Skip to main content

Gŵyl Banc

Cyn gwyliau'r banc, gwyliau tymhorol, neu os bydd tywydd garw, fe wnawn ein gorau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen yma, gan gynnwys y sefyllfa o ran gwasanaethau'r Cyngor sydd ar gael, a'r ffyrdd a'r ysgolion sydd ar gau.

Mae Gwasanaethau yn gweithredu yn unol â'r Cyfyngiadau Lefel Rhybudd COVID-19 cyfredol Llywodraeth Cymru.

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ni ar Facebook 

Oriau Agor Gŵyl y Banc ar gyfer Angladd Gwladol Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II 

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd gŵyl y banc ychwanegol ddydd Llun 19 Medi yn sgil Angladd Gwladol Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.

O ganlyniad i'r hyn, bydd nifer o wasanaethau'n cael eu heffeithio ledled y Fwrdeistref Sirol.

Bydd y Cyngor ar gau ddydd Llun 19 Mai. Bydd hyn yn berthnasol i BOB prif wasanaeth ar wahân i argyfyngau tu allan i oriau'r swyddfa. Mae manylion y gwasanaethau sydd ar gael, ynghyd â'u horiau agor, wedi'u nodi isod. 

Os nad ydy'r adran rydych chi'n chwilio amdani isod, trowch i'r tudalennau neu wefannau unigol am wybodaeth ynglŷn â'u horiau agor dros ŵyl y banc.  

Bydd modd i chi ddefnyddio ystod o wasanaethau ar-lein yn ystod y cyfnod yma, ond rhaid i drigolion gofio efallai na fydd ceisiadau'n cael eu prosesu tan ddydd Mawrth 20 Medi 2022 pan fydd swyddfeydd yn ailagor.

Cysylltu â'r Cyngor mewn Argyfwng

Biniau ac Ailgylchu

Bydd Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff YN NEWID yn ystod y gŵyl y banc yma.

Fydd DIM CASGLIADAU ar ddydd Llun 19 Medi. Os yw eich gwastraff chi fel arfer yn cael ei gasglu ddydd Llun, rhowch eich eitemau yn eich man casglu arferol ar ddydd Mawrth 20 Medi - mae hyn yn berthnasol i bob math o wastraff ailgylchu, gan gynnwys cewynnau, bwyd a gwastraff gwyrdd.

Diwrnod casglu arferol

Diwrnod casglu newydd

Dydd Llun 19 Medi 

Dydd Mawrth 20 Medi

Rydyn ni'n cynghori trigolion i osod eu hailgylchu a’u gwastraff yn y man casglu arferol ar yr amser/diwrnod casglu arferol yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 19 Medi, ac eithrio ar ddydd Llun 19 Medi. Bydd y carfanau'n gwneud pob ymdrech i leihau'r tarfu. Os na chaiff eich eitemau eu casglu ar eich diwrnod casglu arferol, gadewch nhw wrth ochr y ffordd a byddwn ni'n eich cyrraedd cyn gynted ag sy'n bosibl. Os bydd angen, bydd y carfanau hefyd yn gweithio dros y penwythnos i gasglu unrhyw ailgylchu a gwastraff y mae angen eu casglu. 

Does dim angen i chi roi gwybod i ni os nad yw'ch biniau wedi cael eu casglu yn ystod y cyfnod yma. Mae'n carfanau ni'n gwneud eu gorau glas i'ch cyrraedd chi cyn gynted ag sy'n bosibl. 

Bydd pob Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned AR GAU ddydd Llun 19 Medi ac yn ailagor ddydd Mawrth 20 Medi.

Bydd Y Sied, a Chyfleusterau Ailddefnyddio AR GAU ddydd Llun 19 Medi ac yn ailagor ddydd Mawrth 20 Medi.

Ewch i'r tudalennau ailgylchu am wybodaeth ailgylchu gyffredinol, gan gynnwys dod o hyd i fy niwrnod casglu a'r chanllawiau clir am yr hyn mae modd ei ailgylchu..

Gofal Cymdeithasol

Os oes angen i chi gysylltu ag aelod o'r Garfan Gofal Cymdeithasol yn ystod y cyfnod yma, defnyddiwch y rhifau ffôn canlynol:

  • Carfan Gwasanaethau Gofal i Oedolion: 01443 425003
  • Carfan Gwasanaethau Gofal i Blant: 01443 425006
  • Materion Gofal Cymdeithasol Brys tu allan i oriau'r swyddfa, gan gynnwys penwythnosau, gwyliau'r banc a chyfnod y Nadolig: 01443 743665.

Pryd-ar-glud

Bydd y garfan yn cefnogi ei chleientiaid dros ŵyl y banc ac mae bwydlen wedi cael ei rhoi i'r holl gleientiaid er mwyn archebu pryd wedi'i rewi ymlaen llaw lle bo angen. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan

Digartrefedd

Mae gwybodaeth a chyngor ar gael ar dudalen digartrefedd y wefan .

Mae gwasanaeth brys y tu allan i oriau arferol y swyddfa hefyd ar gael yn ystod y cyfnod yma trwy ffonio 01443 425011.

Y Swyddfa Gofrestru

Bydd y Swyddfa Gofrestru, Adeiladau'r Cyngor, Pontypridd AR GAU ddydd Llun 19 Medi. Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i'r drefn arferol ddydd Mawrth 20 Medi 2022.

Nodwch: Byddwn ni'n cysylltu â phawb sydd wedi gwneud trefniadau gyda'r Swyddfa Gofrestru ar gyfer dydd Llun 19 Medi yn unigol i drafod yr opsiynau sydd ar gael i chi. 

Gwasanaethau'r Mynwentydd a Phrofedigaeth

Bydd y brif swyddfa (Glyn-taf) AR GAU ddydd Llun 19 Medi. Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i'r drefn arferol ddydd Mawrth 20 Medi 2022.

Nodwch: Byddwn ni'n cysylltu â phawb sydd wedi gwneud trefniadau gyda'r Gwasanaethau Mynwentydd a Phrofedigaeth ar gyfer dydd Llun 19 Medi yn unigol i drafod yr opsiynau sydd ar gael i chi. 

Ar hyn o bryd, does dim newidiadau ar gyfer tir y Mynwentydd yn ystod y cyfnod yma.

Ambell waith, mae amgylchiadau eithriadol yn codi pan fydd rhaid inni gau mynwentydd i gerbydau ar fyr rybudd.  

Os bydd raid cau ffyrdd i gerbydau i mewn i fynwent, caiff hysbysiad ei osod ar gatiau'r fynwent a fydd yn rhoi gwybod i'r cyhoedd. Cyn gynted ag y bydd yn ddiogel, caiff gatiau'r fynwent eu hagor.  

Mae modd i gerddwyr ymweld â'r fynwent hyd yn oed os na allwn ni roi mynediad i gerbydau, ond cofiwch fod yn ofalus wrth ymweld â'n mynwentydd mewn tywydd garw a gwisgwch ddillad ac esgidiau addas er mwyn osgoi damweiniau a niwed.  

Canolfannau hamdden

Bydd POB canolfan hamdden AR GAU ar ddydd Llun 19 Medi. Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i'r drefn arferol ddydd Mawrth 20 Medi 2022.

Ewch i'r wefan Hamdden neu ddilyn @RCTLeisureService ar Facebook i gael manylion am oriau agor eich canolfan leol.

Taith Pyllau Glo Cymru

Ewch i wefan Taith Pyllau Glo Cymru neu ddilyn @RhonddaHeritagePark ar Facebook neu Twitter i wybod beth sy 'mlaen a'r oriau agor.

Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty

Ewch i wefan Lido Ponty neu ddilyn @LidoPonty ar Twitter a Facebook am fanylion gweithgareddau ac oriau agor.

Llyfrgelloedd

Bydd llyfrgelloedd AR GAU ddydd Llun 19 Medi. Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i'r drefn arferol ddydd Mawrth 20 Medi 2022.

Manylion am Wasanaethau'r Llyfrgelloedd

Theatrau

Bydd POB theatr yn Rhondda Cynon Taf AR GAU ddydd Llun 19 Medi. Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i'r drefn arferol ddydd Mawrth 20 Medi 2022.  Ewch i wefan Theatrau RhCT neu ddilyn @RCTtheatres ar Twitter a @ColiseumTheatreAberdare a @ParkandDare ar Facebook am fanylion.

Toiledau Cyhoeddus 

Bydd POB toiled cyhoeddus AR GAU ddydd Llun 20 Medi. Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i'r drefn arferol ddydd Mawrth 20 Medi 2022.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan

Parciau a Mannau Cyhoeddus

BYDD POB parc ledled y Fwrdeistref Sirol AR AGOR yn ôl y drefn arferol. 

  • Bydd toiledau ym Mharc Coffa Ynysangharad ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 8:30am a 7:00pm
  • Bydd toiledau ym Mharc Aberdâr a Pharc Gwledig Cwm Dâr hefyd yn parhau i fod ar agor, 7 diwrnod yr wythnos, rhwng 9:00am a 4:00pm.

Cau Ysgolion a Chludiant Ysgol

Bydd POB Ysgol AR GAU a chludiant ysgol yn cael ei ganslo ddydd Llun 19 Medi. 

Dilynwch y ddolen isod i fwrw golwg ar yr wybodaeth ddiweddaraf am ysgolion sy wedi'u cau, amserlenni tymhorau'r ysgolion a thrafnidiaeth ysgol.

Ffyrdd sy'n cael eu cau

Dyma'r tudalennau ar gyfer gwybodaeth am ffyrdd sydd ar gau -

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Cewch chi'ch cynghori i gysylltu â'r cwmnïau perthnasol yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth am newidiadau i wasanaethau yn ystod cyfnod y Nadolig ac yn ystod tywydd garw.

Cysylltu â'r Cyngor mewn Argyfwng:

Er gwybodaeth i bob preswylydd, mae modd cysylltu â'r Cyngor os bydd argyfwng dros Ŵyl y Banc drwy ffonio 01443 425011, tu allan i oriau gweithio neu os bydd tywydd garw, 24 awr y dydd a saith diwrnod yr wythnos.