Skip to main content

Polisi Trafnidiaeth a'r Cynllun Trafnidiaeth Lleol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wrth galon y gwaith o ran dod â llu o bartneriaid at ei gilydd. Mae'r gwaith yma'n ceisio sicrhau bod y rhwydwaith trafnidiaeth sydd ar gael i drigolion, ymwelwyr a busnesau yn diwallu eu hanghenion ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Mae'r Cyngor yn asesu effaith cynigion datblygu (fel tai ac archfarchnadoedd newydd) ar y rhwydwaith trafnidiaeth lleol. Mae'r Cyngor hefyd yn ymdrechu i sicrhau bod pob agwedd ar ein seilwaith trafnidiaeth yn cyfrannu at gefnogi amgylchedd ac economi llewyrchus.

Un o'n prif gyfrifoldebau ni yw paratoi cynllun trafnidiaeth. Mae'r ddogfen yma'n amlinellu ein safbwynt ni ar anghenion trafnidiaeth yr ardal yn y dyfodol, ffyrdd o gynyddu dewis trafnidiaeth i drigolion lleol a ffyrdd o wella eu mynediad i swyddi, addysg, gofal iechyd a gwasanaethau eraill.

Mae Cynllun Trafnidiaeth Lleol Cymoedd De-ddwyrain Cymru (sy'n cynnwys ardal Rhondda Cynon Taf) wedi'i gymeradwyo'n ffurfiol gan Lywodraeth Cymru. Mae'n gynllun cynhwysfawr ar gyfer y cyfnod 2015–2020, ac mae'n seiliedig ar lwyddiant y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol blaenorol gan Gynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru (‘SEWTA’). Mae'r cynllun wedi'i lunio yn sgil ymgynghori'n helaeth â'r cyhoedd a'n partneriaid strategol.

Mae'r dogfennau canlynol yn gysylltiedig â'r Cynllun Trafnidiaeth Lleol:

Bydd fersiwn Gymraeg o Gynllun Trafnidiaeth Lleol Cymoedd De-ddwyrain Cymru ar gael yn fuan.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Garfan Strategaeth Trafnidiaeth.

Carfan Strategaeth Trafnidiaeth

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

2 Llys Cadwyn

Pontypridd
CF37 4TH          

Ffôn: 01443 425001