Skip to main content

Teithio a Beicio Llesol

Mae beicio yn ffurf eco-gyfeillgar a charedig i'r amgylchedd o deithio. Mae'n gallu cynorthwyo i leihau tagfeydd a llygredd swn, a gwella ansawdd awyr lleol. Yn ogystal a hynny, mae beicio yn cynnig nifer o fanteision iechyd.

Mae beicio yn cynnig dewis realistig arall yn lle llawer o deithiau pellter byr sy'n cael eu gwneud mewn car ar hyn o bryd. Mae'r Cyngor, mewn partneriaeth a nifer o sefydliadau, fel mudiad Sustrans, er enghraifft, yn cynnig y seilwaith angenrheidiol i hyrwyddo ac annog mwy o deithio ar gefn beic.

Bwriwch olwg ar ein hadroddiad blynyddol Teithio Llesol mwyaf diweddar

Bwrw golwg ar ein Hadroddiad Monitro Teithio Llesol mwyaf diweddar

Mae nifer o lwybrau beicio wedi cael eu sefydlu yn ein hardal erbyn hyn, ac mae modd gweld y rhain drwy'r ddolen ganlynol: www.sustrans.org.uk/walesroutes

Yn ogystal â'r llwybrau beicio yma, mae nifer o leoliadau ledled Rhondda Cynon Taf lle cewch chi barcio'ch beic yn ddiogel wrth i chi barhau â'ch diwrnod. Gweler yma.

Yn y wlad yma, mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar Gynghorau lleol i hyrwyddo mwy o gerdded a beicio ar gyfer teithiau bob dydd. Yr enw ar hyn fel arfer yw Teithio Llesol.

Yn 2021, fe wnaethon ni gynnal ymgynghoriad i ddiweddaru ein Map Rhwydwaith Teithio Llesol. Mae’r map yma'n cynnwys manylion y llwybrau teithio llesol newydd a’r gwelliannau arfaethedig y bydd y Cyngor yn ceisio eu cyflawni dros y 15 mlynedd nesaf. Mae’r map wedi’i lunio gan ddefnyddio'r wybodaeth a gasglwyd yn ystod yr ymgynghoriad yn ogystal â gwaith archwilio sawl dogfen statudol megis Cynllun Datblygu Lleol y Cyngor.

Mae fersiwn derfynol o'r Map Rhwydwaith Teithio Llesol wedi’i chymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ac mae trafodaethau ynghylch cyhoeddi'r Map er mwyn i'r cyhoedd ei weld yn cael eu cynnal ar hyn o bryd. Yn y pen draw, bydd yn disodli'r Mapiau Rhwydwaith Integredig cyfredol sy'n mynd i'r afael â chymunedau amrywiol yn Rhondda Cynon Taf. Mae modd lawrlwytho'r rhain, yn ogystal â manylion y cynlluniau teithio llesol y mae'r Cyngor yn cynnig eu cyflawni yn ystod y 15 mlynedd nesaf, y meini prawf sy'n cael ei ddefnyddio i flaenoriaethu'r cynlluniau yma, a deilliant y gwaith ymgynghori a gafodd ei gynnal yn 2021.

 

Blaenoriaethu Cynlluniau yn y Map Rhwydwaith Teithio Llesol 

 

Meini Prawf Tystiolaeth – Blaenoriaethu Cynlluniau Teithio Llesol

 

Ymatebion i'r Ymgynghoriad Teithio Llesol

Diogelwch Beiciau

Ydych chi am sicrhau eich bod yn beicio yn ddiogel? Dilynwch yr argymhellion canlynol:

 • Bod yn weladwy i ddefnyddwyr eraill y ffordd ac i gerddwyr. Cadw'n glir o ymyl y y pafin; gwisgo dillad lliw golau neu fflworoleuol yng ngolau dydd neu pan fydd y golau'n wael, a dillad adlewyrchol gyda'r nos.
 • Defnyddio goleuadau bo amser ar ôl iddi dywyllu, yn y glaw, neu os yw'r tywydd yn gymylog.
 • Peidio â marchogaeth yn y gwter. Rhoi digon o le i chi'ch hun ar y chwith. Peidio â theimlo fod rhaid i chi gadw'n dynn wrth ymyl y cwrbyn os oes rhywun mewn car tu ôl i chi yn dechrau colli amynedd.
 • Amddiffyn eich hun. Gwisgo helmed bob amser. Bydd hyn lleihau risg anaf pen os byddwch mewn damwain neu wrthdrawiad.
 • Dangos eich bwriad i yrwyr mewn da bryd. Edrych yn wastad cyn cychwyn neu stopio, a sicrhau eich bod yn edrych. Rhoi arwydd cyn i chi gychwyn, stopio, neu droi. Gwneud cyswllt llygaid â gyrwyr, a gadael iddynt wybod i chi'u gweld.
 • Marchogaeth mewn ffordd bendant. Peidio â gweu rhwng lonydd, neu newid cyfeiriad yn sydyn heb edrych a rhoi arwydd.
 • Defnyddio cyfleusterau beicio lle bynnag y bo modd; mae'r rhain yn cynnwys lonydd a llwybrau beicio, llinellau stopio blaen i feiciau ger goleuadau traffig.

Os yw llwybr beicio oddi ar y ffordd ac yn cael ei rannu â cherddwyr:

 • Cadw i ochr y beicwyr i'r ffordd, a fydd ag arwyddbyst neu arwyddion i'w nodi.
 • Gwylio am bobl a allai gael anhawster i symud o'ch ffordd. Enghreifftiau o'r rhain fyddai pobl hŷn, plant, a phobl ag anableddau.
 • Defnyddio eich cloch er mwyn gadael i bobl wybod eich bod chi yno.
 • Bod yn barod i arafu neu i stopio os bydd raid.

Beicwyr a'r Gyfraith - cofiwch fod y Gyfraith yn gwahardd beicwyr rhag gwneud y canlynol:

 • Neidio goleuadau coch, gan gynnwys goleuadau coch ger croesfannau i gerddwyr
 • Beicio ar balmentydd, oni bai fod arwydd yn dangos fod y palmant wedi cael ei droi'n drac seiclo  neu'n arwyneb cyd-ddefnyddio.
 • Beicio ar draws croesfannau i gerddwyr oni bai'u bod yn groesfannau twcan
 • Beicio gyda'r nos heb olau gwyn ar du blaen y beic, golau coch ar y cefn, ac adlewyrchydd coch ar y cefn.

Ydych chi'n teimlo nad oes gennych ddigon o hyder i ddilyn yr argymhellion uchod? Beth am gymryd rhan mewn sesiwn hyfforddiant beicio leol yn eich ardal? Mae hyfforddiant beicio yn ffordd wych i feithrin hyder ar feic mewn amgylchedd a reolir. A ydych chi'n dysgu beicio am y tro cyntaf? Neu a ydych chi'n datblygu eich cydbwysedd a rheolaeth, neu'n gwella eich sgiliau ar y ffordd? Bydd cynllun hyfforddi i weddu i'ch anghenion chi.

Hoffech chi ragor o wybodaeth? Croeso i chi ddefnyddio'r cysylltau isod.