Skip to main content

Ailagor Cyfleusterau Hamdden am Oes Rhondda Cynon Taf yn Raddol

leisure For Life pic

Bydd campfeydd, dosbarthiadau ffitrwydd a phyllau nofio Hamdden am Oes yn ailagor o ddydd Llun, 10 Awst yn rhan o ddull graddol.

 Ar 10 Awst, bydd cyfleusterau'r gampfa yn ailagor ym mhob safle ac eithrio Llanilltud Faerdref, sydd ddim yn bodloni'r rheoliadau Covid-19 cyfredol, yn anffodus.

Yn dilyn hyn, bydd dosbarthiadau ffitrwydd dan do yn dechrau ar 17 Awst a phyllau nofio yn agor ar 24 Awst.

Mae'r penderfyniad yma gan Gyngor Rhondda Cynon Taf yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 31 Gorffennaf, sy'n cadarnhau ei bod yn ddiogel i agor cyfleusterau hamdden dan do cyn belled â bod modd gwneud hynny'n ddiogel gan gadw at y canllawiau iechyd cyhoeddus o ran cadw pellter cymdeithasol.

Mae staff Hamdden am Oes wedi gweithio'n ddiflino i baratoi rhai cyfleusterau hamdden yn barod i groesawu cwsmeriaid unwaith eto - gan hefyd darparu gweithgareddau ymarfer corff i'w gwneud yn y cartref a rhaglen o ddosbarthiadau ffitrwydd awyr agored sy'n parhau i gael eu cynnal mewn chwe lleoliad ar draws RhCT.

Bydd nifer o fesurau yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau diogelwch ein cwsmeriaid a'n staff ac i sicrhau bod modd i ni fodloni'r rheoliadau cyfredol sy'n ymwneud â gweithgarwch corfforol dan do.

Bydd oriau agor pob cyfleuster yn wahanol i'r rhai arferol - bydd oriau agor pob safle'n cael eu hysbysebu ar Facebook, ar ap Hamdden am Oes ac ar y wefan.

Bydd angen cadw lle ymlaen llaw ar bob sesiwn neu ddosbarth a dim ond hyn a hyn o bobl fydd yn cael cymryd rhan a bydd y niferoedd yn wahanol i'r rheiny cyn mis Mawrth 2020.

Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith ym mhob ardal, yn ogystal â llwybrau un ffordd a threfniadau ciwio; bydd y cyfleusterau'n cael eu glanhau rhwng bob sesiwn. 

Dydy cyfleusterau newid na'r cawodydd ddim ar agor ar hyn o bryd a bydd angen i gwsmeriaid fod yn barod i wneud ymarfer corff wrth gyrraedd y safle.

Nodwch: Does dim modd i ni gynnig y canlynol ar hyn o bryd:

  • Cyfleusterau Ystafell Iechyd
  • Gwersi nofio (i oedolion ac i blant)
  • Partïon i Blant
  • Sesiynau chwarae meddal
  • Chwaraeon cwrt - gan gynnwys pêl-droed 5 bob ochr; pêl-rwyd; badminton; sboncen a chrefftau ymladd. Byddwn ni'n gweithio gyda chyrff llywodraethu a chlybiau i ailgyflwyno'r gweithgareddau yma yn ystod yr wythnosau nesaf ac wrth i'r rheoliadau newid eto.

Dyma atgoffa'n cwsmeriaid ein bod ni'n byw mewn cyfnod anodd a heriol i bawb, ac wrth i'r gwasanaeth ddechrau ailagor byddwch chi'n sylwi ei bod hi'n gwbl wahanol i'r ddarpariaeth oedd ar gael ym mis Mawrth 2020. Hoffen ni ddiolch i'r cwsmeriaid hynny am eu hamynedd a'u cydweithrediad parhaus hefyd.

Mae modd i aelodau Hamdden am Oes (aelodaeth flynyddol a misol) ddefnyddio'r cyfleusterau (y gampfa a dosbarthiadau awyr agored o 10 Awst; dosbarthiadau dan do o 17 Awst; a nofio (yn y prif byllau yn unig, dim gwersi) o 24 Awst) am weddill mis Awst yn rhan o'r taliadau a gafodd eu gwneud hyd at, ac yn cynnwys, mis Mawrth 2020.

Bydd aelodaeth yn cychwyn eto o hanner dydd, ddydd Gwener, 7 Awst er mwyn caniatáu i gwsmeriaid gadw lle ar gyfer sesiynau saith diwrnod ymlaen llaw. Fydd taliad ddim yn cael ei gymryd ar gyfer mis Awst.

Mae modd i gwsmeriaid sy'n teimlo'n ansicr am ddychwelyd ar hyn o bryd barhau i rewi eu haelodaeth drwy e-bostio aelodaethhamdden@rctcbc.gov.uk neu drwy gysylltu â'r ganolfan hamdden leol.

Hoffen ni annog ein holl gwsmeriaid sy'n teimlo'n bryderus am ddychwelyd i gysylltu â'u canolfan hamdden leol o ddydd Llun, 10 Awst er mwyn trafod y mesurau diogelwch sydd wedi'u rhoi ar waith.

Mae modd i'r aelodau hynny sydd am barhau i dalu am weithgareddau gadw lle ar gyfer sesiynau 24 awr ymlaen llaw a thalu am eu gweithgareddau ar-lein, gan ddefnyddio ap Hamdden am Oes neu drwy ffonio'r ganolfan hamdden a gwneud taliad digyswllt.

Bydd gweithwyr y cyfleusterau hamdden yn ateb galwadau ffôn ar adegau penodol dros y penwythnos er mwyn mynd i'r afael ag ymholiadau a chadw lle – edrychwch ar dudalen Facebook eich canolfan hamdden leol.  Bydd rhagor o wybodaeth i'w gweld ar Facebook ac ar ap Hamdden am Oes.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Gwasanaethau Treftadaeth: "Rwy'n falch iawn bod modd i ni groesawu ein cwsmeriaid yn raddol o 10 Awst. 

"Mae staff Hamdden am Oes wedi gweithio'n galed dros yr wythnosau diwethaf i sicrhau bod modd i weithwyr a chwsmeriaid ddychwelyd i amgylchedd diogel, ond sy'n wahanol iawn i'r arfer.  Y dull graddol yma yw'r ffordd fwyaf diogel o sicrhau bod modd i adeiladau ymdopi â'r cwsmeriaid sy'n dymuno gwneud ymarfer corff.

"Ar hyn o bryd mae dros 10,000 o sesiynau ar gael yn y gampfa bob wythnos, a bydd rhagor o leoedd ar gael unwaith y bydd y dosbarthiadau ffitrwydd a'r pyllau nofio'n ailagor yn ystod yr wythnosau nesaf.

"Mae ein rhaglen gyfredol o ddosbarthiadau awyr agored wedi bod yn llwyddiant, ac mae'r cwsmeriaid wedi'u mwynhau, er nad yw'r tywydd bob amser wedi bod yn wych.

"Byddwn ni'n gweithio gyda phob corff llywodraethu chwaraeon arall dros yr wythnosau nesaf i ail-gyflwyno rhagor o weithgareddau.  Wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio, byddwn ni'n diwygio'n darpariaeth gwasanaeth er mwyn ymateb i'r newidiadau mewn modd cadarnhaol.

"Hoffwn ddiolch i'r staff am addasu er mwyn cydymffurfio â'r canllawiau yma a mynd i'r afael â'r heriau sydd wedi codi wrth ailagor ein cyfleuster o ganlyniad i'r pandemig

"Hoffwn hefyd ddiolch i'r staff hamdden a oedd wedi cynorthwyo'r Cyngor yn ystod y pandemig, gan helpu i baratoi a dosbarthu pecynnau bwyd, gweithio yn ein hybiau a'r cyfleusterau cyhoeddus, darparu gwasanaeth Pryd-ar-glud a gweithio yn ein canolfannau cydnerthedd cymunedol tra bod y gwasanaethau hamdden wedi cau am y tro."

Dewch o hyd i'r newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf, gwirio'r amseroedd agor a'r sesiynau sydd ar gael yn ogystal â chadw lle ar-lein ar ap Hamdden am Oes neu drwy chwilio a dilyn Hamdden am Oes ar Facebook, Twitter ac Instagram. Hefyd, mae modd i chi chwilio am eich canolfan hamdden leol neu eich hoff ganolfan ar Facebook, a'i hoffi.

Wedi ei bostio ar 06/08/20