Skip to main content

Gorfodi Hawliau Tramwy

Bydd unrhyw gamau gorfodi yn cael eu cymryd gan y Cyngor lleol mewn perthynas ag unrhyw hawl tramwy cyhoeddus. 

Mae modd i'r Cyngor lleol weithredu dros hawliau tramwy cyhoeddus sydd wedi cael eu rhwystro neu os oes anghydfod yn eu cylch. Dylai unrhyw un sy'n cael ei effeithio yn y ffordd yma, p'un ai yw yn dirfeddiannwr neu'n aelod o'r cyhoedd, ymgynghori â'r swyddog hawliau tramwy cyhoeddus.

O safbwynt hawl tramwy cyhoeddus sydd wedi'i lleoli o fewn safle datblygu, bydd amodau ar y datblygwr o fewn y caniatâd cynllunio o ran unrhyw hawliau tramwy cyhoeddus. Mae'r Cyngor yn gosod yr amodau yma drwy'r cais cynllunio swyddogol. Yr unig achosion lle mae modd i'r Awdurdod Lleol weithredu yw'r rhai lle mae rhwystro'r hawl tramwy cyhoeddus yn ganlyniad i dorri'r caniatâd cynllunio, naill ai:

  • nid yw'r caniatâd wedi cael ei ddilyn yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd
  • nid yw'r datblygwr wedi cydymffurfio ag un o amodau'r caniatâd cynllunio

Mewn achosion o'r fath bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn gweithredu yn erbyn torri'r rheolau cynllunio ac nid yn erbyn rhwystro'r hawl tramwy cyhoeddus. Serch hynny, efallai bydd y gweithredu'n arwain at symud y rhwystr.

Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

Uned 7C

Parc Busnes Hepworth

Coedcae Lane

Pont-y-clun

CF72 9DX

Ffon: 01443 425 001