Skip to main content

Gwaith atgyweirio i'w gyflawni ar lwybr Mynydd y Maerdy dros yr haf

Damage to the slope beneath Maerdy Mountain Road

Bydd Ffordd Mynydd y Maerdy yn cau dros yr haf er mwyn galluogi gwaith sylweddol i unioni difrod sgwrio ar ran o’r llethr o dan y briffordd – er mwyn sicrhau bod y ffordd yn ddiogel ac ar gael i fodurwyr yn y dyfodol.

Bydd yr A4233, rhwng Maes y Graig yn Aberdâr a Heol yr Orsaf yn y Maerdy, yn cau o ddydd Llun, 4 Gorffennaf tan ddydd Llun, 5 Medi, gyda gwaith paratoi yn cael ei gynnal ar y safle wythnos ynghynt o 27 Mehefin. Mae llwybr amgen i fodurwyr – ewch ar hyd yr A4233 a’r A4058 i Bontypridd ac ar hyd yr A470 a’r A4059 i Aberdâr – neu i'r gwrthwyneb.

Dyma'r gwaith diweddaraf yn rhan o raglen waith cynnal a chadw sylweddol y Cyngor i ddiogelu'r llwybr mynydd, a gafodd ei ddifrodi gan Storm Dennis, at y dyfodol. Mae'r Cyngor yn deall y bydd y gwaith yma'n tarfu am gyfnod, ond  dyma hefyd sy'n gwneud y gwahaniaeth rhwng bod y ffordd ar agor yn y dyfodol neu ar gau am gyfnod amhenodol. 

Mae'r Cyngor wedi paratoi atebion i Gwestiynau Cyffredin mewn perthynas â'r gwaith yma, sydd ar gael i'w gweld yma.

Bydd rhaglen waith yr haf yma'n cynnwys angori'r llethr o dan y briffordd yn ogystal â gosod strwythur i gynnal yr wyneb – wrth y troadau sydyn ar ochr Aberdâr y llwybr. Bydd hyn yn unioni difrod sgwrio sylweddol sydd i'w weld yn glir ar ochr y bryn. Bydd angen symud y rhwystr cerbydau ar ochr y ffordd ar gyfer y gwaith yma, gan ddefnyddio systemau arbenigol i gael mynediad i'r llethr.

Mae angen symud y rhwystr ac mae yna gyfyngiadau ffisegol ar y safle, ac felly does dim modd cwblhau'r gwaith tra bod y ffordd yn parhau ar agor gyda chynllun rheoli traffig. Does dim modd i'r gwaith ddigwydd dros nos chwaith gan fod amodau anodd o ran mynediad. Mae'r gwaith wedi'i amserlennu dros yr haf gan ei bod yn debygol y bydd llai o draffig yn defnyddio'r ffordd, ac er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar dymor hydref yr ysgol sy'n dechrau ym mis Medi.

Mae'r Cyngor ar hyn o bryd yn cwblhau trefniadau bws amgen ar gyfer y cyfnod gwaith – a bydd yn rhoi gwybod i drigolion amdanyn nhw pan fydd y manylion wedi'u cadarnhau.

Diolch i drigolion a defnyddwyr y ffyrdd am eu cydweithrediad yn ystod y cyfnod cau'r ffordd sydd ar ddod er mwyn cynnal y gwaith atgyweirio pwysig yma i lwybr Mynydd y Maerdy – i unioni’r difrod i’r llethr, ac i’w wneud yn fwy gwydn wrth wynebu stormydd yn y dyfodol. Bydd y Cyngor yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion am gynnydd y gwaith yma.

Wedi ei bostio ar 21/06/22