Skip to main content

Cynllun Casglu Gwastraff

Caiff gwastraff ailgylchu gwyrdd, sy'n cynnwys gwastraff o'r ardd a baw anifeiliaid anwes llysieuol bach ei gasglu BOB WYTHNOS o ganol mis Mawrth hyd at ddechrau mis Tachwedd, ac ar ôl hynny BOB PYTHEFNOS yn ystod misoedd y gaeaf.

Dim ond mewn sachau gwastraff gwyrdd y bydd gwastraff gwyrdd yn cael ei gasglu o gartrefi sydd wedi'u cofrestru. Fydd gwastraff gwyrdd mewn bagiau ailgylchu clir ddim yn cael ei gasglu.

Beth fydd angen i mi ei wneud?

Green Sack

Bydd angen i drigolion sydd angen casgliadau gwastraff gwyrdd gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

O fewn pythefnos i gofrestru byddwch chi'n derbyn dwy sach gwastraff gwyrdd am ddim ynghyd ag unrhyw sachau ychwanegol rydych chi wedi'u prynu. 

Mae modd prynu sachau ychwanegol ar gost o £3 yr un ar yr adeg cofrestru, neu ar ôl hynny

1 green waste sack = 2.5 clear recycling bags

A wyddoch chi? Mae pob sach werdd yn dal 90 litr (45cm x 45cm x 45cm). Mae hynny'n cyfateb i ddau fag ailgylchu clir a hanner.

Yn ôl i'r brig

Casgliadau:

Bydd gwastraff gwyrdd yn cael ei gasglu:

  • Bob pythefnos o 1 Tachwedd 2021
  • Yn wythnosol o 14 Mawrth 2022

Yn ôl i'r brig

Pryd bydd fy ngwastraff gwyrdd yn cael ei gasglu?

Bydd eich diwrnod casglu gwastraff gwyrdd yn dilyn trefn eich diwrnod casglu gwastraff ailgylchu yn ystod misoedd yr haf (Mawrth - Tachwedd) a'ch casgliadau bagiau du/biniau yn ystod misoedd y gaeaf (Tachwedd - Mawrth) – ac eithrio ein bod ni'n rhoi gwybod i chi fel arall.

Dod o hyd i'ch dyddiadau casglu gwastraff a deunydd ailgylchu.

Nodwch eich lleoliad i ddod o hyd i'ch dyddiadau casglu gwastraff a deunydd ailgylchu.

Nodwch eich cyfeiriad i ddod o hyd i'ch dyddiadau casglu gwastraff a deunydd ailgylchu.

Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth yn gweithredu yn ôl amserlen casglu bob pythefnos a bydd yn dychwelyd i gasgliadau wythnosol o 28 Mawrth 2022.

Mae modd i chi hefyd waredu gwastraff gwyrdd yn eich Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned leol

Yn ôl i'r brig

Sut i ailgylchu'ch gwastraff gwyrdd

Rhowch y gwastraff gwyrdd yn y sach gwastraff gwyrdd. Ar eich diwrnod casglu, rhowch eich sach gwastraff gwyrdd wrth eich man casglu biniau arferol cyn 7am.

Rydyn ni eisiau tynnu eich sylw at y canlynol:

  • Dydych chi ddim yn cael rhoi gwastraff gwyrdd mewn bagiau ailgylchu clir a rhaid ichi ymuno â'r cynllun cyn bod modd i ni ddechrau casglu
  • Os yw'ch sachau heb eu casglu mae'n bosibl nad ydych chi wedi cael eich cofrestru a bydd angen i chi ymuno â'r cynllun
  • Peidiwch â gorlenwi'ch sachau gwastraff gwyrdd. Efallai y bydd angen prynu sachau ychwanegol, os bydd angen. Prynu Sachau Gwastraff Gwyrdd
  • Dim ond gwastraff gwyrdd mae modd i chi ei roi yn eich sachau gwastraff gwyrdd – os oes unrhyw wastraff arall yn eich sachau gwastraff gwyrdd fel pridd, rwbel a phren, fyddan nhw ddim yn cael eu casglu
  • Os fyddwch chi ddim yn rhoi unrhyw wastraff gwyrdd allan dros gyfnod o 12 casgliad, mae'n bosib y cewch eich tynnu oddi ar y rownd gasglu a bydd angen i chi gofrestru eto. Mae hyn yn cyfeirio at gasgliadau ac nid wythnosau. Bydd yn ystyried bod casgliadau'n digwydd bob pythefnos yn y gaeaf a bydd egwyl dros gyfnod y Nadolig
  • Peidiwch â defnyddio sachau mae cymdogion neu ffrindiau wedi'u rhoi i chi – fyddan nhw ddim yn cael eu casglu. Byddwn ni ond yn casglu o gartrefi sydd wedi'u cofrestru ar gyfer y cynllun
  • Sicrhewch fod eich sachau gwastraff gwyrdd wedi'u gosod allan i'w casglu erbyn 7am ar y diwrnod casglu ac ewch â'ch sachau gwastraff gwyrdd yn ôl i mewn ar ôl i'ch casgliad ddigwydd.

Yn ôl i'r brig

Beth all gael ei ailgylchu yn eich sachau gwastraff gwyrdd?

Darganfod beth all gael ei ailgylchu mewn sachau gwastraff gwyrdd.

Yn ôl i'r brig

Angen rhagor o fagiau?

Mae modd i gwsmeriaid sydd wedi cofrestru brynu rhagor o sachau gwastraff gwyrdd ar-lein
 

Yn ôl i'r brig

Gadael y cynllun casgliadau gwastraff gwyrdd

Mae modd i breswylwyr dynnu'u henw oddi ar y rhestr ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd drwy lenwi'n ffurflen ar-lein.  Bydd ein gweithwyr yna'n cymryd eich sachau i ffwrdd ar eich diwrnod casglu gwastraff gwyrdd nesaf. 
Sylwch bod dim modd eich ad-dalu ar gyfer sachau ychwanegol a gafodd eu harchebu.

Yn ôl i'r brig

Rhoi gwybod am sachau sydd ar goll, neu sachau wedi'u difrodi neu wedi'u dwyn

Mae modd i breswylwyr roi gwybod am sachau sydd ar goll, neu sachau wedi'u difrodi neu wedi'u dwyn trwy ddefnyddio'n ffurflen ar-lein

Button Text (add a link)
Optional help text

 

Rhoi gwybod i ni eich bod chi wedi symud tŷ 

Gadewch eich sachau yn eich hen gyfeiriad gan eu bod nhw wedi'u cofrestru ar gyfer yr eiddo. Os yw'ch cyfeiriad newydd wedi'i gofrestru o'r blaen, dylai'r sachau fod yno yn barod i chi eu defnyddio.  

Os dydy'r eiddo newydd ddim wedi'i gofrestru ar gyfer casgliadau gwastraff gwyrdd, a fyddech cystal â chofrestru'r eiddo ar gyfer casgliadau.

Yn ôl i'r brig

Gadael y cynllun casgliadau gwastraff gwyrdd

I adael y cynllun casgliadau gwastraff gwyrdd, anfonwch e-bost: ailgylchu@rctcbc.gov.uk

Os fyddwch chi ddim yn gosod sachau allan i'w casglu am 12 casgliad yn olynol, cewch eich tynnu oddi ar y cynllun yn awtomatig.

Yn ôl i'r brig

Gwastraff heb ei gasglu

O fis Tachwedd 2021, rydyn ni'n ei gwneud hi'n ofynnol i bob eiddo sydd angen gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd gofrestru eu manylion. Fydd gwastraff gwyrdd ddim yn cael ei gasglu o gartrefi sydd heb gofrestru. Mae modd i chi gofrestru ar-lein neu ein ffonio ni ar 01443 425001.

Os ydych chi wedi cofrestru ac wedi gwirio'ch diwrnod casglu, a bod eich sachau gwastraff gwyrdd heb eu casglu cyn pen 24 awr ar ôl y diwrnod sydd wedi'i drefnu ar eich cyfer, mae modd i chi roi gwybod am wastraff heb ei gasglu ar-lein

Yn ôl i'r brig