Skip to main content

Bagiau du

Faint o fagiau du caf i eu rhoi allan?

Mae cyfyngiad ar nifer y bagiau du rydych chi'n cael eu rhoi allan ar gyfer eich casgliad sbwriel bob pythefnos.

Dim ond 2 fab du safonol new fin ar olwynion ai glawr ynghau'n dynn
Dim bin olwynion 2 fag du (maint safonol)
Os oes bin olwynion gennych chi Dim bagiau du ychwanegol, ac mae rhaid i'r bin fod ar gau

Bydd y Cyngor yn cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 - a fydd y cam olaf - i breswylwyr sy'n gwrthod ailgylchu byth a hefyd neu sy'n anwybyddu cyngor neu rybuddion y Swyddogion Gorfodi.

Noder: Os oes gennych chi 2 fin olwynion, bydd hyn yn cael ei ystyried yn wastraff ochr a byddwn ni'n gofyn i chi symud eich ail fin. Mae'n bosibl y byddwn ni'n symud yr ail fin, os bydd angen.

Bydd Gwastraff Lludw yn cael ei gasglu mewn bagiau du canolig eu maint yn ychwanegol at y bagiau uchod. Cyn rhoi'r lludw mewn bag du, gwnewch yn siŵr ei fod e wedi oeri.

Bydd Gwastraff Lludw  yn cael ei gasglu mewn bagiau du canolig eu maint yn ychwanegol at nifer y bagiau sydd wedi'i ganiatáu. Cyn rhoi'r lludw mewn bag du, gwnewch yn siŵr ei fod e wedi oeri. Ffoniwch y Cyngor ar 01443 425001 neu e-bostio gwasanaethauigwsmeriaid@rhondda-cynon-taf.gov.uk i roi gwybod i'r cyngor y byddwch chi'n rhoi gwastraff lludw allan i'w gasglu ynghyd â'ch bagiau du

Sut i gael gwared ar wastraff os oes Coronafeirws arnoch chi

Os yw trigolyn yn dioddef o Coronafeirws, mae gofyn i chi gael gwared ar wastraff yn y ffordd isod:

  • Cofiwch: Dylech chi roi hancesi papur, papur cegin neu bapur tŷ bach rydych chi wedi'u defnyddio i chwythu'ch trwyn ac ati yn eich BAGIAU DU yn unig.
  • Rhowch hancesi papur wedi'u defnyddio a chlytiau glanhau mae modd eu taflu mewn bag(iau) du. Yna, rhowch y bag mewn ail fag, ei glymu'n ddiogel a'i gadw ar wahân i wastraff arall. Arhoswch am 72 awr cyn ei roi yn eich bin tu fas/allan i'w gasglu.
  • PEIDIWCH â rhoi'r eitemau yma yn eich bagiau ailgylchu gan nad oes modd eu hailgylchu, a gallai hyn peryglu gweithwyr y Cyngor a’u gwneud nhw’n fwy agored i ddal y firws.

Pa fagiau du y bydd Cyngor RhCT yn eu casglu?

Ble bynnag yr ydych chi'n byw yn RhCT, byddwn ni ond yn casglu bagiau du maint safonol.  Fydd unrhyw fag sy'n fwy na hynny ddim yn cael ei gasglu. Mae hynny'n cynnwys leinin du ar gyfer y biniau ar olwynion.

Beth fydd yn digwydd os oes gormod o fagiau du?

Fyddwn ni ddim yn casglu unrhyw fagiau du ychwanegol (ac eithrio gwastraff lludw) ac mae'n debygol y bydd Swyddogion Ymwybyddiaeth Gwastraff y Cyngor yn ymweld â chi. O dan y rheolau newydd sy’n dod i rym ar 4 Mehefin, bydd y Cyngor yn cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 – a fydd y cam olaf – i bobl sy’n anwybyddu rhybuddion oddi wrth Swyddogion Gorfodi ac sy’n gwrthod ailgylchu byth a hefyd.

Mae croeso i chi gysylltu â'n Swyddogion Ymwybyddiaeth Gwastraff am gyngor i'ch helpu i leihau eich gwastraff bagiau du ac ailgylchu rhagor o ddeunyddiau. Gweld rhagor o wybodaeth ar yr hyn sy'n mynd yn eich bin.

Sut gallwch chi leihau eich gwastraff bagiau du.

Darganfyddwch beth y gellir ac na ellir ei ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf.

Canllawiau clir am yr hyn y mae modd ei ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf.

Beth alla i ailgylchu?