Skip to main content

Rhannwch eich atgofion o Ganolfan Gelf y Miwni, Pontypridd

muni graphic

Mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, mae'r Cyngor yn gwahodd trigolion i rannu eu straeon, atgofion a lluniau o Ganolfan Gelf y Miwni, Pontypridd, o'r blynyddoedd a fu. Dyma gam cyntaf ymgynghoriad â'r cyhoedd ar fuddsoddiad arfaethedig o £4.5 miliwn yn yr adeilad.

Ar ddiwedd 2019, dewisodd y Cyngor Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn denant ac yn weithredwr y Miwni. Cyhoeddon nhw ar y cyd gynllun hirdymor uchelgeisiol i adnewyddu'r Miwni mewn partneriaeth â phenseiri Purcell. Y bwriad yw sicrhau treftadaeth yr adeilad a dathlu'r bensaernïaeth gothig odidog y mae wedi'i gydnabod ac yn rhestredig o'i herwydd. Wrth wneud hyn, bydd dyfodol cynaliadwy yn cael ei sicrhau sy'n bodloni anghenion y gymuned leol ac sy'n sefydlu'r Miwni'n lleoliad celf a cherddoriaeth rhanbarthol unigryw unwaith eto.

Yn yr hydref eleni, mae proses ymgynghori gyhoeddus bwysig yn cael ei chynnal â'r gymuned a rhanddeiliaid allweddol, a hynny er mwyn rhannu'r cynnydd diweddaraf â thrigolion a chasglu adborth pwysig i helpu i lywio'r cynlluniau. Bydd y broses yn cynnwys dau brif gam – galwad am atgofion (yn dechrau mis Hydref 2020) ac arferion ymgynghori â'r cyhoedd a rhanddeiliaid (yn dechrau ar 23 Tachwedd 2020

Mae cam yma'r gwaith yn cael ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth Bensaernïol, yn ogystal â chyllid ychwanegol gan Gyngor Rhondda Cynon Taf.

Mae croeso i drigolion rannu eu straeon ac atgofion o hanes y Miwni. Mae tudalen we benodol wedi'i chreu ar wefan y Cyngor lle mae modd gweld manylion llawn. Dyma'r dudalen we.

Rydyn ni'n awyddus i glywed cynifer o atgofion â phosibl gan y gymuned, a hynny o'r cyfnod y cafodd y Miwni ei ddefnyddio'n Gapel Wesleyan i'r gweithgareddau, cyngherddau a'r priodasau a gafodd eu cynnal yno.

Rydyn ni hefyd yn awyddus i weld cynifer o luniau â phosibl a fyddai, o bosibl, yn taflu goleuni pellach ar nodweddion ac arwyddocâd hanesyddol y Miwni, yn ogystal â gwerth cymdeithasol y Miwni o safbwynt y gymuned. Bydd pob atgof sy'n cael ei gyflwyno yn ystod yr ymgynghoriad yn helpu i lywio rhan o asesiad arwyddocâd treftadaeth ehangach o'r Miwni.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Diwylliant: “Heb os, mae Canolfan Gelf y Miwni yn lleoliad poblogaidd iawn i bobl Pontypridd a thu hwnt. Roedd llawer o gyffro pan gafodd cynlluniau uchelgeisiol y Cyngor, Awen a Purcell eu rhannu am y tro cyntaf ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf. Yn ôl argymhelliad y Cabinet, dylai'r Cyngor ymgysylltu â'r gymuned ehangach ar yr adeg addas. Dyma'r hyn sy'n cael ei wneud yn ystod yr hydref eleni.

“Rhan gyntaf yr ymgynghoriad yma yw gwahodd trigolion lleol i rannu'u hatgofion o'r Miwni a'i hanes helaeth. Bydd hi'n ddiddorol iawn clywed yr atgofion a gweld y lluniau sy'n cael eu rhannu. Bydd hyn yn rhoi gwybodaeth bellach i'r Cyngor, Awen a Purcell am dreftadaeth y Miwni. Mae hyn yn bwysig o ran y bwriad ehangach i adnewyddu'r adeilad yn lleoliad celf rhanbarthol sy'n addas i'r diben ac sy'n bodloni anghenion pobl leol.

“Byddwn i'n annog unrhyw un sydd wedi bod yn rhan o hanes y Miwni, yn ogystal â'r rheiny sydd â diddordeb yn ei ddyfodol, i gymryd rhan yn y broses ymgynghori ehangach.”

Ychwanegodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen: “Edrychwn ni ymlaen at weithio gyda grwpiau ac unigolion lleol i ddathlu a rhannu hanes, treftadaeth a hunaniaeth ddiwylliannol y Miwni, a chael gwybod yr hyn sy'n gwneud y lleoliad poblogaidd iawn mor unigryw ac arbennig. Bydd nifer o bobl â straeon am ymweld â'r Miwni, gweithio neu berfformio yno, boed hynny'n atgofion diweddar neu'n stori wedi'i hadrodd gan genedlaethau'r gorffennol. Rydyn ni'n llawn cyffro i glywed yr atgofion, profiadau a chwedlau personol yma fel bod modd i ni'u hymgorffori yng nghynlluniau'r lleoliad ar gyfer y dyfodol.”

Ar ôl gofyn am atgofion, bydd y broses yn symud ymlaen at ei hail gam ar 23 Tachwedd, sef ymgynghoriad â'r cyhoedd a rhanddeiliaid. Bydd hyn yn cynnwys gweithdai rhithwir, cyflwyniad a holiadur i bobl leol gymryd rhan. Bydd manylion pellach yn cael eu rhannu maes o law.

Wedi ei bostio ar 28/10/20