Skip to main content

Cost y Cynllun Cymorth Costau Byw

Ar 15 Chwefror 2022, yn rhan o Gyllid Atodol Llywodraeth Cymru, cyhoeddwyd pecyn o fesurau i helpu pobl gyda'r argyfwng costau byw sydd ohoni. Mae'r pecyn yn cynnwys £152 miliwn i dalu costau byw i gartrefi cymwys (y prif gynllun) a £25 miliwn yn gymorth disgresiynol at ddibenion sy'n gysylltiedig â chostau byw.  

DIWEDDARIAD – 26 GORFFENNAF 2022

Mae'r Cyngor bellach wedi gwneud bron i 120,000 o daliadau mewn perthynas â'r argyfwng costau byw ers diwedd mis Ebrill. Mae dros £15.2 miliwn wedi'i dalu o'r cynllun yma. Mae'r Cyngor yn parhau i ddelio â cheisiadau ac ymholiadau bob dydd er mwyn sicrhau bod yr holl aelwydydd cymwys yn cael y taliad y mae gyda nhw hawl iddo.

Er bod y Cyngor wedi ysgrifennu at bob aelwyd yn eu gwahodd i wneud cais, ac wedi anfon llythyrau atgoffa at lawer, rydyn ni'n gwybod bod rhai aelwydydd heb gofrestru ar gyfer eu taliad o hyd. Dyma nodyn atgoffa arall bod y cynllun yn dod i ben ar 30 Medi. Ar ôl y dyddiad yma, does dim modd cofrestru.

Heddiw (26 Gorffennaf) mae'r Cyngor yn gwahodd unrhyw aelwyd yn Rhondda Cynon Taf lle mae eu plant yn mynd i'r ysgol y tu allan i'r fwrdeistref sirol i gofrestru ar gyfer taliadau £50 i'r teulu (manylion llawn isod). Mae unrhyw aelwyd sydd â phlentyn o oedran ysgol gorfodol yn gallu hawlio'r taliad yma.

Oes modd i chi ei hawlio?

Mae gwybodaeth am sut mae’r cynllun yn gweithio yn Rhondda Cynon Taf isod:

Mae manylion am y cynllun hefyd i'w gweld yn yr adran Cwestiynau Cyffredin.

Prif Gynllun Cymorth Costau Byw

Manylion Cymhwyso

Swm y Taliad 

Talu Treth y Cyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol

Ddim yn talu Treth y Cyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol

Os ydych chi'n byw mewn eiddo sydd ym mand A i D a/neu rydych chi'n derbyn Cymorth Gostyngiad Treth y Cyngor ers 15 Chwefror 2022

£150.00

Dylech chi bellach fod wedi derbyn eich taliad.

 • Dylech chi bellach fod wedi derbyn eich llythyr i gofrestru am daliad.
 • Unwaith i chi gofrestru, bydd eich taliad yn cyrraedd o fewn 28 diwrnod;
Y Cynllun Cymorth Disgresiynol Costau Byw

Manylion Cymhwyso

Swm y Taliad

Talu Treth y Cyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol

Ddim yn talu Treth y Cyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol

Os ydych chi'n byw mewn eiddo sydd ym mand E neu F ers 15 Chwefror 2022

£100.00

Dylech chi bellach fod wedi derbyn eich taliad.

 •  Dylech chi bellach fod wedi derbyn llythyr yn eich gwahodd chi i gofrestru er mwyn derbyn y taliad;
 • Unwaith i chi gofrestru, bydd eich taliad yn cyrraedd o fewn 28 diwrnod;
Y Cynllun Cymorth Disgresiynol Costau Byw

Manylion Cymhwyso

Swm y Taliad

Manylion Allweddol

Eiddo sydd â phobl yn byw ynddo ond sydd ddim yn talu Treth y Cyngor

£150 (Bandiau A i D)

 

£100 (Bandiau E i F)

 • Dylech chi bellach fod wedi derbyn eich llythyr yn eich gwahodd chi i gofrestru er mwyn derbyn y taliad.
 • Unwaith i chi gofrestru, bydd eich taliad yn cyrraedd o fewn 28 diwrnod.

Tai Amlfeddiannaeth (‘HMOs’) a Myfyrwyr

£100

 • Dylech chi bellach fod wedi derbyn llythyr yn eich gwahodd chi i gofrestru er mwyn derbyn y taliad.
 • Unwaith i chi gofrestru, bydd eich taliad yn cyrraedd o fewn 28 diwrnod.

Taliad teulu

£50

 • Os oes un plentyn, neu fwy nag un plentyn gyda chi sydd o oedran ysgol gorfodol (gweler Cwestiynau Cyffredin isod) sy'n mynd i'r ysgol yn Rhondda Cynon Taf, byddwch chi'n gymwys i gofrestru am daliad o £50
 • Os ydych chi wedi "dewis addysgu'ch plentyn gartref", bydd hefyd modd i chi gofrestru am daliad
 • Os ydych chi'n perthyn i un o'r categorïau uchod, erbyn hyn dylech chi fod wedi cael llythyr yn eich gwahodd i gofrestru am daliad. Bydd y taliad yn cael ei wneud cyn pen 28 diwrnod o gofrestru
 • Os oes un plentyn, neu fwy nag un plentyn gyda chi o oedran ysgol gorfodol sy'n mynd i'r ysgol y tu allan i Rondda Cynon Taf defnyddiwch y ddolen yma i gofrestru ar-lein (bydd y Cyngor wedyn yn gwirio a ydych chi'n gymwys ac yn rhoi gwybod i chi yn unol â hynny)
 • Sylwch mai taliad i bob teulu yw hi, ddim £50 i bob plentyn

Cwestiynau Cyffredin

C.  Os oes modd i'r Cyngor nodi pa gartrefi sy'n gymwys ac mae ganddo fanylion banc cyfredol ar eu cyfer nhw, a oes modd derbyn taliad y Cynllun Cymorth Costau Byw heb orfod cadarnhau manylion

A.  Oes, ar yr amod bod yr awdurdod lleol yn fodlon â'i ofynion.

C.  Rydw i newydd dderbyn fy mil ar gyfer treth y Cyngor, ond does dim manylion i ddangos bod y taliad wedi'i wneud. A ddylai'r £150 fod wedi ei gymryd oddi ar fy mil treth y Cyngor? 

A.  Na.  Dydy taliadau y Cynllun Cymorth Costau Byw ddim yn daliadau treth y Cyngor a fyddan nhw ddim yn cael eu defnyddio i leihau bil treth y Cyngor ar gyfer unrhyw breswylydd. Caiff yr arian ei dalu i bob cartref unigol i'w ddefnyddio fel maen nhw eisiau.

C.  Bydd grwpiau o gartrefi incwm isel sydd ddim yn gorfod talu Treth y Cyngor. Pam bod y rhain ddim yn gymwys ar gyfer y cynllun?

A.  Bwriad y cynllun yw rhoi cymorth i'r rheiny y mae modd eu nodi’n hawdd trwy ddata Treth y Cyngor. Mae Cynllun Disgresiynol hefyd ar waith i gynorthwyo cartrefi sydd ddim yn gorfod talu Treth y Cyngor.

Mae modd i gartrefi hefyd wneud cais i'r Gronfa Cymorth Dewisol os ydyn nhw'n wynebu caledi ariannol. 

C.  A fydd y £150 yn effeithio ar fudd-daliadau profion modd?

A.  Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cadarnhau bod taliadau a wnaed yn rhan o Ddarpariaeth Lles Lleol ddim yn cael eu hystyried yn yr asesiad Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith ar sail incwm, a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm, felly fydd y rhain ddim yn cael eu heffeithio. Fydd dim newidiadau i'r rheiny sy'n hawlio Credyd Uniongyrchol oherwydd eu bod nhw'n derbyn y taliad yma.  

C.  Mae rhywun sydd â'i brif gartref yn Lloegr, wedi gwneud cais ar gyfer y cynllun am ei ail gartref yng Nghymru.  Fe/Hi sy'n talu Treth y Cyngor a fe/hi sy'n gyfrifol am dalu biliau tanwydd yr eiddo, ydy e/hi'n gymwys am y taliad?

A.  Nac ydy. Mae'r cynllun yn rhoi cymorth i deuluoedd sy'n byw yn eu prif gartref yn unig.  

C.  Mae rhywun/rhywrai yn berchen ar ddau eiddo yng Nghymru, ydy ef/hi/nhw'n gymwys i gael cymorth drwy'r cynllun?

A.  Dim ond ar gyfer prif gartref y person(au) (os ydy un o'r tai yma'n brif gartref iddo ef/iddi hi/iddyn nhw). 

C.  Mae Treth y Cyngor ar gyfer eiddo ym mand E yn gostwng i bris eiddo ym mand D os ydy'r person(au) sy'n byw yno'n derbyn Gostyngiad Band Anabledd. Ydy'r person(au) yna'n gymwys?

A.  Ydy/Ydyn. Mae'r newid yn y band yn cael ei ddefnyddio i bennu cymhwysedd ar gyfer y cynllun yma. 

C.   Oes dyddiad targed ar gyfer gwneud taliadau?

A.  Nac oes. Caiff Cynghorau eu hannog i wneud taliadau mewn da bryd a chyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl yn dilyn penderfyniad llwyddiannus.

C.  A oes modd apelio yn erbyn penderfyniad i beidio â dyfarnu taliad yn rhan o'r Cynllun cymorth Costau Byw? 

A.  Nac oes. Does dim hawl gan unrhyw un i apelio yn erbyn penderfyniad i beidio â chymeradwyo taliad, gan y bydd gwrthwynebiad yn codi yn sgil y ffaith bod y cartref ddim yn diwallu amodau'r cynllun. Dylai Cynghorau ailystyried achosion lle mae modd i wybodaeth newydd newid y canlyniad, e.e. pan fydd eiddo'n cael ei ailystyried a'i roi ar restr eiddo sy'n gorfod talu Treth y Cyngor.

C. Oes hawl gyda fi i dderbyn y taliad costau byw os nad oes hawl gen i i unrhyw arian cyhoeddus.

A. Oes. Mae'r taliad costau byw (sy'n rhan o Gynllun Ad-dalu Costau Ynni 2022) wedi’i eithrio rhag cael ei ystyried yn arian cyhoeddus o dan baragraff 6.2(i) o’r Rheolau Mewnfudo. Mae hyn yn golygu ei fod ar gael i bobl nad oes ganddyn nhw unrhyw hawl i arian cyhoeddus, ac eithrio’r rhai nad oes ganddynt ganiatâd i ddod i mewn neu i aros yn y DU ac sy’n cael eu cynnwys yn rhan o un o’r carfanau a restrir o dan Atodlen 3, Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2002.

Gweld sut rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol