Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd - Strategaeth Hamdden

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Gwasanaethau Hamdden

 Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.  Mae cynnal y gwaith yma yn golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau iddyn nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion y gwasanaethau hamdden. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma a hefyd hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor

1. Pwy ydyn ni, beth ydyn ni'n ei wneud.

Mae Chwaraeon RhCT a'r Gwasanaethau Datblygu Iechyd yn galluogi ac yn darparu cyfleoedd chwaraeon, iechyd a gweithgaredd corfforol i boblogaeth RhCT a'r ardaloedd cyfagos.

Mae rhai o'r gwasanaethau yma yn cynnwys:

Y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff (NERS), Cynllun Gofal Cymalau Cymunedol (CJC), Cynlluniau Cefnogi Defnyddio Cyfleusterau   Hamdden (STARS), Cynllun Get Out, Get Active (GOGA), cynlluniau cymunedol ar gyfer gweithgarwch corfforol ac iechyd, cyfleoedd i wneud  chwaraeon a gweithgareddau corfforol,   hyfforddiant ar gyfer staff sy'n darparu'r gwasanaethau, cynllun gwirfoddoli chwaraeon a chyfleoedd i gael arian grant. 

2.  Pa fath o wybodaeth bersonol ydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Mae'n bosibl y byddwn ni'n casglu a dal yr wybodaeth ganlynol am ein cwsmeriaid:

 • Enw a dyddiad geni.  
 • Gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost, cyfeiriad cartref a chyfeiriad ysgol / coleg.  
 • Manylion cyswllt mewn argyfwng.  
 • Gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd a lles unigolyn, gan gynnwys ei hanes meddygol.  
 • Gwybodaeth am ganiatâd ffotograffig.

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

 • Rydyn ni'n casglu gwybodaeth uniongyrchol am gwsmeriaid trwy ffurflenni cais, ffurflenni cyfeirio a gwefan RhCT.
 • Mae'n bosibl y byddwn ni hefyd yn cadw gwybodaeth sy wedi'i rhoi i ni gan Weithwyr   Proffesiynol Perthynol i Iechyd.
 • Efallai y byddwn ni hefyd yn cadw gwybodaeth sy wedi'i darparu gan ysgol neu sefydliad addysgol.
 • Rydyn ni'n cadw gwybodaeth sy wedi'i lunio wrth i chi ddefnyddio ein gwasanaethau fel gwybodaeth iechyd, data defnydd ac adborth boddhad.

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Mae angen yr wybodaeth yma arnom i sicrhau bod y gwasanaeth yn addas ac yn bodloni'ch anghenion.

Mae'n bosib bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio hefyd am y rhesymau canlynol:  

 • Cadw cofnodion mewnol.  
 • Efallai byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma i wella ein cynnyrch a'n gwasanaethau.  
 • O bryd i'w gilydd, mae'n bosib byddwn ni'n rhannu gwybodaeth am y gwasanaeth neu wasanaethau newydd.  
 • Bydd gwybodaeth hanfodol fel manylion cyswllt argyfwng a gwybodaeth feddygol yn cael ei rhoi i staff cyflwyno er mwyn sicrhau safonau iechyd a diogelwch priodol.  
 • Gyda chydsyniad penodol, mae'n bosib byddwn ni'n rhannu ffotograffau ac astudiaethau achos personol gyda'r cyhoedd a chyrff ariannu trwy gyfryngau cymdeithasol, gwefannau, adroddiadau'r wasg ac adrodd digidol.  
 • Darparu gwybodaeth i atgyfeirwyr ar gyfranogiad a chanlyniadau ar gyfer unigolyn sydd wedi'i gyfeirio at wasanaeth.  
 • Darparu data cyfranogiad a chanlyniadau di-enw i sefydliadau ariannu.

5. Beth ydy'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Mae Chwaraeon RhCT a'r Gwasanaethau Datblygu Iechyd yn galluogi ac yn darparu cyfleoedd chwaraeon, iechyd a gweithgaredd corfforol i boblogaeth RhCT a'r ardaloedd cyfagos. Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r wybodaeth yma at y dibenion uchod yw Tasg Gyhoeddus.

Mae cyfleoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol, hyfforddiant i staff cyflenwi, cynllun gwirfoddoli chwaraeon yn dibynnu ar Gydsyniad.

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol gydag unrhyw sefydliad arall?

Caiff diweddariadau cynnydd eu rhoi i'r cyfeirydd, e.e. gweithwyr iechyd proffesiynol, addysg.

Caiff manylion gwirfoddolwyr eu rhannu gyda Sefydliadau Cymunedol ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli posibl.

Proseswyr data

 • Dd/B

Rheolwyr Data

 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Sefydliadau Cymunedol

7. Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth?

Cewch chi gysylltu â ni i ddileu eich cofnod o'n systemau ar unrhyw adeg, os dydych chi ddim yn defnyddio'r gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig bellach.

Byddwn ni'n dileu unrhyw gofnodion o wybodaeth bersonol a'u dinistrio'n ddiogel, ar ôl i'r gwasanaeth ddod i ben neu os dydych chi ddim wedi defnyddio'r gwasanaeth ers dros flwyddyn. 

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar Bolisi ac Amserlen Cadw Gwybodaeth a Chael Gwared ar   Wybodaeth y Cyngor

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau"

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael mynediad i'r wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Edrychwch ar fanylion pellach ar eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw.

9. Cysylltwch â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r   gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod:

E-bost: ChwaraeonRhCT@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 562202

Drwy lythyr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Canolfan Chwaraeon Abercynon, Parc Abercynon, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UY