Skip to main content

Eithriadau treth y Cyngor i fyfyrwyr - Gwnewch gais

Mae amgylchiadau yn ymwneud â myfyrwyr a allai arwain at eithriad Treth y Cyngor:
  • myfyrwyr 20 oed neu'n iau sy'n ymgymryd â chwrs addysg gymhwysol nad yw'n addysg uwch
  • myfyrwyr amser llawn eraill a gynhwysir yn y categorïau uchod sy'n ymgymryd â chwrs addysg sy'n para am o leiaf blwyddyn academaidd neu flwyddyn galendr
  • myfyrwyr iaith dramor a benodwyd fel cynorthwy-ydd iaith dramor mewn ysgol neu goleg ac sydd wedi cofrestru gyda'r Swyddfa Ganolog ar gyfer Ymweliadau a Chyfnewidfeydd Addysgol.
  • Eiddo sy'n gartref i fyfyrwyr yn unig
  • Eiddo wedi'i adael yn wag gan fyfyriwr sy'n berchen ar yr eiddo
Gallwch wneud cais am eithriad treth y cyngor i fyfyrwyr ar-lein

Noder: i lenwi'r ffurflen gais, bydd angen i chi gyflwyno prawf astudio. Gall hwn fod yn gerdyn cofrestru neu'n dystysgrif myfyriwr i fyfyrwyr a rhaid iddo fod ar ffurf delwedd neu PDF.

Os hoffech chi i ganslo eich myfyrwyr esemptiad Llenwch y dreth cyngor-disgownt canslo neu ffurf eithriadau

Mae rhaid i chi barhau i dalu eich bil Treth y Cyngor tra bod canlyniad eich cais yn cael ei benderfynu. Os yw hyn yn achosi unrhyw broblem, cysylltwch â ni neu ewch i dudalen Trafferth Talu.

Canslo eithriad myfyriwr ar-lein

Rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau personol, trefniadau byw neu newidiadau i'ch sefyllfa/incwm ariannol gan y gallai effeithio ar eich hawl i ostyngiad. 

Ysgrifennwch i:

Tŷ Oldway,
Y Porth
CF39 9ST

Ffôn: 01443 425002
Minicom: 01443 680708