Anghenion Addysgol Arbennig a Chymorth Anabledd


Disabled-children's-need-assessment
Plant anabl – asesu anghenion
Gweld y meini prawf ar gyfer asesu anghenion a chael gwybod sut i ddechrau'r broses
Disabled-childrens-activity-support
Plant anabl – cymorth gweithgareddau

Manteisio ar gymorth i sicrhau bod modd i blant anabl fwynhau gweithgareddau o'u dewis.

Equipment-and-adaptations-to-the-home
Gall addasiadau yn y cartref neu offer cymorth helpu plant anabl i fyw'n fwy annibynnol
Hospice-care-for-children

Gweld opsiynau gofal hosbis i blant sydd â salwch terfynol.

Special-Educational-Needs-Support

Gweld y cymorth sydd ar gael yn yr ysgol i blant ag anghenion addysgol arbennig.

Hearing-or-sight-loss

Cymorth ar gyfer plant sy'n colli golwg neu'n colli clyw.

Parent-Carer-Network
Rhwydwaith Rhieni a Chynhalwyr

Cymorth ar gyfer rhieni a chynhalwyr sy'n magu plentyn anabl.

Parent-Carer-Network

Taliadau Uniongyrchol yw taliadau arian rydyn ni’n eu rhoi yn lle gwasanaethau. Rydyn ni’n rhoi’r taliadau yma ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau, cynhalwyr, plant, pobl ifainc a theuluoedd oherwydd ein bod ni o’r farn, gan ddibynnu ar ganlyniadau asesiad, eu bod nhw angen y taliadau.