Skip to main content

Hyrwyddwyr Cynhalwyr

Mae'r swydd 'Hyrwyddwr Cynhalwyr' wedi cael ei sefydlu er mwyn ei gwneud hi'n fwy hwylus i Gynhalwyr dderbyn cymorth a chyngor. Mae'r hyrwyddwyr yn fan cyswllt lleol i staff a Chynhalwyr, sy'n eu galluogi i gael gwybodaeth a chyngor.

Mae'r swydd yma'n un wirfoddol lle mae aelod o staff yn gweithredu fel prif gyswllt ar gyfer rhoi gwybodaeth i Gynhalwyr yn ei adran. Mae'r Hyrwyddwyr Cynhalwyr yn rhwydwaith o aelodau staff wedi'u lleoli o amgylch ein hadrannau gwasanaeth sy'n arwain ar faterion Cynhalwyr. Mae llawer o Garfanau â Hyrwyddwr Cynhalwyr a nhw yw'r bobl gyswllt sy'n casglu gwybodaeth a'i rhannu ymhlith eu carfanau a'r Cynhalwyr.

Mae gyda ni Gynhalwyr yn y llefydd/adrannau yma:

 • Carfanau Gofal Cymdeithasol
 • Canolfannau Hamdden
 • Canolfannau iBobUn
 • Cymunedau yn Gyntaf
 • Carfan Hawliau Lles
 • Colegau
 • Cylchoedd Trafod 50+
 • Adrannau Tai
 • Canolfannau Byd Gwaith
 • Ysgolion
 • Gwasanaethau i Blant
 • Gwasanaeth Gofal yn y Cartref
 • Canolfannau Oriau Dydd

Mae'r dyletswyddau Hyrwyddwr Cynhalwyr yn cynnwys:

 • Nodi ac annog staff yn y garfan i gwblhau'r pecyn hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Gynhalwyr sydd ar gael i'r holl staff.
 • Gweithredu yn sianel ar gyfer rhaeadru gwybodaeth am Gynhalwyr yn y gweithle.
 • Hyrwyddo ymwybyddiaeth o swyddogaeth Cynhalwyr.
 • Arddangos a chynnal cyflenwadau o daflenni a phosteri ynglŷn â Chynhalwyr yn y gweithle.
 • Hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o faterion Cynhalwyr.
 • Tynnu sylw at ddatblygiadau sy'n berthnasol i gefnogi Cynhalwyr yn y garfan.
 • Annog Cynhalwyr i gofrestru gyda Chynllun Cynnal y Cynhalwyr.
 • Ymgymryd â hyfforddiant ar gyfer Hyrwyddwyr Cynhalwyr.
 • Dosbarthu E-fwletinau Hyrwyddwyr Cynhalwyr i roi gwybodaeth i gydweithwyr.

Gweithredu fel cyswllt ar gyfer Cydlynydd y Mesur ar gyfer Gofalwyr

Cydlynydd y Mesur ar gyfer Gofalwyr: Prosiect Cynnal y Cynhalwyr
Ffôn: 01443 281463

Dydy Hyrwyddwr Cynhalwyr ddim yn cael ei ddisgwyl i fod yn arbenigwr ar 'Faterion Cynhalwyr' neu ddarparu cymorth un-i-un ar gyfer Cynhalwyr. Mae Hyrwyddwyr Cynhalwyr yn cael eu nodi o fewn adrannau'r GIG hefyd, gan gynnwys Practisau Meddygon Teulu, wardiau ysbytai a fferyllfeydd. 

Cydlynydd y Mesur ar gyfer Gofalwyr y Bwrdd Iechyd

Prifysgol: Minu Mandora

Ffôn: 01443 744825