Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd Un Pwynt Mynediad RhCT (Gwasanaethau i Oedolion)

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Un Pwynt Mynediad RhCT (Gwasanaethau i  Oedolion)

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma'n golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yna. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw'n bwriad ni o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion asesu a chomisiynu Un Pwynt Mynediad RhCT (Gwasanaethau i Oedolion). Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1.    Pwy ydyn ni, beth rydyn ni'n ei wneud.

Mae'r Un Pwynt Mynediad (Gwasanaethau i Oedolion) wedi'i ddatblygu i gynnal asesiad cymesur trwy gael sgwrs "Beth sy'n Bwysig". Caiff ei gynnal dros y ffôn fel arfer, a bydd deilliannau ar gyfer yr unigolyn yn cael eu nodi. Yna bydd Un Pwynt Mynediad (Gwasanaethau i Oedolion) yn trosglwyddo'r asesiad i garfanau eraill er mwyn trefnu asesiad mwy arbenigol neu gomisiynu gwasanaethau ataliol neu gymunedol priodol.

Mae modd i'r unigolyn gysylltu â ni'n bersonol neu mae modd i aelod o deulu'r unigolyn, cynhaliwr neu ffrind gysylltu â ni ar ei ran. Bydd gweithwyr proffesiynol eraill, fel staff ysbytai, nyrsys ardal neu feddygon teulu, yn cysylltu â ni os oes ganddyn nhw bryderon bod angen cymorth ychwanegol ar yr unigolyn i'w helpu gyda bywyd bob dydd.

Yn bennaf, mae pobl yn cysylltu â ni i gael cymorth ychwanegol pan fyddan nhw'n ei chael yn anodd diwallu eu hanghenion gofal a chymorth oherwydd anabledd, salwch neu eiddilwch neu oherwydd eu bod yn heneiddio.

Mae'r asesiad cymesur yn cael ei wneud yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2014 a bydd yn ystyried:

 • amgylchiadau unigolyn
 • ei ddeilliannau Personol
 • rhwystrau i gyflawni'r deilliannau hynny;
 • risgiau i'r unigolyn neu i bobl eraill os nad yw'n bodloni ei ddeilliannau
 • cryfderau a galluoedd yr unigolyn, gan gynnwys adnoddau

2.    Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Mae'r wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi, eich teulu a'ch ffrindiau yn cynnwys (ond nid yw'n gyfyngedig i): 

 • enw, cyfeiriad, dyddiad geni, rhif ffôn, a chyfeiriad e-bost.
 • enw, cyfeiriad a manylion cyswllt aelodau o'r teulu a ffrindiau sy'n ymwneud â'ch gofal o ddydd i ddydd.
 • enw, cyfeiriad, manylion cyswllt eich meddyg teulu.
 • manylion am eich anghenion gofal a chymorth a sut y dylid diwallu'r rhain
 • manylion am yr help a'r cymorth sydd eu hangen i gynnal neu wella eich annibyniaeth, diogelwch a lles.
 • manylion canlyniadau unrhyw asesiadau risg a thrin â llaw sydd wedi'u cynnal.
 • manylion am unrhyw anawsterau y gallech chi, eich cynhalwyr, neu ein staff fod wedi'u cael wrth ddiwallu'ch anghenion.
 • manylion am unrhyw ddamweiniau a digwyddiadau a fu wrth i'n staff geisio diwallu eich anghenion.

Er mwyn sicrhau ein bod yn deall eich holl anghenion, mae'n bosibl bydd raid i ni ofyn i chi, eich teulu a gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol eraill am wybodaeth bersonol a sensitif iawn am eich:

 • anabledd, cyflwr neu salwch.
 • anghenion golwg, clyw a chyfathrebu.
 • anghenion ymataliaeth.
 • iechyd meddwl a gwybyddiaeth.
 • anghenion symudedd, deheurwydd a'r angen am gymhorthion ac offer.
 • meddyginiaethau.
 • gofynion dietegol (os yw'n briodol).
 • diddordebau cymdeithasol, anghenion crefyddol a diwylliannol (os yw'n addas).
 • cartref, a sut mae'ch cartref yn diwallu'ch anghenion.
 • rôl y teulu a sut maen nhw'n eich cefnogi chi.

3.    O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Daw'r wybodaeth rydyn ni'n ei defnyddio o'r canlynol yn bennaf:

 • Galwad gychwynnol chi neu'ch teulu, cynhaliwr neu ffrindiau ac unrhyw gyswllt dilynol

neu wrth

 • Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, gan gynnwys meddygon teulu
 • Gofal yn y cartref neu ddarparwyr gwasanaethau eraill
 • Gwasanaethau eraill y Cyngor fel y Garfan Ymateb ar Unwaith, Tai ac ati.

Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth o'n trafodaeth gyda chi a'n trafodaethau gyda'r bobl sy'n eich cefnogi. Rydyn ni'n cadw cofnod o'r asesiad cymesur a'r deilliannau rydyn ni wedi'ch helpu chi i'w cyflawni a chofnod o'r pethau rydych chi efallai wedi gofyn i ni amdanyn nhw. Pethau fel: 

 • ceisiadau am wybodaeth a chyngor.
 • ceisiadau am ofal ychwanegol a chymorth.
 • canmoliaeth a chwynion.

4.    Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i ddarparu asesiad cymesur ar eich cyfer chi ac i ofyn am asesiad mwy arbenigol neu i gomisiynu gwasanaethau priodol.

Weithiau, nid y gwasanaethau y mae'r Cyngor yn eu darparu yw'r rhai mwyaf addas i ddiwallu eich anghenion. Yn yr achosion hynny, mae'n bosibl byddwn ni'n rhannu eich gwybodaeth â darparwyr neu wasanaethau eraill a allai fod mewn sefyllfa well i ddarparu cefnogaeth i chi.

Er enghraifft, mae modd i hyn gynnwys:

 • Cynnal asesiad o'ch anghenion:
  • Prosesu eich atgyfeiriad.
  • Cynnal asesiad o'ch anghenion personol ar gyfer asesiad pellach neu i gomisiynu gwasanaethau.
  • Darparu offer i chi.
  • Cyd-weithio gyda gwasanaethau eraill y Cyngor a sefydliadau eraill i gasglu'r wybodaeth sydd ei hangen i gynnal asesiad cywir o'ch anghenion neu argymhellion ar gyfer addasu eich cartref.
  • Nodi'ch anghenion a datblygu'ch deilliannau.
  • Cofnodi sut rydyn ni wedi bodloni'ch deilliannau ac unrhyw anawsterau cawson ni wrth wneud hynny.
  • Cadw cofnod o'n hymwneud a'n cyswllt â chi, eich teulu a sefydliadau eraill sy'n ymwneud â'ch gofal.
  • Adolygu eich asesiad ac adolygu sut mae'r gwasanaeth wedi diwallu eich deilliannau/anghenion a sicrhau eich bod yn fodlon â'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu.
 • Trefnu gwasanaethau cymorth gafodd eu nodi yn eich asesiad:
  • Gweithio gyda gwasanaethau eraill y Cyngor a sefydliadau partner eraill i drefnu'r gofal a chymorth sydd eu hangen arnoch.
  • Comisiynu unrhyw wasanaethau gofal a chymorth trydydd parti sydd eu hangen.
  • Trefnu mynediad i gartref gofal (e.e. ar sail cam i fyny / i lawr neu ar gyfer cyfnod o seibiant) (lle bo angen).
  • Monitro safon gwasanaethau darparwyr.

Nodwch bod hi'n bosibl i ni ddefnyddio'r wybodaeth yma i lunio gwybodaeth reoli ac adroddiadau i'n helpu i wella ein gwasanaethau a sicrhau ein bod yn eu rhedeg yn gywir. Fel arfer, bydd yr adroddiadau hyn yn cynnwys ffeithiau a ffigyrau yn hytrach na gwybodaeth sy'n gwneud hi'n bosibl eich adnabod. Rydyn ni'n defnyddio gwybodaeth bersonol i lunio'r ffigyrau hynny. 

Mae'n bosibl y byddwn ni hefyd yn defnyddio'r wybodaeth yma i gynnal archwiliadau ffeiliau achos yn rhan o'n prosesau hyfforddi a goruchwylio.

5.    Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae deddf Diogelu Data yn dweud ein bod ni'n cael defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol dim ond pan fo rheswm priodol a chyfreithlon dros wneud hynny.

Mae ein sylfaen gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol er mwyn cynnig gwasanaeth cymorth yn y cartref i chi ac i fodloni gofynion y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel a ganlyn:

Gwybodaeth Bersonol:

Erthygl 6 1. (c), (e) - i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol a statudol o dan:

 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
 • Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005.
 • Deddf Safonau Gofal 2000.
 • Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Gwybodaeth Categori Arbennig (h.y. gwybodaeth  am hil, tarddiad ethnig, gwleidyddiaeth, crefydd, aelodaeth undeb llafur, geneteg, biometreg, iechyd, bywyd neu gyfeiriadedd rhyw):

Erthygl 9 2. (g) - i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol a statudol o dan:

 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
 • Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005.
 • Deddf Safonau Gofal 2000.
 • Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Erthygl 9 2.(h) - Cefnogi darparu meddygaeth ataliol neu alwedigaethol, diagnosis meddygol, darparu triniaeth iechyd neu ofal cymdeithasol neu reoli systemau a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Sylwch, er bod modd i ni ofyn am eich caniatâd (o dan gyfraith gyffredin Dyletswydd Cyfrinachedd a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014) i rannu eich gwybodaeth bersonol ag eraill sy'n ymwneud â'ch gofal, dyw caniatâd ddim yn sail gyfreithlon ar gyfer prosesu'ch gwybodaeth o dan y gyfraith diogelu data. 

6.    Gyda phwy mae'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol?

Bydd yr wybodaeth rydych chi ac eraill yn ei rhannu â ni yn cael ei chofnodi yn eich asesiad a'ch cynllun. Bydd peth o'r wybodaeth yma yn cael ei rhannu gyda'r staff a allai fod angen cynnal asesiad pellach neu ddarparu cefnogaeth i chi.

Mae rhannu'r wybodaeth yn eich asesiad yn lleihau'r angen i chi ddarparu'r un wybodaeth dro ar ôl tro i'r staff neu'r asiantaethau sy'n ymwneud â'ch gofal a'ch cymorth. Dyw hyn ddim yn golygu y byddwn yn rhannu popeth rydych chi ac eraill wedi'i rannu gyda ni. Byddwn ond yn rhannu'r wybodaeth sydd ei hangen i ddarparu gofal a chymorth neu wasanaethau cymunedol diogel a phriodol i chi.

Byddwn ond yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag adrannau eraill y Cyngor neu sefydliadau allanol sy'n gweithio mewn partneriaeth â'r Cyngor a'i Wasanaethau Gofal Cymdeithasol Cymuned a Phlant. Mae modd i hyn gynnwys ond nid yw'n gyfyngedig i:

 • Gweithiwr Cymdeithasol
 • Darparwr Gofal
 • Meddyg Teulu
 • Nyrs
 • unrhyw berson neu sefydliad a all helpu i ddiwallu eich anghenion gofal a chymorth

7.    Am faint o amser bydd fy ngwybodaeth yn cael ei chadw?

Mae cofnodion sy'n ymwneud ag Oedolion yn cael eu cadw at ddibenion gweinyddol am o leiaf 7 mlynedd ar ôl i'w cysylltiad ag unrhyw wasanaeth gofal cymdeithasol ddod i ben. 

Mae cofnodion am anghenion iechyd unigolyn yn cael eu cadw am o leiaf 10 mlynedd ar ôl i'w gysylltiad ag unrhyw wasanaeth gofal cymdeithasol ddod i ben.

8.    Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch chi. 

Edrychwch ar ragor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw.

9.    Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

E-bost: gwasanaethaucymdeithasol@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Ffôn: 01443 425527

Trwy lythyr: Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Tŷ Elái, Dwyrain Dinas Isaf, Trewiliam, Rhondda Cynon Taf.  CF40 1NY.