Skip to main content

Diweddariad ar Ysgolion - Gwybodaeth a chyngor

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dogfen fframwaith mewn partneriaeth ag ysgolion, awdurdodau lleol, arbenigwyr ym maes iechyd cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill yn nodi'r camau y dylai ysgolion eu cymryd i leihau'r risg o drosglwyddo Covid-19.

Pan aeth disgyblion yn ôl i'r ysgol ym mis Medi 2021, roedd modd llacio llawer o'r mesurau mwy difrifol a oedd ar waith cyn gwyliau'r haf yn rhan o system gymesur o fesurau rheoli sydd wedi'u pennu gan lefelau risg lleol sy'n gysylltiedig â Covid-19

Fodd bynnag, mae angen gwneud popeth sy'n rhesymol ymarferol o hyd i sicrhau iechyd, diogelwch a lles unigolion. Bydd rhai mesurau felly yn parhau i fod ar waith, gan gynnwys asesiadau risg, hylendid, awyru ac atal unigolion â symptomau Covid-19 rhag mynychu'r ysgol.  Gweithredir mesurau ychwanegol yn ôl yr angen, yn seiliedig ar gyngor ac arweiniad gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd y Cyhoedd.

Gweler isod 'Gwestiynau Cyffredin Ysgolion' sy'n cynnwys gwybodaeth bellach mewn perthynas â phrofion llif unffordd a gwybodaeth ddefnyddiol arall.

Mae gwybodaeth ychwanegol ar wefan Llywodraeth Cymru (trwy'r dolenni canlynol):

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws

https://llyw.cymru/gweithrediadau-ysgol-coronafeirws

Bydd cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru o ran y Coronafeirws yn cael ei gyhoeddi yma: https://llyw.cymru/coronafeirws

Cwestiynau Cyffredin (Tymor yr Hydref 2021/22)

FAQgraphicAutumn

Mae'r Cyngor wedi paratoi rhai cwestiynau cyffredin ynglŷn â dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi i roi cymorth i rieni, cynhalwyr (gofalwyr) a disgyblion. Mae'r rhain yn ymdrin ag ystod o bynciau gan gynnwys adeiladau ysgol, y diwrnod ysgol, arlwyo, gwisg ysgol, salwch a thrafnidiaeth.

Cwestiynau Cyffredin Ysgolion