Skip to main content
 

Pam fod Ffordd o Fyw Llesol yn bwysig?

Mae modd i weithgaredd corfforol wella'ch iechyd a lleihau'r perygl o gael nifer o glefydau. Mae buddion iechyd uniongyrchol a hirdymor i weithgaredd corfforol. Mae modd i ansawdd eich bywyd wella drwy weithgaredd corfforol. Yn ogystal â bod yn fuddiol i'ch iechyd corfforol, mae llawer o ymchwil hefyd yn dangos bod modd i weithgaredd corfforol ddylanwadu'n bositif ar eich iechyd meddwl. 

Wyddoch chi....

 • Bob cadw'n gorfforol actif bob dydd yn bwysig ar gyfer twf a datblygiad iach babenod, plant bach a phlant cyn oed ysgol?
 • Bod ymchwil meddygol yn dangos bod gan bobl sy'n gwneud gweithgarwch corfforol hyd at 30% yn llai o risg o brofi iselder a ddatblygu dementia?
 • Bod ymchwil meddygol yn dangos bod gan bobl sy'n cadw'n actif yn gyson hyd at 35% yn llai o risg o ddatblygu clefyd coronaidd y galon stroc a hyd at 50% yn llai o risg o ddatblygu diabetes math 2?
 • Bod ymchwil meddygol yn dangos bod gan bobl sy'n cadw'n actif yn gyson hyd at 50% yn llai o risg o ddatblygu canser y colon a hyd at 50% yn llai o risg o ddatblygu canser y fron?
 • Bod ymchwil meddygol yn dangos bod gan bobl sy'n cadw'n actif yn gyson hyd at 30% yn llai o risg o farw'n gynnar?
 • Bod ymchwil meddygol yn dangos bod gan bobl sy'n gwneud gweithgarwch corfforol yn aml hyd at 83% yn llai o risg o ddatblygu osteoarthritis, hyd at 68% yn llai o risg o dorri clun a hyd at 30% yn llai o risg o gwympo?
 • Bod ymwchwil yn dangos bod gweithgarwch corfforol yn hybu eich hunan-barch, hwyl, ansawdd cwrs a lefelau egni?

(Ffynhonnell: Gwefan y GIG)

 

20 reswm pam dylai plant fod yn heini

 1. Mae'n hyrwyddo bywyd iach
 2. Mae'n hwyl
 3. Mae'n meithrin perthnasau
 4. Mae'n gwella lefelau ffitrwydd
 5. Mae'n datblygu cymeriad yr unigolyn
 6. Mae'n gwella hunan-barch
 7. Mae'n magu hyder
 8. Mae'n lleihau gordewdra
 9. Mae'n gwella sgiliau arwain
 10. Mae'n annog gweithio fel tim
 11. Mae'n gwella'u cwsg
 12. Mae'n datblygu cadernid
 13. Mae'n gwella sgiliau canolbwyntio
 14. Mae'r plant yn dysgu sgiliau chwarae teg a pharch
 15. Mae'n cynnig cyfle i lwyddo
 16. Mae'n rhoi egwyl o dechnoleg
 17. Mae'r plant yn dysgu am ennill a cholli
 18. Mae'n rheoli straen a gorbryder
 19. Mae'n gwella delwedd y corff
 20. Mae'n helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol


Am gefnogaeth, lawrlwythwch ein taflen.

20 rheswm i gadw'n heini'n rheolaidd

 1. Lefelau ffitrwydd gwell
 2. Lleihau straen a gorbryder
 3. Gwella'ch cwsg
 4. Colli pwysau
 5. Sgillau cydsymud a balans gwell
 6. Calon fwy iach
 7. Y gallu i ganolbwyntio a gwneud penderfyniadau gwell
 8. System imiwnedd gryfach
 9. Mae'n annog ffordd iach o fyw
 10. Lefelau egni uwch
 11. Esgyrn a chyhyrau cryfach
 12. Lefelau hunan-barch gwell
 13. Llai o risg o ran Canser a Diabetes
 14. Hwyliau gwell
 15. Pwysedd Gwaed gwell
 16. Metaboledd gwell
 17. Cyfle i gymdeithasu i chwrdd a phobl newydd
 18. Mae'n cynnig ymdeimlad a gyflawniad i chi
 19. Methirin eich cymeriad a'ch gwydnwch
 20. Cynyddu hyder a gwella delwedd y corff


Am gefnogaeth, lawrlwythwch ein taflen.

20 rheswm dros gerdded yn fwy aml

 1. Lefelau ffitrwydd gwell
 2. Lleihau strawn a gorbryder
 3. Gwella'ch cwsg
 4. Colli pwysau
 5. Sgiliau cydsymud a balans gwell
 6. Calon fwy iach
 7. Y gallu i ganolbwyntio a gwneud penderfyniadau gwell
 8. System imiwnedd gryfach
 9. Llai o boen yn eich cefn
 10. Lefelau egni uwch
 11. Esgyrn a chyhyrau cryfach
 12. Lefelau hunan-barch gwell
 13. Llai o risg o ran canser a diabetes
 14. Hwyliau gwell
 15. Pwysedd gwaed gwell
 16. Metaboledd gwell
 17. Cymdeithasu gyda ffrindiau neu aelodau o'r teulu
 18. Cynyddu nifer eich camau dyddiol
 19. Archwili'ch ardal leol
 20. Dod o hyd i leoedd newydd

10 ffordd mae modd i weithgarwch corfforol wella'ch iechyd meddwl

 1. Gwella hyder a hunan-barch
 2. Mae'n rhol ymdeirmlad o lwyddo
 3. Gwella'ch cwsg
 4. Lefelau egni uwch
 5. Byddwch chi'n teimlo'n dda
 6. Gwella'ch gallu i wneud penderfyniadau
 7. Eich helpu i deimlo'ch bod chi'n rheoli'r sefyllfa
 8. Lleihau straen, gorbryder a'r risg o ddioddef iselder
 9. Mynd i'r arfael ag arwahanrwydd cymdeithasol
 10. Iechyd corfforol gwell
 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas