Skip to main content

Diweddariad ar Ysgolion - Gwybodaeth a chyngor

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dogfen fframwaith mewn partneriaeth ag ysgolion, awdurdodau lleol, arbenigwyr ym maes iechyd cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill yn seiliedig ar y dull o alluogi ysgolion i weithredu mewn modd sydd mor arferol â phosibl gan fod y lefel rhybudd wedi’i symud i sero ar 7 Awst 2021.

Pan fydd disgyblion yn dychwelyd i’ ysgol ym mis Medi 2021, bydd modd llacio llawer o'r mesurau mwy difrifol a oedd ar waith cyn gwyliau'r haf (megis 'swigod' dosbarth; gwisgo gorchuddion wyneb yn yr ystafell ddosbarth ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd ac ati) yn rhan o system gymesur o fesurau rheoli sydd wedi'u pennu gan lefelau risg lleol sy'n gysylltiedig â Covid-19.

Fodd bynnag, mae angen gwneud popeth sy'n rhesymol ymarferol o hyd i sicrhau iechyd, diogelwch a lles unigolion. Bydd rhai mesurau felly yn parhau i fod ar waith, gan gynnwys asesiadau risg, hylendid, awyru ac atal unigolion â symptomau Covid-19 rhag mynychu'r ysgol.

Ar 25 Awst 2021, gofynnodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i rieni/cynhalwyr a disgyblion i barhau i ddilyn y canllawiau ar ynysu, profi a brechu, er mwyn lleihau'r risg y bydd COVID-19 yn lledaenu mewn lleoliadau addysg ac i ddilyn y mesurau pwysig yma:

  • Mynnu’r brechlyn os caiff ei gynnig i chi.
  • Golchi dwylo yn rheolaidd.
  • Dylai unrhyw staff neu ddisgybl sydd â symptomau COVID-19 - waeth pa mor ysgafn ydyn nhw - aros gartref a threfnu prawf PCR yn eu canolfan profi agosaf.
  • Dylai staff mewn ysgolion cynradd - a staff a disgyblion mewn ysgolion uwchradd a cholegau – sydd heb symptomau sefyll dau brawf llif unffordd (LFT) dri diwrnod ar wahân yn ystod yr wythnos sy'n arwain at eu diwrnod cyntaf yn ôl. Os yw'r prawf yn bositif dylen nhw hunanynysu a threfnu prawf PCR.
  • Yn ystod y tymor newydd, dylai staff mewn ysgolion cynradd a staff a disgyblion mewn ysgolion uwchradd a cholegau sydd ddim yn dangos symptomau barhau i sefyll profion llif unffordd cyflym rheolaidd ddwywaith yr wythnos, a nodi'r canlyniadau ar-lein.
  • Rhaid i ddisgyblion ym mlwyddyn 7 ac uwch ddal ati i wisgo gorchudd wyneb ar gludiant i’r ysgol neu’r coleg (oni bai eu bod nhw wedi’u heithrio)

Gweler isod 'Gwestiynau Cyffredin Ysgolion' sy'n cynnwys gwybodaeth bellach mewn perthynas â phrofion llif unffordd a gwybodaeth ddefnyddiol arall.

Mae gwybodaeth ychwanegol ar wefan Llywodraeth Cymru (trwy'r dolenni canlynol):

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws

https://llyw.cymru/gweithrediadau-ysgol-coronafeirws

https://llyw.cymru/cymerwch-y-camau-sydd-eu-hangen-i-gadw-dysgwyr-yn-ddiogel-ac-yn-dysgu

Dolenni pwysig Llywodraeth Cymru

Bydd cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru o ran y Coronafeirws yn cael ei gyhoeddi yma: https://llyw.cymru/coronafeirws

Cwestiynau Cyffredin (Tymor yr Hydref 2021/22)

FAQgraphicAutumn

Mae'r Cyngor wedi paratoi rhai cwestiynau cyffredin ynglŷn â dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi i roi cymorth i rieni, cynhalwyr (gofalwyr) a disgyblion. Mae'r rhain yn ymdrin ag ystod o bynciau gan gynnwys adeiladau ysgol, y diwrnod ysgol, arlwyo, gwisg ysgol, salwch a thrafnidiaeth.

Cwestiynau Cyffredin Ysgolion