Skip to main content

Rhestr Wythnosol Ceisiadau Cynllunio – Gweld y Rhestr

Mae ceisiadau a phenderfyniadau yn ffurfio rhan o'r gofrestr gyhoeddus. Mae'r Cyngor yn cyhoeddi'r wybodaeth yma, fel y nodir isod. Mae hyn yn cynnwys yr enwau a'r cyfeiriadau fel sy wedi'u nodi ar y ffurflenni cais.

Byddwn yn cyhoeddi ceisiadau yn y ffyrdd canlynol:

  • Caiff yr holl geisiadau eu rhestru yn y Gofrestr Gynllunio (ceisiadau a phenderfyniadau sy wedi’u cyflwyno ers 1948). Mae modd gweld y Gofrestr yn Nhŷ Sardis. Mae modd ichi hefyd chwilio'r gofrestr a gweld dogfennau ceisiadau cynllunio ar-lein.
  • Mae rhestr wythnosol o geisiadau (wedi'i hanfon at bob cynghorydd a llyfrgell, ar gael ar gyfer tanysgrifiad personol, ac ar ein gwefan);
  • Caiff llythyrau eu hanfon at gymdogion cyfagos yn eu hysbysu o’r cais ac mae hawl gyda nhw i ymateb o fewn 21 diwrnod (10 diwrnod ar gyfer addasiadau);
  • Caiff rhai ceisiadau eu hysbysebu yn The Western Mail, a chaiff Hysbysiadau Safleoedd eu harddangos ger y safle.

Mae modd i unrhyw aelod o'r cyhoedd roi sylwadau ar geisiadau. Rhaid cyflwyno hyn mewn ysgrifen. Mae llythyrau/e-byst a ddaw i law yn agored i archwiliad cyhoeddus. Byddwn yn eich hysbysu am benderfyniad y Cyngor cyn pen 10 niwrnod gwaith os ydych wedi anfon sylwadau atom ni.

Dim canlyniadau yn bodloni eich meini prawf chwilio.