Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Gorfodi Gofal y Strydoedd

 

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Gorfodi Gofal y Strydoedd

 

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Wrth wneud y gwaith yma, rhaid i ni gasglu gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw, defnyddio'r wybodaeth yma, a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu gwybodaeth bersonol am unigolion, a'i defnyddio, rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth rydyn ni am ei wneud gyda'r wybodaeth yna, a gyda phwy y mae hawl gyda ni i'w rhannu. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Gorfodi Gofal y Strydoedd. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

 

 

1.    Pwy ydyn ni? Beth ydyn ni'n ei wneud?

 

Mae'r Gwasanaeth Gorfodi Gofal y Strydoedd yn plismona deddfwriaethau sy'n ymwneud â'r amgylchedd ac yn darparu gwasanaethau rheng flaen wrth fynd i'r afael â throseddau yn erbyn yr amgylchedd yn y ffyrdd canlynol: 

 • Rheoli sbwriel a glendid cyffredinol gan gynnwys gorfodi mewn perthynas â thaflu sbwriel ar y llawr, gwastraff a throseddau dan Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus mewn perthynas â chŵn yn baeddu, cŵn ar feysydd chwaraeon ayb
 • Swyddogion Gorfodi yn gwisgo camerâu ar eu cyrff i ddal troseddwyr sbwriel
 • Camerâu cudd i ddal troseddwyr yn tipio'n anghyfreithlon

 

2.    Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

 

Pan fydd trosedd wedi digwydd, bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu fel arfer yn cynnwys:

 

 • Manylion cyswllt, gan gynnwys enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost
 • Gwybodaeth adnabod, megis dyddiad geni
 • Gwybodaeth sy'n ymwneud â'r drosedd, gan gynnwys lleoliad, natur y drosedd, enw'r swyddog gorfodi
 • Lluniau Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) sy'n cael eu recordio ar gamerâu corff neu gamerâu sydd wedi'u gosod ar y strydoedd sy'n dal pobl yn taflu sbwriel, cŵn yn baeddu a phobl yn tipio'n anghyfreithlon
 • Rhif Cofrestru'r Cerbyd

 

 3.    O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

 

Bydd yn cael yr wybodaeth:

 

 

 • Oddi wrthoch chi, os byddwch chi'n ffonio ein canolfan alwadau, yn anfon gwybodaeth aton ni drwy'r post neu'n llenwi ffurflen ar-lein trwy'n gwefan
 • Aelodau Etholedig, sy'n gweithredu ar ran eu hetholwyr neu'r Cyngor
 • Y cyfryngau cymdeithasol pan mae rhywun yn rhoi gwybod am drosedd
 • Troseddwyr pan fyddwn ni'n siarad â chi ynghylch troseddau penodol
 • Adrannau eraill y Cyngor wrth benderfynu pwy sy'n gyfrifol am dalu treth y Cyngor a gwirio bod troseddwyr yn dal i fyw yn yr un cyfeiriad
 • Lluniau sy'n cael eu recordio ar CCTV o gamerâu corff swyddogion neu o gamerâu sydd wedi'u gosod ar y strydoedd
 • Y DVLA sy'n darparu manylion troseddwyr sy'n torri Cyfraith yr Amgylchedd

 

 4.    Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

 

Byddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth er mwyn:

 • Rhoi Hysbysiad Cosb Benodedig mewn perthynas â thaflu sbwriel, cŵn yn baeddu a thipio anghyfreithlon
 • Eich erlyn chi drwy'r Llysoedd os nad ydych chi wedi talu'ch Hysbysiad Cosb Benodedig
 • Rhoi cyhoeddusrwydd i chi yn y wasg pan fyddwn ni wedi'ch erlyn chi am drosedd neu angen rhagor o wybodaeth i adnabod troseddwyr

 

 5.    Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

 

Mae rhwymedigaeth gyfreithiol gan y gwasanaeth i brosesu gwybodaeth bersonol o dan y ddeddfwriaeth ganlynol:

 

Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/pdfs/ukpga_19900043_en.pdf

 

Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/pdfs/ukpga_20140012_en.pdf

 

Deddf Priffyrdd 1980

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/66/pdfs/ukpga_19800066_en.pdf

 

 

 

6.    Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

 

Ydy. O bryd i'w gilydd byddwn ni'n rhannu'ch gwybodaeth bersonol gydag adrannau eraill y Cyngor a sefydliadau allanol i ymgymryd â'n dyletswyddau mewn perthynas â Gorfodi fel a ganlyn:

Adrannau eraill y Cyngor

 • Yr Adran Gyllid i brosesu taliadau cosb
 • Yr Adran Gyfreithiol os byddwch chi'n methu â thalu'r gosb benodedig ac mae angen gweithredu pellach
 • Swyddfa'r Wasg i gyhoeddi gwybodaeth am droseddwyr
 • Parciau a Chefn Gwlad i brosesu Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus
 • Treth y Cyngor i wirio pwy sy'n gyfrifol yn y cyfeiriad

Sefydliadau/Unigolion:

 • Llywodraeth Ganolog
 • DVLA am geir sydd wedi eu gadael
  • Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent (os byddwn ni'n dod o hyd i droseddau pellach wrth ymchwilio i faterion fel tipio anghyfreithlon)
  • Awdurdodau Lleol eraill i rannu manylion am gollfarnau tipio anghyfreithlon blaenorol
  • Cyfoeth Naturiol Cymru (system MEMEX i rannu gwybodaeth gydag Awdurdodau Lleol eraill fel uchod)
  • Aelodau Etholedig

 

 7.    Am ba mor hir gaiff fy ngwybodaeth ei chadw?

 

Byddwn ni'n cadw'ch gwybodaeth fel a ganlyn:

 

 • Mae darn o ffilm sydd ddim yn dangos unrhyw dystiolaeth yn cael ei chadw am 30 diwrnod
 • Mae darn o ffilm sy'n dangos tystiolaeth yn cael ei gadw am 7 mlynedd

 

 8.    Eich gwybodaeth, eich hawliau

 

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau o ran gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw. 

 

 

9.    Cysylltu â ni

 

Os oes unrhyw bryderon gyda chi neu os ydych chi eisiau gwybod rhagor am sut rydyn ni'n trin eich gwybodaeth bersonol, mae modd i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r dulliau isod:

 

E-bost: GwasanaethauiGwsmeriaid@rctcbc.gov.uk

 

Ffôn: 01443 425001

 

Anfon llythyr: Tŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd, CF37 1DU

 

 


 

Rheoli fersiynau

 

Rhif y fersiwn

Dyddiad cymeradwyo:

Yn ddilys o

Dilys hyd at

Newidiadau a wnaed

1.0

19.03.2018 (Bwrdd yr IM)

19.03.2018

-

Templed / arweiniad newydd yn unol â gofynion GDPR.