Skip to main content

Penwythnos i Ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines

platinum_jubilee_english_logo

Bydd Gŵyl y Banc hirach ym Mehefin yn rhoi cyfle i gymunedau a thrigolion Rhondda Cynon Taf ymuno ag eraill ledled y Deyrnas Unedig I ddathlu'r garreg filltir hanesyddol yma.

Ar 6 Chwefror 2022, Ei Mawrhydi y Frenhines oedd y Frenhines Brydeinig gyntaf i ddathlu Jiwbilî Platinwm, gan nodi 70 mlynedd o wasanaeth i bobl y Deyrnas Unedig, y teyrnasoedd a'r Gymanwlad.

I ddathlu’r pen-blwydd digynsail yma, bydd achlysuron a mentrau’n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn, gan arwain at Ŵyl Banc y Gwanwyn ddydd Iau, 2 Mehefin, Gŵyl Banc y Jiwbilî Platinwm ddydd Gwener, 3 Mehefin ac yna’r penwythnos.

Mae paratoadau eisoes ar y gweill yn Rhondda Cynon Taf wrth i drigolion, ysgolion, elusennau, sefydliadau a'r gymuned fusnes leol ymuno yn y dathliadau.

Gŵyl Aberdâr

Croeso'n ôl i Ŵyl Aberdâr – dathliad deuddydd llawn hwyl a chyffro! Mae'r achlysur poblogaidd ym Mharc Aberdâr wedi'i ymestyn eleni i gynnwys dathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines. Bydd hwyl i'r teulu cyfan am ddim, a hefyd ffair, stondinau bwyd ac adloniant byw ar gael yn yr ŵyl ar 3 a 4 Mehefin.

Partïon Stryd RhCT

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn gwirio a phrosesu dros 190 o geisiadau i gau ffyrdd ar draws y Fwrdeistref Sirol.  Gweld ffyrdd swyddogol ar gau.

Goleuo Adeiladau RhCT

Bydd theatrau ac atyniadau cyhoeddus Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi'u goleuo trwy gydol dathliadau y Jiwbilî Platinwm.

Baneri Jiwbilî Platinwm y Frenhines

Bydd y rhain yn cael eu codi y tu allan i adeiladau dinesig ar draws y Fwrdeistref Sirol i goffáu'r achlysur arbennig. Byddan nhw'n cael eu codi y tu allan i Lys Cadwyn, Pontypridd; Rock Grounds, Aberdâr; a Swyddfeydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, Cwm Clydach.

Ffaglau Jiwbilî Platinwm y Frenhines

Bydd Ffaglau Jiwbilî Platinwm y Frenhines yn cael eu cynnau ddydd Iau, 2 Mehefin, ledled y DU, yn ogystal gan gynnwys mewn lleoliadau yn Rhondda Cynon Taf. Bydd Ffagl Jiwbilî Platinwm swyddogol Cyngor Rhondda Cynon Taf yn Rock Grounds, Aberdâr.

Llwybrau Cerdded Jiwbilî Platinwm y Frenhines yn RhCT

I ddathlu'r achlysur, mae Llwybrau Cerdded Jiwbilî Platinwm y Frenhines ar gael mewn lleoliadau ar draws y Fwrdeistref Sirol. Mae'r rhain yn rhoi cyfle i aelodau’r cyhoedd gymryd rhan mewn teithiau cerdded rhyngweithiol wrth iddyn nhw ddysgu popeth am deyrnasiad 70 mlynedd y Frenhines. Mae modd dod o hyd i Lwybrau Cerdded Jiwbilî Platinwm y Frenhines ym Mharc Gwledig Cwm Dâr; Parc Coffa Ynysangharad, Amgueddfa Pontypridd a chanol y dref gyfagos; a chanol tref Tonypandy. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw sganio'r codau QR ac i ffwrdd â chi!

Llwybr Cerdded Jiwbilî Platinwm y Frenhines Parc Gwledig Cwm Dâr

Llwybr Cerdded Jiwbilî Platinwm y Frenhines Pontypridd

Llwybr Cerdded Jiwbilî Platinwm y Frenhines Tonypandy

Llyfrgelloedd RhCT

Bydd llyfrgelloedd cyhoeddus ledled Rhondda Cynon Taf yn ymuno yn nathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines ac mae angen eich help chi arnyn nhw. Bydd Llyfrgelloedd RhCT yn cynnal arddangosfa arbennig ar gyfer y Jiwbilî Platinwm yn llawn lluniau ac erthyglau am Goroni'r Frenhines yn Abaty Westminster ar 2 Mehefin 1952, a'i hymweliadau brenhinol â Rhondda Cynon Taf. Bydd yr arddangosfa yma'n cael ei chludo i lyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol.

Rydyn ni'n gofyn am gymorth gan y cyhoedd i adeiladu ar Archif gynhwysfawr RhCT i genedlaethau'r dyfodol trwy fynd â lluniau sy'n ymwneud â theyrnasiad y Frenhines i lyfrgelloedd yn y Fwrdeistref Sirol – Llys Cadwyn ym Mhontypridd, Llyfrgell Aberdâr a Llyfrgell Treorci. Hoffai aelodau staff y llyfrgell weld eich lluniau o achlysuron brenhinol ar ffilmiau 8mm a 'Super 8' er mwyn eu trosi nhw i ffurf ddigidol. Bydd y lluniau yma'n cael eu dychwelyd atoch chi'n ddiogel a byddwch chi hefyd yn derbyn fersiwn digidol.

Dathliadau mewn Ysgolion

Bydd ysgolion ar draws Rhondda Cynon Taf yn cynnal eu dathliadau arbennig eu hunain i nodi'r achlysur. Rydyn ni'n gofyn i bob ysgol, wrth bostio eu lluniau ar gyfryngau cymdeithasol, gynnwys yr hashnod #JiwbiliPlatinwmRhCT #PlatinwmJubileeRCT a byddwn ni'n rhannu cymaint o’r dathliadau yma â phosibl ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y Cyngor.

Bydd y pedwar diwrnod o ddathliadau yn cynnwys achlysuron cyhoeddus a gweithgareddau yn y gymuned, yn ogystal â chyfleoedd cenedlaethol i fyfyrio ar 70 mlynedd o wasanaeth y Frenhines. Ewch i fap rhyngweithiol yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i gael rhagor o wybodaeth am achlysuron sy’n cael eu cynnal ledled y DU.

Map Rhyngweithiol Dathliadau'r Jiwbilî Platinwm

Penwythnos i Ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines

Bydd y dathliadau'n dechrau ddydd Iau, 2 Mehefin gyda Pharêd Pen-blwydd y Frenhines (Cyflwyno'r Faner) yn Llundain, cyn cynnau ffaglau'r Jiwbilî Platinwm ledled y DU, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a'r Tiriogaethau Tramor Prydeinig.

Bydd y dathliadau'n parhau y diwrnod canlynol, ddydd Gwener, 3 Mehefin, gyda Gwasanaeth o Ddiolchgarwch yng Nghadeirlan St Paul's, Llundain a ddydd Sadwrn, 4 Mehefin, bydd y Frenhines, yng nghwmni aelodau o'r Teulu Brenhinol, yn mynd i rasys ceffylau'r Derby yn Epsom Downs.

Yr un noson, bydd y BBC yn cynnal ac yn darlledu Platinum Party at the Palace, cyngerdd byw arbennig o Balas Buckingham, Llundain, a fydd yn dod â rhai o sêr adloniant mwyaf y byd ynghyd i ddathlu'r cyfnodau mwyaf arwyddocaol a llawen yn ystod saith degawd o deyrnasiad y Frenhines.

Ddydd Sul, 5 Mehefin, bydd Cinio Mawr y Jiwbilî yn cael ei gynnal, gyda chymunedau’n cael eu hannog i ddathlu’r achlysur arbennig mewn ysbryd o hwyl a chyfeillgarwch, gan ddod â dathliadau’r Jiwbilî Platinwm i galon pob cymuned. Mae dros 1,400 o bobl wedi cofrestru i gynnal Cinio Jiwbilî Mawr, gan gynnwys llawer yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r cyfnod i wneud ceisiadau bellach wedi dod i ben.

Ar yr un diwrnod, bydd Pasiant Jiwbilî Platinwm yn cael ei gynnal yn Llundain, gan gyfuno rhwysg a seremoni, celfyddydau stryd, theatr, cerddoriaeth, syrcas, gwisgoedd yn ogystal â thechnoleg weledol flaengar, gan dynnu ar dalent o bob rhan o'r Deyrnas Unedig ac ar draws y Gymanwlad.

Am fanylion llawn am holl ddathliadau'r Jiwbilî Platinwm ledled y DU, ewch i: https://www.royal.uk/platinum-jubilee-central-weekend

Wedi ei bostio ar 18/05/22