Skip to main content

Cymdeithasau Tai - Cartrefi Rhondda Cynon Taf

Bellach, dydy Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ddim yn landlord cymdeithasol a dydy e ddim yn berchen ar unrhyw dai cyngor, fflatiau cyngor na chyfadeiladau tai lloches.

Mae Trivallis yn Sefydliad Tai Cymuned Cydfuddiannol sydd wedi cael ei sefydlu er mwyn rheoli’r stoc dai gafodd ei throsglwyddo.

Os oeddech chi'n denant Cyngor Rhondda Cynon Taf ar adeg y trosglwyddo, rydych chi wedi dod yn denant i Trivallis yn awtomatig.

Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb o hyd i sicrhau bod anghenion y preswylwyr yn cael eu diwallu drwy wasanaethau tai sy'n cael eu darparu'n lleol.

Hefyd, mae gan y Cyngor ddyletswydd i helpu pobl sy'n ddigartref neu dan fygythiad digartrefedd.

Os ydych chi'n ddigartref neu dan fygythiad digartrefedd cysylltwch â:

Canolfan Cyngor ar Faterion Tai CBS Rhondda Cynon Taf

Ffôn 01443 495188 neu'r Gwasanaeth Argyfwng Tu Allan i Oriau Arferol 01443 425011
E-bost:
digartrefedd@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Cymdeithasau Tai - Ymholiadau Tenantiaid

Dylai tenantiaid sy'n wynebu cael eu troi allan siarad yn uniongyrchol â'r landlord ond fe allan nhw gysylltu â'r Ganolfan Cyngor ar Faterion Tai hefyd.

Ar gyfer problemau sy'n gysylltiedig â bod yn denant - sy'n cynnwys y materion canlynol - siaradwch â'ch landlord yn uniongyrchol:

 • Cael eich troi allan – (Mae cyngor hefyd ar gael o'r Ganolfan Cyngor ar Faterion Tai)
 • Dyraniadau/Trosglwyddiadau Tai
 • Newid tenantiaeth gan gynnwys olyniaeth a throsglwyddiadau tenantiaeth
 • Gosodiadau
 • Addasiadau gan denantiaid
 • Problemau dyled/Ôl-ddyledion rhent
 • Ystadau cyngor - Parcio
 • Apeliadau i benderfyniadau ynglŷn ag ailgartrefu
 • Cyfranogiad tenantiaid
 • Atgyweirio tai – Eiddo Cymdeithasau Tai
 • Atgyweirio tai – Ardaloedd cymunedol
 • Atgyweirio tai – Atgyweiriadau y tu allan i oriau arferol
 • Arolygu
 • Hawl i brynu / hawl i gaffael
 • Ôl-ddyledion garej
 • Gosodiadau garej
 • Troseddau
 • Niwsans

Mae cyngor annibynnol ar gael ar gyfer unrhyw fater sy'n ymwneud â thenantiaeth hefyd yn y Canolfannau Cyngor ar Bopeth www.citizensadvice.co.uk a/neu Shelter Cymru www.sheltercymru.org.uk

Cymdeithasau Tai - Manylion Cyswllt

 • Cymdeithas Tai Aelwyd 58 Richmond Road Caerdydd CF24 3ET

Ffôn: 029 2048 1203  Gwefan:www.aelwyd.co.uk

 • Grŵp Tai Cymunedol Cynon Taf Uned 4 Parc Hen Lofa'r Navigation Abercynon CF45 4SN

Ffôn: 0345 260 2633 ~  E-bost:ctha@cynon-taf.org.uk  Gwefan: www.cynon-taf.org.uk

 • Elim Housing Association Unit 3 and 4 Pinkers Court Briarlands Office Park Gloucester Road Rudgeway South Gloucestershire BS35 3QH

Ffôn: 01454 411172  E-bost: info@elimhousing.co.uk  Gwefan: www.elimhousing.co.uk

 • Cymdeithas Tai Hafod St Hilary Court Copthorne Way Croes Cwrlwys Caerdydd CF5 6ES

Ffôn: 029 2067 5800  E-bost:enquiries@hafod.org.uk  Gwefan: www.hafod.org.uk

 • Livability Housing Association 50 Scrutton Street London EC2A 4XQ

Ffôn: 02074 522000 E-bost: info@livability.org.uk Gwefan: www.livability.org.uk

 • Linc-Cymru 387 Newport Road Caerdydd CF24 1GG

Ffôn: 029 2047 3767  E-bost:info@linccymru.co.uk  Gwefan: www.linc-cymru.co.uk

 • Cartrefi Melin Tŷ’r Efail Lower Millfield Pont-y-pŵl Torfaen NP4 0XJ

Ffôn: 01495 745910  E-bost:enquiries@melinhomes.co.uk  Gwefan: www.melinhomes.co.uk

 • Cymdeithas Tai Newydd Trem Y Cwm Masefield Way Rhydfelen Pontypridd CF37 5HQ

Ffôn: 01443 408080  E-bost:enquiries@newydd.co.uk  Gwefan: www.newydd.co.uk

 • Trivallis Tŷ Pennant Mill Street Pontypridd CF37 2EW

Ffôn: 0845 301 4141  E-bost:enquiries@trivallis.co.uk  Gwefan: http://www.trivallis.co.uk

 • Cymdeithas Tai Rhondda 9 Compton Road Tonypandy CF40 1BE

Ffôn: 01443 424200  E-bost:enquiries@rhondda.org  Gwefan: www.rhondda.org

 • United Welsh Tŷ Cennydd Stryd y Castell Caerffili CF83 1NZ

Ffôn: 0800 294 0195  E-bost:tellmemore@uwha.co.uk  Gwefan: www.uwha.co.uk

 • Wales and West  3 Alexandra Gate Ffordd Pengam Tremorfa Caerdydd CF24 2UD

Ffôn: 0800 052 2526  Gwefan: www.wwha.net