Skip to main content

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM)

Mae'r gyfraith yn mynnu bod gan bob awdurdod lleol grŵp sy'n monitro ac yn cynghori ar addysg grefyddol. Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) sy wedi cyflawni’r swyddogaeth yma yn y gorffennol. Fodd bynnag, bydd yn cael ei ddisodli gan y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog (CYS) i oruchwylio elfen CGM y Cwricwlwm newydd i Gymru sy’n cael ei gyflwyno ar hyn o bryd ledled Cymru.

Mae'r ddau grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o enwadau Cristnogol ac enwadau crefyddol/credau eraill, cymdeithasau athrawon, a chynrychiolwyr o'r awdurdod lleol.

Caiff prosesau sefydlu, aelodaeth a gweithgaredd y grwpiau yma'u rheoleiddio o dan Ddeddfau Addysg 1944, 1993, Deddf Diwygio Addysg 1988 a Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021.

Gweld yr adroddiad diweddaraf ar weithgarwch CYSAG Rhondda Cynon Taf

Does dim adroddiad ar gael ar gyfer CYS ar hyn o bryd, ond bydd adroddiadau ar gael yma yn y dyfodol.

Cynhadledd Maes Llafur Cytûn Rhondda Cynon Taf ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Mae aelodau wedi adolygu'r maes llafur cytûn ar gyfer Addysg Grefyddol (AG) a bydd y trefniadau ar gyfer y 'Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg' (CGM) newydd yn cael eu gweithredu ym mis Medi 2022 yn rhan o'r Cwricwlwm ehangach i Gymru.  Mae rhai ysgolion wedi dewis dechrau ym mis Medi 2023.

Gweld yr adolygiad o Faes Llafur Cytûn Rhondda Cynon Taf

Mae'r grŵp hefyd wedi casglu nifer o adnoddau at ei gilydd a allai fod o gymorth i addysgwyr a chynllunwyr y cwricwlwm. Gweler Deunydd Ategol. Bydd y dudalen yma'n cael ei hadolygu’n rheolaidd, ac mae’r grŵp yn hapus i gymryd argymhellion trwy’r cyfeiriad e-bost isod.

Am arweiniad pellach ar Faes Llafur Cytûn Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a'r Cwricwlwm CGM, ebostiwch glerc y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog (CYS): eirwen.davies@rctcbc.gov.uk.

Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb

Mae Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb yn rhan orfodol o'r cwricwlwm newydd i Gymru.

Mae atebion i gwestiynau cyffredin ar gael yma