Skip to main content

Pan fydd gofalu yn dod i ben

Gall gofalu am rywun fod yn rhan fawr o'ch bywyd, ond mae'n anochel y bydd eich gwaith gofalu yn newid dros amser.

Gall hyn fod oherwydd bod y person rydych chi'n gofalu amdano wedi gwella a does dim angen cymorth arno bellach. Hefyd, efallai nad oes modd gofalu am y person yn ei gartref ei hun mwyach, neu fod y person hwnnw wedi marw. Beth bynnag yw'ch sefyllfa, mae'n bwysig sylweddoli nad ydych chi ar eich pen eich hun. Bydd hi'n anodd, ond gallwch chi ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth.

I lawer o ofalwyr, gall yr amser pan fydd eich rôl gofalu'n dod i ben fod yn anodd iawn ac mae llawer o bobl yn profi amrywiaeth o emosiynau o dristwch a cholled i euogrwydd ac unigrwydd.

Os yw'r person rydych chi'n cynnal wedi gwella o'i salwch

Os ydych chi'n cynnal rhywun sydd bellach wedi gwella o salwch, mae'n bwysig cymryd amser i chi'ch hun, adeiladu rhwydweithiau a sgiliau cymdeithasol newydd a hyd yn oed feddwl am ddychwelyd i'r gwaith neu ddechrau ar gwrs newydd.

Os yw'r person rydych chi'n cynnal wedi symud

Os yw'r person rydych chi'n gofalu amdano wedi symud i ofal preswyl neu nyrsio, efallai y byddwch chi'n teimlo dydych chi ddim yn gynhaliwr bellach. Serch hynny, mae llawer o bobl yn dal i gynnal y person agos, er bod eu rôl fel cynhaliwr yn newid.

Efallai rydych chi'n cael trafferth â bod ar eich pen eich hun; efallai rydych chi'n teimlo'n euog ac yn drist, ac yn teimlo colled fawr. Nid chi yw'r unig berson i deimlo fel hyn. Mae'r teimladau yma i gyd yn normal.

Os yw'r person rydych chi'n ei gynnal wedi marw

Os yw'r person rydych chi'n gofalu amdano wedi marw byddwch chi'n drist iawn ac yn teimlo colled fawr. Efallai rydych chi'n teimlo'n unig ac ynysig, oherwydd efallai eich bod wedi colli cysylltiad â ffrindiau o ganlyniad i'ch rôl fel cynhaliwr, neu efallai eich bod chi wedi gwneud llawer o bethau gyda'r person roeddech chi'n gofalu amdano. Efallai eich bod chi'n cael anawsterau ariannol oherwydd ffactorau megis costau angladd a gorfod delio â budd-daliadau.

Weithiau mae rhannu eich tristwch gydag eraill sydd wedi profi colledion tebyg yn gallu helpu. Mae ein grŵp gofalwyr y gorffennol (pdf) yn cynnig cwmnïaeth a chyfeillgarwch a bydd rhywun bob amser ar ben ffôn os bydd angen

Peidiwch â bod ofn gofyn am help. Cysylltwch â'r Cynllun Cynnal y Cynhalwyr lleol. Bydd modd iddo eich cyfeirio chi at wasanaethau lle bydd modd i chi dderbyn y cyngor a'r gefnogaeth gywir.

Grŵp Cyn-gynhalwyr
 Ffôn: 01443 281463