Skip to main content

TABL COSTAU COFRESTRU WEDI'U GOSOD GAN YR AWDURDOD LLEOL 2024 - 2025

CAIFF YR HOLL FFIOEDD UCHOD EU HADOLYGU'N FLYNYDDOL AR 1 Ebrill.
MATH O FFI/TALIAD   DISGRIFIAD (LLE BO’N BRIODOL)  2023/24  FFIOEDD 2024/25 
Cofrestrydd – Ffioedd Archebu Trwydded Safle Cymeradwy (am gyfnod o 3 blynedd) £1,262.00 £1,325.00
Ffi Priodas a Phartneriaeth Sifil mewn Safle Cymeradwy dydd Llun - dydd Sadwrn £436.00 £458.00
Ffi Priodas a Phartneriaeth Sifil mewn Safle Cymeradwy - dydd Sul a gwyliau'r banc £519.00 £545.00
Ffi Seremonïau eraill mewn Safle Cymeradwy dydd Llun - dydd Sadwrn £436.00 £458.00
Ffi Seremonïau eraill ddydd Sul neu Ŵyl y Banc £519.00 £545.00
Ffi am cadw lle ar gyfer seremonïau (dim ad-daliad) £30.00 £32.00
Priodas a Phartneriaeth Sifil yn Ystafell Evan James RhCT £167.00 £175.00
Priodas a Phartneriaeth Sifil yn Siambr Ddinesig RhCT (dydd Llun - dydd Gwener yn unig)  £167.00 £175.00
Cofrestrydd (Archwiliad Cyffredinol) Archwiliad cyffredinol o fynegeion yn ei swyddfa heb fod yn hirach na 6 awr yn olynol £18.00 £20.00
Ffioedd Tystysgrif Cofrestrydd (Geni, Marw, Priodas neu Bartneriaeth Sifil) Darparu tystysgrif geni, marwolaeth neu briodas safonol (ac at ddibenion statudol o fewn 15 diwrnod o dderbyn y cais) £11.00 £12.50
Adeg cofrestru £11.00 £12.50
Ar ôl cofrestru, cyn pen 15 diwrnod o dderbyn y cais £11.00 £12.50
O fewn 24 awr £35.00 £38.50
Seremonïau (Priodasau, Partneriaethau Sifil a Dinasyddiaeth nad yw’n Safonol) Seremonïau Swyddfa’r Cofrestrydd £46.00 £56.00
Cofrestrydd yn bresennol mewn adeilad cofrestredig  £86.00 £104.00
Cofrestrydd yn bresennol yng nghartref unigolyn sy’n gaeth i’w gartref £81.00 £98.00
  Presenoldeb Cofrestrydd Arolygol ym mhreswylfa person sy'n gaeth i'r tŷ  £84.00 £101.00
  Cyfanswm y ffi am bresenoldeb Uwcharolygydd a Chofrestrydd ym mhreswylfa person sy'n gaeth i'r tŷ  £165.00 £199.00
Ardystio a Chofrestru Adeiladau Cofrestru man addoli  £29.00 £32.00
Cofrestru adeilad yn fan addoli  £123.00 £136.00
Cofrestru adeilad er mwyn cynnal priodas  £64.00 £71.00
Cais ar y cyd (cofrestru / gweinyddu) £123.00 £136.00
Hysbysiadau Hysbysiad cyfreithiol o’r bwriad i briodi  £35.00 £42.00
Hysbysiad cyfreithiol o Bartneriaeth Sifil  £35.00 £42.00
Tystysgrif Dim Rhwystrau (os am briodi tramor) £35.00 £42.00
Cofrestru yn y Cartref i Bobl sy’n Gaeth i’w Cartrefi (hysbysiad) £47.00 £57.00
Cais fesul hysbysiad i gwtogi'r cyfnod aros statudol £60.00 £66.00
Ffioedd â Blaenoriaeth a Ffioedd Chwilio  Cyhoeddi â blaenoriaeth ar yr un diwrnod (tan 2pm) £35.00 £38.50
Ffioedd â Blaenoriaeth a Ffioedd Chwilio  Chwiliad pum mlynedd o ddyddiad penodol £6.70 £7.00
  Chwiliad deg mlynedd o ddyddiad penodol  £13.20 £13.90
  Seremonïau Dinasyddiaeth Ansafonol yn Swyddfa’r Cofrestrydd £61.30 £64.40
  Ystyried gwaith papur Ysgariad Tramor gan yr Awdurdod Lleol £50.00 £50.00
  Ystyried gwaith papur ysgariad tramor gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol £75.00 £83.00
  Ystyried Cywiriad gan yr Awdurdod Lleol £75.00 £83.00
  Ystyried Cywiriad gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol £90.00 £99.00
  Trosi partneriaeth sifil yn briodas £45.00 £50.00
  Blwch 17 – diwygio tystysgrif geni o fewn blwyddyn i’r enedigaeth  £40.00 £44.00
Ffioedd Eraill Newid Enw drwy Weithred Unrhan £27.70 £29.10
Tystysgrif Coffaol £12.30 £12.90
Tystysgrif Bywyd £27.70 £29.10
Copi o Dystysgrif Gweithred Unrhan £11.20 £11.80