Skip to main content

Rhybuddion i Safleoedd sydd â Risg Uchel o ran COVID-19

O dan y canllawiau Profi, Olrhain, Diogelu, mae'n ofynnol i fusnesau sy'n peri risg uwch o ledaenu coronafeirws, e.e. tafarndai, bwytai, casinos, cyfleusterau hamdden, trinwyr gwallt, yn ôl y gyfraith (Rheoliad 12 o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020), i gasglu manylion cyswllt gan eu cwsmeriaid. Mae hyn oherwydd y bydd staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr yn treulio amser hirach yn yr adeilad yma nag mewn amgylchedd arall ac o bosibl yn dod i gysylltiad agos â phobl o'r tu allan i'w cartref agos. 

O ganlyniad i'r arferion yma, mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu Cyngor Rhondda Cynon Taf eisiau i bobl fod yn effro bod person sydd wedi cael prawf positif am y Coronafeirws wedi bod yn brsennol yn y sefydliadau canlynol ar y dyddiadau yma neu rhwng y dyddiadau yma:

Os ydych chi wedi ymweld â'r adeilad uchod ac wedi llenwi'r cofnodion monitro ac olrhain yn llawn, dylai'r garfan Profi, Olrhain, Diogelu gael eich manylion cyswllt a byddan nhw'n cysylltu â chi i roi cyngor pellach os bydd angen.

Os ydych chi wedi ymweld ag unrhyw un o'r adeiladau a restrir uchod ac ar hyn o bryd yn dioddef symptomau (colli arogl neu flas, peswch newydd a pharhaus a thymheredd uchel), PEIDIWCH ag aros i'r garfan Profi, Olrhain, Diogelu gysylltu â chi ond, yn hytrach:

Os ydych chi wedi ymweld ag unrhyw un o'r adeiladau uchod a does gyda chi DDIM symptomau yna does DIM angen i chi  drefnu prawf, oni bai eich bod chi'n datblygu symptomau neu'n cael eich cyfarwyddo i wneud hynny gan y swyddogion perthnasol.

Yn rhan o'r gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu, dyma atgoffa trigolion os oes gyda nhw symptomau  ac yn cael canlyniad prawf positif, dylen nhw hunanynysu ac aros gartref am o leiaf 10 diwrnod. Dylai unrhyw un maen nhw wedi dod i gysylltiad â nhw hunanynysu am 10 diwrnod hyd yn oed os ydyn nhw'n teimlo'n iawn neu'n cael prawf negyddol. Bydd gwneud hyn yn helpu i atal y feirws rhag lledaenu i deulu, ffrindiau, cydweithwyr a'r gymuned ehangach - Gyda'n gilydd gallwn ni ddiogelu RhCT a Chymru.