Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Gorfodi Gofal y Strydoedd

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Gwasanaethau Gorfodi Gofal y Strydoedd 

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma yn golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau iddyn nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Gwasanaethau Gofal y Strydoedd. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma a hefyd hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor

1. Pwy ydyn ni, beth ydyn ni'n ei wneud. 

Mae'r Garfan Gorfodi Gofal y Strydoedd yn darparu gwasanaethau rheng flaen i gwsmeriaid ar ffurf gwasanaethau uniongyrchol yn y meysydd canlynol: 

 •   Rheoli sbwriel a glendid cyffredinol gan gynnwys gorfodi materion sbwriel, gwastraff a   throseddau yn unol â Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus sy'n ymwneud â baw cŵn, cŵn ar gaeau chwarae ac ati.

 •   Mae camerâu sy'n cael eu gwisgo ar y corff yn cael eu defnyddio gan Swyddogion Gorfodi i   gymryd lluniau o droseddwyr gwastraff.

2. Pa fath o wybodaeth bersonol ydyn ni'n ei chadw ac am bwy? 

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am unigolion sy'n cynnwys enw, cyfeiriad, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost a dyddiadau geni. Mae modd i'r unigolion yma fod yn drigolion, busnesau neu unrhyw ddefnyddwyr gwasanaeth eraill fel clybiau chwaraeon neu fudiadau sy'n gofyn am ddefnyddio ein gwasanaethau ar unrhyw adeg.

 

Gan ein bod ni'n darparu gwasanaeth eang a chynhwysol, bydd angen i unrhyw berson neu sefydliad sy'n cofnodi troseddau gysylltu â ni gan ddefnyddio'r dulliau sy wedi'u hysbysebu. Serch hynny, dydy cysylltu  ni yn y modd yma ddim yn golygu bod rhaid rhoi gwybodaeth bersonol bob tro, ond yn aml mae rhaid i ni dderbyn data personol ystyrlon fel bod modd i ni nodi ble yn union mae angen gweithred Gorfodi.

 

Bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu fel arfer yn cynnwys:

 •   Enw

 •   Cyfeiriad

 •   Cyfeiriad e-bost

 •   Rhifau ffôn

 •   Lleoliad unrhyw ddigwyddiad neu ble mae camau i'w cymryd

 •   Beth yw'r weithred mae rhywun yn gofyn amdani, neu'r mater mae rhywun yn   cwyno amdano

 •   Pa gamau sy wedi'u cymryd i leihau effaith yr achos

 •   Pa swyddog / sywddogion sy wedi delio â'r cais

 •   Rydyn ni hefyd yn casglu gwybodaeth fel dyddiadau geni a lluniau o unigolion wrth mynd i'r afael â chyflwyno Hysbysiadau Cosb Benodedig i droseddwyr

 •   Gwybodaeth fiometreg h.y. lluniau sy'n cael eu cymryd gan gamerâu corff y Swyddogion Gorfodi

  Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Gorfodi Gofal y Strydoedd

Gofynnir i unigolion sy'n gwneud cwyn a ydyn nhw'n fodlon darparu datganiad a chyflwyno tystiolaeth lle bo hynny'n bosibl, ynglŷn â'r gŵyn maen nhw'n ei gwneud. Mae hyn yn ddewisol, ond bydd darparu cymaint o wybodaeth a thystiolaeth â phosibl yn ein galluogi i gynnal ymchwiliad trylwyr, yn dibynnu ar lefel y manylion sy'n cael eu rhoi. Mae modd defnyddio datganiadau a thystiolaeth yn y llys os bydd y digwyddiad yn symud ymlaen i'r cam hwnnw.

 

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Rydyn ni'n casglu ein gwybodaeth o'n system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (Gofal i Gwsmeriaid) sy'n cael ei gwybodaeth trwy'r dulliau canlynol:

 

 •   Canolfan   Alwadau'r Cyngor.  Mae'r asiant yn gofyn i'r galwr am yr wybodaeth. Mae'r wybodaeth yma ar gael ar y system ac o ganlyniad mae ar gael i'r gwasanaeth.

 •   Trwy'r post.  Mae rhai o'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu yn gofyn am gais unigol, ac fel arfer mae'r ymgeisydd yn llenwi ffurflen er mwyn gwneud hyn.

 •   Gan Aelodau lleol.  Rydyn ni'n gweithio'n agos gydag Aelodau Etholedig lleol ac maen nhw'n darparu cyswllt hollbwysig i'n cwsmeriaid.  Rydyn ni'n derbyn data personol drwyddyn nhw fel sy wedi'i nodi uchod.

 •   Trwy wefan y Cyngor.  Yn fwy ac yn fwy, rydyn ni'n derbyn ceisiadau am wasanaeth a chwynion trwy'r wefan.  Mae'r dull yma yn dweud wrth ein system CRM yn uniongyrchol trwy e-ffurflenni mae'r unigolyn sy'n gwneud y cais yn eu llenwi.

 •   Trwy'r cyfryngau cymdeithasol.  Yn fwy ac yn fwy, rydyn ni'n derbyn ceisiadau am wasanaeth o'r cyfryngau cymdeithasol sy'n arwain at weithredu gan ein carfanau i ddarparu gwasanaethau.

 •   Trwy adrannau eraill o fewn y Cyngor.  Caiff hyn ei ddefnyddio i benderfynu os yw rhywun yn gymwys ar gyfer rai gwasanaethau.

 •   Rydyn ni hefyd yn casglu gwybodaeth oddi wrth droseddwyr wrth siarad â nhw am droseddau   penodol.

 •   Pan fydd swyddog gorfodi yn siarad â phobl sy dan amheuaeth o droseddu, maen nhw'n cael eu rhybuddio eu bod nhw'n cael eu ffilmio gan ddefnyddio camerâu corff.  Mae nifer o bobl dan amheuaeth yn rhoi manylion ffug, neu'n gwrthod rhoi unrhyw fanylion o gwbl, sy'n golygu does dim modd i'r Cyngor gwblhau ei ymchwiliadau i'r drosedd honedig.  Er mwyn adnabod troseddwyr dan amheuaeth, mae lluniau ohonyn nhw yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor fel rhan o'r ymgyrch "Pwy wnaeth e?".

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am gwsmeriaid, os ydyn nhw wedi cael Hysbysiadau Cosb Benodedig neu os ydyn nhw wedi cael eu herlyn drwy'r System Llys.

 

Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma i erlyn unigolion am beidio â thalu Hysbysiadau Cosb Benodedig ac i erlyn troseddau Tipio Anghyfreithlon.

 

5. Beth ydy'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma? 

Mae gyda'r gwasanaeth rwymedigaeth gyfreithiol i brosesu gwybodaeth bersonol o dan y ddeddfwriaeth ganlynol:

 

Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/pdfs/ukpga_19900043_en.pdf

 

Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/pdfs/ukpga_20140012_en.pdf

 

Deddf Priffyrdd 1980

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/66/pdfs/ukpga_19800066_en.pdf

 

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol gydag unrhyw sefydliad arall? 

Er mwyn i'r Gwasanaeth gyflawni ei ddyletswyddau mewn perthynas â materion Gorfodi, mae'n rhaid i ni rannu gwybodaeth gyda'r canlynol:

 

Adrannau eraill y Cyngor:

 •   Yr Adran Parciau a Chefn Gwlad (wrth brosesu gorchmynion gwarchod mannau cyhoeddus)

Sefydliadau / Unigolion:

 

 •   y Llywodraeth Ganolog

 •   Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)

  •   Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent (os byddwn ni'n dod o hyd i droseddau pellach wrth ymchwilio i faterion fel tipio anghyfreithlon)
  •   Awdurdodau Lleol eraill (manylion am euogfarnau tipio anghyfreithlon)
  •   Cyfoeth Naturiol Cymru (system MEMEX i rannu gwybodaeth gydag Awdurdodau Lleol eraill fel uchod)
  •   Aelodau Etholedig

7. Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn ni'n cadw'ch gwybodaeth tra ei bod yn berthnasol ond yn y rhan fwyaf o achosion does dim dyddiad cadw penodol. 

 

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau 

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael mynediad i'r wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

 

Edrychwch ar fanylion pellach am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw.

 

9. Cysylltwch â ni 

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r   gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

 

E-bost: gwasanaethauigwsmeriaid@rctcbc.gov.uk

 

Ffôn: 01443 425001

 

Trwy lythyr: Tŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd, CF37 1DU

 

 

 


 

Rheoli fersiynau

 

Rhif y fersiwn

Dyddiad cymeradwyo:

Yn ddilys o

Dilys hyd at

Newidiadau a wnaed

1.0

19.03.2018 (Bwrdd yr IM)

19.03.2018

-

Templed / arweiniad newydd yn unol â gofynion GDPR.