Skip to main content

30 awr o addysg gynnar a gofal plant

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y bydd gofal plant fforddiadwy a hygyrch yn galluogi rhieni i weithio. Bydd hynny'n ategu ymgyrch Llywodraeth Cymru i hybu twf economaidd, trechu tlodi a lleihau anghydraddoldebau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cyfuniad o 30 awr yr wythnos o addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi'i ariannu ychwanegol i rieni sy'n gweithio. Bydd y ddarpariaeth yma ar gael i blant 3 a 4 oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Fostering-and-Adoption
Rhagor o wybodaeth I rieni - a ydych chi'n gymwys?
Childcare
Rhagor o wybodaeth i ddarparwyr gofal plant, a sut i gymryd rhan.
Search-for-childcare
Gweld rhestr lawn o ddarparwyr
CoI gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd Rhondda Cynon Taf yn prosesu data personol mewn perthynas â'r Cynnig Gofal Plant, darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Coronafeirws (COVID-19)

Mae swyddogion y garfan Gofal Plant yn gweithio o bell ar hyn o bryd a dydyn nhw ddim yn y swyddfa. Mae modd i ni ateb eich ymholiadau trwy e-bost neu dros y ffôn. Ein nod yw ateb pob ymholiad cyn gynted â phosibl, fodd bynnag, byddwch effro i'r ffaith y gall fod ychydig oedi cyn ymateb.

Manylion Cyswllt:

Denise Humphries: 07825 675667

Carfan Datblygu Gofal Plant Cyffredinol

E-bost: carfangofalplant@rctcbc.gov.uk
Sian Wood: 07393 759217

Carfan Cynnig Gofal Plant

E-bost: CynnigGofalPlantCymruRhCT@rctcbc.gov.uk.  

Rhys Picton: 07385 086785
Cath Herbert: 07385 086138

O ble caf i ragor o wybodaeth am y Cynnig Gofal Plant?

Ewch i dudalen we Llywodraeth Cymru lle bydd modd i chi gael rhagor o wybodaeth am y cynnig gofal plant a'r atebion i rai cwestiynau syml:  www.gov.wales/talkchildcare  a dewis 'Cymraeg' ar frig y dudalen.

Fe gewch chi gysylltu â Llywodraeth Cymru ar unrhyw adeg er mwyn rhoi sylwadau:

E-bost:  TalkChildCare@wales.gsi.gov.uk

Post:                                      
Carfan Cynnig Gofal Plant
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays - 2il Lawr y Gogledd
Caerdydd, CF10 3NQ

Cyfryngau Cymdeithasol:  Chwiliwch am yr hashnod i ymuno yn y sgwrs ar-lein.

 #TrafodGofalPlant

Ffyrdd eraill o roi'ch barn:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd:  Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yw'r ddolen gyswllt gyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd a chynhalwyr.Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ym mhob awdurdod lleol. Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cymorth a chyngor am ddim sy'n ymwneud â materion teuluol gan gynnwys gofal plant, help gyda chostau gofal plant, a gwasanaethau hamdden www.rctcbc.gov.uk/fis a dewis 'Cymraeg' ar frig y dudalen.