Skip to main content

Who is eligible for the offer?

Mae modd gwneud cais am y Cynnig Gofal Plant os:

 • Ydych chi'n byw yng Nghymru.
 • Yw eich plentyn chi'n 3 neu 4 mlwydd oed. Bydd eich hawl i dderbyn y cynnig yn dod i ben pan fydd eich plentyn chi’n dechrau mewn dosbarth derbyn mewn ysgol (fel arfer, y mis Medi ar ôl i'r plentyn droi'n 4 mlwydd oed).
 • Yw'r ddau riant, neu bartner sy'n byw gydag un o'r rhieni, yn gweithio neu mewn addysg neu hyfforddiant (mae rhai budd-daliadau hefyd yn gymwys - gweler isod).
 • Yw'r rhiant sengl yn gweithio neu mewn addysg neu hyfforddiant.
 • Ydych chi'n ennill o leiaf:
 • £166.72 yr wythnos os ydych chi'n 23 mlwydd oed neu’n hŷn
 • £162.88 yr wythnos os ydych chi rhwng 21 a 22 mlwydd oed 
 • £119.84 yr wythnos os ydych chi rhwng 18 a 20 mlwydd oed
 • £84.48 yr wythnos os ydych chi rhwng 16 ac 17 mlwydd oed neu’n brentis

(Mae'r cyfraddau yma yn seiliedig ar 16 awr yr wythnos yn ôl yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol a'r Cyflog Byw Cenedlaethol a byddan nhw’n newid bob blwyddyn).

 • Ydych chi'n ennill llai na £100,000 y flwyddyn (fesul rhiant).

Rhieni mewn addysg a hyfforddiant:
Gallai rhieni sydd mewn addysg a hyfforddiant fod yn gymwys i fanteisio ar y cynnig. I fod yn gymwys, rhaid i riant naill ai fod:

 • Wedi'i gofrestru ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig (gan gynnwys y cyrsiau hynny sy'n cael eu cynnal o bell neu ar-lein) sydd o leiaf 10 wythnos o hyd. 
 • Wedi'i gofrestru ar gwrs sy'n para o leiaf 10 wythnos sy'n cael ei ddarparu gan sefydliad Addysg Bellach neu chweched dosbarth mewn ysgol. 

Pa dystiolaeth y mae angen ei darparu?

 I'r rheiny sydd wedi'u cyflogi:

 • Cyfloglenni'r 3 mis diwethaf (os ydych chi'n cael eich talu'n fisol)
 • Cyfloglenni'r 12 wythnos diwethaf (os ydych chi'n cael eich talu'n wythnosol)
 • Copi o'ch ffurflen dreth SA302 fwyaf diweddar (os ydych chi'n hunangyflogedig)
 • Ffurflen newydd ddod yn hunangyflogedig os ydych chi wedi dod yn hunangyflogedig yn y 12 mis diwethaf a heb gwblhau ffurflen dreth.

I'r rheiny sydd mewn addysg neu hyfforddiant:

 • Tystiolaeth o gofrestru ar gwrs cymwys sy'n dangos yn glir enw'r sefydliad, y dyddiad cychwyn a theitl a hyd y cwrs.

 I'r rheiny sy'n derbyn budd-daliadau cymwys:

 • Llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n nodi eich bod chi'n derbyn budd-dal cymwys
 • Llythyr Credyd Cynhwysol sy'n nodi eich bod chi'n derbyn taliad gan fod gyda chi allu cyfyngedig i weithio

Eithriadau cymhwysedd:
Os yw un rhiant yn bodloni'r meini prawf ac mae'r rhiant arall yn derbyn un o'r budd-daliadau canlynol, mae'n bosibl y bydd y plentyn yn gymwys i dderbyn y Cynnig:

 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Lwfans gofalwr, neu’r elfen gofalwr o Gredyd Cynhwysol
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Budd-dal Analluogrwydd Hir Dymor
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Credydau Yswiriant Gwladol o ran analluogrwydd i weithio neu allu cyfyngedig i weithio
 • Credyd Cynhwysol pan fo asesiad wedi dod i'r casgliad bod gan yr unigolyn allu cyfyngedig i weithio

Fydd teuluoedd lle mae'r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod ddim yn cael manteisio ar y Cynnig.

Gofalu am berthynas:
Cynhalwyr (gofalwyr) sy'n ffrindiau neu'n deulu ac sydd wedi cymryd cyfrifoldeb dros blentyn neu lysblentyn, sydd ddim yn fab/ferch iddyn nhw, oherwydd:

 • Dyw rhieni'r plentyn ddim yn gallu gofalu am y plentyn, neu does gan y plentyn ddim rhieni.
 • Fel arall, mae'n debygol byddai'r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol oherwydd pryderon mewn perthynas â lles y plentyn.

Gall cynhalwyr sy’n berthnasau gael mynediad at y Cynnig cyn belled â’u bod nhw'n bodloni’r meini prawf cymhwysedd i rieni, eu bod yn gofalu am blentyn sydd o’r oedran cywir i dderbyn y Cynnig a bod y plentyn yn byw gyda nhw.

 

Sylwch – mae amgylchiadau eraill a allai fod yn gymwys i dderbyn cyllid drwy’r Cynnig. Cysylltwch â'r garfan os hoffech chi drafod eich amgylchiadau penodol.