Skip to main content

Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

 

Beth yw'r Cynnig Gofal Plant i Gymru?
Mae'r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn darparu cyfuniad o hyd at 30 awr yr wythnos o addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi'i ariannu ychwanegol i rieni sy'n gweithio. Bydd y ddarpariaeth yma ar gael i blant 3 a 4 oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd y Cynnig yn datblygu ar addysg Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen sydd eisoes ar gael i blant yn ystod tymor yr ysgol, a bydd yn darparu hyd at 30 awr o ofal plant wedi'i ariannu am 9 wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol.

Faint o oriau o ofal plant ydw i'n gymwys i'w hawlio?
 Mae'r Cynnig ar gyfer uchafswm o 30 awr o addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi'i ariannu ychwanegol.  Mae RhCT yn cynnig 15 awr o addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen i blant o'r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed.  Felly, bydd gan rieni cymwys 15 awr ychwanegol o ofal plant wedi'i ariannu yn ystod y tymor.

Does dim rhaid i rieni weithredu'r hawl am addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen er mwyn derbyn y gofal plant sy'n rhan o'r Cynnig.  Serch hynny, bydd yr hyn mae hawl gyda nhw i'w dderbyn yn cynnwys yr oriau yma, p'un a ydyn nhw'n penderfynu eu defnyddio ai peidio.

Os yw ysgol eich plentyn yn cynnig addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen llawn amser trwy'r Cynnig Gofal Plant, bydd y ddarpariaeth yma'n cael ei chynnwys yn yr oriau gofal rydych chi'n eu derbyn yn ystod tymor yr ysgol. Bydd hawl gyda chi dderbyn 30 awr o ofal plant wedi'i ariannu yn ystod y 9 wythnos o wyliau'r ysgol.

Faint o oriau o addysg ydw i'n cael manteisio arnyn nhw?
Mae'r elfen addysg o'r cynnig yma'n amodol ar reolau arferol Derbyn Disgyblion RhCT.  Rhaid i rieni wneud cais ar gyfer lle i'w plentyn gael addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen erbyn y dyddiadau sydd wedi'u nodi ar dudalen Derbyn Disgyblion RhCT.  Dyma gais ar wahân i'r un ar gyfer yr elfen gofal plant wedi'i ariannu sy'n rhan o'r Cynnig Gofal Plant. 

Yn ogystal â lleoliadau sy'n ysgolion, mae'n bosib bydd modd i blant gael addysg drwy Ddarparwr Addysg Cofrestredig (REP). Mae'r rhain yn lleoliadau gofal plant sydd wedi'u cofrestru ag AGC ac yn cael eu harolygu gan Estyn mewn perthynas â darparu addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen. Nodwch – dim ond ar gyfer plant sy'n 3 oed rhwng mis Medi a mis Mawrth bob blwyddyn y byddwn yn ariannu lleoedd addysg drwy REP.  Bydd plant sy'n 3 oed rhwng mis Ebrill a mis Awst bob blwyddyn yn dechrau mewn lleoliad ysgol y mis Medi canlynol. 

Os na fyddwch chi'n manteisio ar le addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen, dim ond 15 awr o ofal plant wedi'i ariannu y cewch chi fanteisio arno yr wythnos yn ystod y tymor (h.y. fydd dim modd inni ychwanegu rhagor o oriau (fel bod 30 awr yr wythnos gyda chi) o elfen gofal plant y cynnig yma yn ystod y tymor). 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais am le addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen, ewch i www.rctcbc.gov.uk/derbyndisgyblion.

Pryd bydd fy mhlentyn yn gymwys?

 Mae'r siart isod yn esbonio pryd mae modd cyflwyno cais am y Cynnig Gofal Plan

Os   cafodd eich plentyn ei eni

Mae'n   gymwys o

Mae'n   gymwys hyd at

Cyfnod   cyflwyno cais yn dechrau

1 Medi 2018 - 31 Rhagfyr 2018

4 Ionawr 2022 (dechrau   tymor y gwanwyn)

31   Awst yn dilyn ei ben-blwydd yn 4 oed 2023

Agor

1 Ionawr 2019 - 31 Mawrth 2019

25 Ebrill 2022   (dechrau tymor yr haf)

31   Awst yn dilyn ei ben-blwydd yn 4 oed 2023

Agor

1 Ebrill 2019 - 31 Awst 2019

5 Medi 2022  (dechrau tymor yr hydref)

31 Awst yn dilyn ei ben-blwydd yn 4 oed 2023 Agor 

1 Medi 2018 - 31 Rhagfyr 2018

9 Ionawr 2022 (dechrau tymor y gwanwyn)

31 Awst yn dilyn ei ben-blwydd yn 4 oed 2024  7 Tachwedd 2022

Nodwch: Yn RhCT, mae'r dyddiadau derbyn yma yn aros yr un fath bob blwyddyn a dydn nhw ddim yn newid yn ôl dyddiadau'r Pasg.  

Os byddwch chi'n cyflwyno cais cyn y dyddiadau yma, caiff eich cais ei wrthod yn awtomatig, a bydd raid i chi gyflwyno cais arall ar ôl y dyddiad 'cychwyn' ar gyfer cyflwyno ceisiadau.