cerbyd, mae modd i chi gael cyngor gan Swyddogion Trwyddedu ynglŷn â pha gerbydau sy'n debygol o gael eu derbyn i'r cerbydau trwyddedig.

Gwneud profion ar gerbydau

Dewch 10-15 munud cyn amser eich apwyntiad fel bod modd i'r car gael ei ddihentio cyn iddo gael ei archwilio.  Mae hawl gyda'r garej wrthod cynnal yr archwiliad os fydd y cerbyd ddim yn cael ei gyflwyno ar yr amser penodedig.  Rhaid i fanylion y cerbyd fod yn gywir ar eich cais. 

I wneud cais am drwydded Cerbyd Hacni, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein isod:

Bydd angen hefyd bod gennych chi:

  • Dogfen lòg/cofrestru y cerbyd (dogfen V5).
  • Tystysgrif yswiriant gyfredol neu nodyn yswiriant cyfredol o ran defnyddio'r cerbyd ar gyfer “hurio cyhoeddus a/neu breifat” gennych chi a/neu gan eich gyrwyr.
  • Tystysgrif Brawf MOT (os yw'n berthnasol).
  • Y ffi briodol (gweler isod)

Tariff

Tabl prisiau arfaethedig 2022 - gweker isod: Tariff sy'n berthnasol i Gerbydau Hacni - mae rhaid arddangos rhestr brisiau o fewn y Cerbyd Hacni. 

Sylwch fod y Tariff Cerbyd Hacni newydd yn dod i rym am 00:01am ar 31 Awst 2022. Mae copi o'r tabl prsiau newydd ar gael ar waelod y dudalen er gwybodaeth

TariffPris1–4 o deithwyr5–8 o deithwyr

Tariff 1

£4.00 (hyd at 1 filltir) – 10c am bob 1/18 milltir

Prisiau'n berthnasol yn ystod yr oriau 7am–7pm

Ddim yn Berthnasol

Tariff 2

£4.50 (hyd at 1 filltir) – 10c am bob 1/20 milltir

Prisiau'n berthnasol yn ystod yr oriau 7pm–7am

Ddim yn Berthnasol

Tariff 3

£5.00 (hyd at 1 filltir) – 10c am bob 1/20 milltir

Ddim yn Berthnasol

Prisiau'n berthnasol yn ystod yr oriau 7am–7pm

Tariff 4

£5.40 (hyd at 1 filltir) – 20c am bob 1/20 milltir

Ddim yn Berthnasol

Prisiau'n berthnasol yn ystod yr oriau 7pm–7am

5
 

Amgylchiadau codi tâl ychwanegol

Tariff sy'n berthnasol / yn daladwy ar   gyfer 1–4 o deithwyr

Tariff sy'n berthnasol / yn daladwy ar   gyfer 5–8 o deithwyr

Dydd Nadolig / Dydd Calan

Dwbl tariff 1 (Tariff 5)

Dwbl tariff 3 (Tariff 6)

Dydd Sul, Gwyliau Banc, ac o hanner dydd Noswyl Nadolig   a Nos Galan

Tariff 2

Tariff 4

Baeddu cerbyd

£55

£55

Amser aros

£15.00 yr awr

£15.00 yr awr

Carfan Trwyddedu

Tŷ Elái,

Dwyrain Dinas Isaf

Trewiliam

Tonypandy

CF40 1NY

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 425301